Τροποποίηση απόφασης ορισµού µελών του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Posted: 09/06/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

ΠΝΑι_ΔιοικητήριοΑΠΟΦΑΣΗ  (ΑΔΑ ΨΒΣΖ7ΛΞ-ΠΙΖ / 9-6-2017)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)
  2. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 30 του ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/τ.Α/27-2-2016)

  3. Τις υπ’ αριθµ.49947/22-7-2015 (ΦΕΚ 1666/τ.Β/10-8-2015) και 92066/27-12-2016 (ΦΕΚ 4343/τ.Β/30-12-2016) αποφάσεις του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου µε θέµα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

  4. Την αριθµ.97247/10072/13-9-2016 απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε θέµα «Σύσταση-Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3105/τ.Β/28-9-2016

  5. Την αριθ.πρωτ. 20002/1890/22-2-2017 απόφασή µας περί ορισµού µελών του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της ΠΝΑι

  6. Την από 8-6-2017 αίτηση παραίτησης του ∆ηµητρίου ∆ουρή από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο

  7. Τα στοιχεία των υπαλλήλων, προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης, που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και υπηρετούν στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούµε την αριθ. 20002/1890/22-2-2017 απόφασή µας και ορίζουµε τα τρία πρώτα τακτικά µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε τους αναπληρωτές τους ως εξής:

  1. Συµεοπούλου Αδαµαντία του ∆ηµητρίου , Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών µε Α βαθµό, ως Πρόεδρο
  2. Ουζουνίδου Ζωή του Αποστόλου, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Υγείας Κυκλάδων, κλάδου ΤΕ Επαγγελµάτων Υγείας µε Α βαθµό, ως δεύτερο τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή τον Μουρσελά Κωνσταντίνο του Θεοφάνη, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων, κλάδου ΤΕ Μηχανικών µε Α βαθµό
  3. Μαραγκό Νικόλαο του Ιωσήφ, Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, κλάδου ΤΕ Μηχανικών µε Α βαθµό, ως τρίτο τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον Ευθυµίου Οδυσσέα του Σταύρου , Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιαφάνειας και Η∆, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής µε Α βαθµό Τα αναπληρωµατικά µέλη µετέχουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος των τακτικών µελών.

Β. Αναπληρώτρια της προέδρου ορίζουµε το µέλος του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ουζουνίδου Ζωή του Αποστόλου, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Υγείας Κυκλάδων, κλάδου ΤΕ Επαγγελµάτων Υγείας µε Α βαθµό. Στην περίπτωση που προεδρεύει η αναπληρώτρια της Προέδρου, θα συµµετέχει ως τακτικό µέλος ο αναπληρωτής της Προεδρεύουσας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 20002/1890/22-2-2017 απόφασή µας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.