Οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των περιφερειών και των δήμων οικονομικού έτους 2018, περιλαμβάνουν δυο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκαν.

Posted: 01/08/2017 in Υπαλληλικά

Εθνικό τυπογραφείοΟδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων και των περιφερειών οικονομικού έτους 2018, περιλαμβάνουν δυο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκαν.

Εκεί αναφέρεται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης.
Επίσης, δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τις διαδικασίες σύνταξης, ψήφισης, ελέγχου και αναμόρφωσης των προϋπολογισμών αυτών.
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.