Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών

Posted: 20/06/2018 in Υπαλληλικά

 

Εθνικό τυπογραφείο

Στις διατάξεις της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου που απασχολείται στους  Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Μέλη των Συλλόγων-Μελών που ανήκουν μόνο στη δύναμη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.) όπως αυτό προκύπτει από το Μητρώο των Συλλόγων-Μελών της πιο πάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης.   

Για την εφαρμογή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Συλλόγου-Μέλους της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., ότι οι  εργαζόμενοι είναι Μέλη του καθώς και Βεβαίωση της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ότι ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας. Η ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ’ έτος υποχρεωτικά.

Επίσης για την εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 2 παρ. 1 αυτής απαιτείται «Απόφαση Περιφερειάρχη», η οποία εκδίδεται  μετά από εισήγηση των Διευθυντών των συγκεκριμένων Υπηρεσιών…» με κοινοποίηση στο Σύλλογο. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει η Διοίκηση να στείλει έγγραφο προς τους διευθυντές των υπηρεσιών στις οποίες εργάζονται οι υπάλληλοι που ασκούν τις συγκεκριμένες εργασίες και ειδικότητες, ώστε να τους δηλώσουν ονομαστικά.

Σημειώνουμε ότι ο όρος «αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο σε εξωτερικά συνεργεία» αφορά όλους τους εργαζόμενους στις αναφερόμενες εργασίες και ειδικότητες, που αντικειμενικά η εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, που επιτελούν γίνεται εκτός γραφείου, είτε εντός, είτε εκτός έδρας και ανεξάρτητα εάν διάφοροι λόγοι και δυσλειτουργίες μερικές φορές περιορίζουν την εξωτερική υπηρεσία.

Η «περιστασιακή εξωτερική υπηρεσία» αφορά λοιπούς υπαλλήλους, που συμμετέχουν πχ περιστασιακά σε επιτροπές κλπ και η εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, που είναι επιφορτισμένοι δεν συνδέεται με μόνιμη εξωτερική υπηρεσία.

Πατήστε στην εικόνα του ΦΕΚ για να το διαβάσετε :

ΦΕΚ_2358_Β_200618 ΕΣΣΕ

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.