ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Με αφορμή το θέμα της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που προέκυψε με έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης, σχολιάζονται τα εξής :

Posted: 13/09/2018 in Υπαλληλικά

ΣΥΠΝΑΠΕΔΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Με αφορμή το θέμα της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που προέκυψε με το αρ. πρωτ. οικ. –/—-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης … σχολιάζονται τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 1 εδ. α’ του άρθρου 28 Ν.3528/2007-(ΦΕΚ 26/09.02.2007 Τεύχος Α΄) « ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, κατά το διορισμό του, την περιουσιακή κατάσταση του ίδιου, συζύγου και παιδιών του, εφόσον συνοικούν με αυτόν, καθώς και κάθε μεταγενέστερη ουσιώδη μεταβολή της». Επίσης στην παρ. 2 του αυτού ως άνω νόμου ορίζεται ότι «κάθε δύο (2) χρόνια η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού υποχρεούται να ζητεί από τους υπαλλήλους να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την ουσιώδη μεταβολή ή μη της περιουσιακής τους κατάστασης». Επομένως συνάγεται από μόνη τη γραμματική διατύπωση των ως άνω διατάξεων ότι ο δημόσιος υπάλληλος έχει υποχρέωση έγγραφης δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης  του ίδιου, συζύγου και παιδιών του κατά τον διορισμό του και ανά διετία οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού μόνο υπεύθυνη δήλωση για την ουσιώδη μεταβολή ή μη της περιουσιακής του κατάστασης.

Στα συνοδά έντυπα ΕΝΤΥΠΟ Α΄ΕΝΤΥΠΟ Β΄ , ΕΝΤΥΠΟ Γ΄, υπάρχει σαφής ένδειξη με αναφορά σε προϊσχύοντα Ν.2683/1999 που έχει καταργηθεί και επομένως τίθεται εν αμφιβόλω αφενός η εφαρμογή και αφετέρου η ορθότητα επιλογής των εντύπων και της συμπλήρωσης αυτών, δεδομένου ότι τα περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων ήδη καταχωρούνται στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο TAXISnet καθώς και στο ηλεκτρονικό ΠΟΘΕΝ.

Γίνεται αντιληπτό ότι η διάταξη του  Ν.2683/1999 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Ν.3528/2007 επιτρέπει τη συλλογή και επεξεργασία από τις υπηρεσίες του Δημοσίου στοιχείων που αποσκοπούν στην καταγραφή της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων.

Συμπερασματικά, καθώς το κράτος είναι ενιαίο, όσοι συνάδελφοι κάνουν δηλώσεις ΠΟΘΕΝ πιθανότατα καλύπτονται εφόσον απλά τοποθετήσουν στον σφραγισμένο φάκελο δήλωση με την οποία θα παραπέμπουν κάθε αρμόδιο ελεγκτή στις σχετικές ηλεκτρονικές δηλώσεις, στις οποίες έχει ούτως ή άλλως πρόσβαση.

Όσοι συνάδελφοι δεν κάνουν δηλώσεις ΠΟΘΕΝ θα πρέπει να παραπέμψουν τους ελεγκτές στις φορολογικές τους δηλώσεις αλλά επιπρόσθετα να συμπληρώσουν στις σχετικές φόρμες όσα στοιχεία δεν εμπεριέχονται στις φορολογικές δηλώσεις.

pdf_ Το αρ. πρωτ. 23/12-9-2018 δελτίο τύπου του ΣΥΠΝΑΠΕΔ

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.