Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Ν.4483/2017 (πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ) «…Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών…»

Posted: 31/07/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

Εθνικό τυπογραφείο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 107/τ.Β΄/31-7-2017 Ν.44836/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.