Υπενθυμιστική εγκύκλιος για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για όποιες υπηρεσίες δεν έχουν προβεί στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων

Posted: 10/07/2017 in Υπαλληλικά

εγκύκλιοςΣε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/82/οικ.28008/31.10.2016 (ΑΔΑ: Ω20Σ465ΦΘΕ-5ΩΥ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/84/οικ. 31079/2.12.2016 (ΑΔΑ: Ψ7ΩΟ465ΦΘΕ-ΑΝΘ) εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων, παρακαλούμε όποιες υπηρεσίες δεν έχουν προβεί στη συγκρότηση των οικείων πειθαρχικών συμβουλίων να προβούν άμεσα στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων.  
Τονίζεται ότι τα πειθαρχικά συμβούλια αποτελούν τον βασικό πυλώνα εφαρμογής του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων και η απρόσκοπτη λειτουργία τους είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση έκνομων φαινομένων στη δημόσια διοίκηση.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΕΖ5465ΧΘΨ-Γ1Δ / 7-7-2017)

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.