Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊστάμενων».

Posted: 16/03/2018 in Υπαλληλικά

 

Εθνικό τυπογραφείο

Απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ αναφέρει:

«Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης εκδίδεται πρόσκληση από τον Πρόεδρο του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, η οποία αποστέλλεται στους υποψηφίους τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια της συνέντευξης. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχείο 2 του προοιμίου απόφαση».  

 

ΦΕΚ 936/τ.Β΄/16-03-18 «Τροποποίηση ΚΥΑ με θέμα Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων»

 

Νόμος του κράτους το σύστημα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (Ν.4369/2016).

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.