Εγκύκλιος : Παροχή οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών

Posted: 13/06/2017 in Υπαλληλικά

εγκύκλιοςΜε εγκύκλιό του το υπ. Οικονομικών, κοινοποιεί τις διατάξεις των άρθρων 75-91 του ν. 4446/2016 (Α.240), με τις οποίες διενεργήθηκαν οι απαραίτητες προσαρμογές στο υφιστάμενο κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και τέθηκαν σε ισχύ, από την 1η-1-2017, οι απαιτούμενοι διαχειριστικοί κανόνες για τον έλεγχο, την εκκαθάριση των δαπανών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή αυτών, καθώς και για τη διενέργεια επιτόπου ελέγχου στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.   

Σκοπός του ελέγχου είναι η εξακρίβωση της νομιμότητας και κανονικότητας κάθε δαπάνης.

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο (ΑΔΑ : ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ / 13-6-2017), περιγράφονται οι ακόλουθες διαδικασίες:

Έλεγχος δαπανών από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων (άρθρο 75)

Εκκαθάριση δαπανών (άρθρο 76)

Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων (άρθρο 77)

Αποστολή χρηματικών Ενταλμάτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρο 78)

Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων (άρθρο 79)

Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων (άρθρο 80)

Έκδοση και θεώρηση Επιτροπικών Ενταλμάτων (άρθρο 81)

Χρηματικά εντάλματα δευτερεύοντα διατάκτη – Μηνιαίες καταστάσεις (άρθρο 82)

Ανάκληση Επιτροπικών Ενταλμάτων (άρθρο 83)

Τηρούμενα βιβλία από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων (άρθρο 84)

Αρμόδια όργανα και ευθύνη αυτών (άρθρο 85)

Επιτόπου έλεγχος δαπανών (άρθρο 86)

Ανάθεση του επιτόπου ελέγχου – αρμόδια όργανα (άρθρο 87)

Έκθεση ελέγχου (άρθρο 88)

Ειδικές διατάξεις (άρθρο 89)

Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 90).

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο (ΑΔΑ : ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ / 13-6-2017)

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.