Εγκύκλιος : Πώς θα εφαρμοστεί η κινητικότητα στους ΟΤΑ

Posted: 21/09/2017 in Υπαλληλικά

εγκύκλιοςΟι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού θα α̟ποστείλουν τα αιτήµατά τους για τις θέσεις ̟προς π̟λήρωση µε µετάταξη ή τις ανάγκες για α̟πόσ̟παση, σύµφωνα µε τους ισχύοντες Οργανισµούς Εσωτερικής Υ̟πηρεσίας, χωρίς να α̟παιτείται η ̟προηγούµενη αξιολόγηση των δοµών τους.

Για την κατάρτιση των γενικών και ειδικών ̟περιγραµµάτων θέσεων εργασίας, θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος της υ̟πηρεσίας µας, µε ειδικότερες οδηγίες για την κατάρτισή τους, καθώς ε̟πίσης και σχετικά υ̟ποδείγµατα ̟προς υ̟ποβοήθηση του έργου των υ̟πηρεσιών, ώστε να ολοκληρωθούν το συντοµότερο δυνατόν οι ̟προβλε̟πόµενες ενέργειες και να καταστεί δυνατή η υ̟ποδοχή ̟προσω̟πικού, µέσω του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ : ΩΩΣΓ465ΧΘ7 / 21-09-2017

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.