ΥΠΔΑ : 55.000 € για παροχή προτύπων συμβουλευτικού χαρακτήρα (τεχνική υποστήριξη) για τη δημιουργία ειδικών ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε επιλεγμένους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού

Posted: 03/08/2017 in Υπαλληλικά

Αποτέλεσμα εικόνας για πΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΑ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΑΔΑ : ΩΖΨ465ΧΘΨ-1Γ3) Έγκριση Πρακτικών των υπ. αρ. 3/20.7.2017 & 4/21/.7.2017 Συνεδρίασεων της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού και Κατακύρωση του με αρ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.500/44/21201/3.7.2017 Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη δημιουργία περιγραμμάτων θέσεων εργασίας».

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.