Νέες Αρμοδιότητες στις Περιφέρειες σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου για τη προστασία του δομημένου περιβάλλοντος

Posted: 09/06/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

Το σχέδιο νόμου για το δομημένο περιβάλλον και τα αυθαίρεταΠροβλέπεται η ίδρυση Περιφερειακών Διευθύνσεων Ελέγχου Δόμησης  – Περιφερειακά Παρατηρητήρια και Τμήματα Ελέγχου Δόμησης – Τοπικά Παρατηρητήρια & συλλογικά όργανα.

Αποδοχή από την ΕΝΠΕ της μεταφοράς αρμοδιοτήτων χωρίς να υπάρχει σαφή δέσμευση του υπουργείου για τη μεταφορά προσωπικού και πόρων. Με Π.Δ. θα καθορισθεί η στελέχωση κτλ  για την οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων.  

ΣΥΠΝΑΠΕΔ

Έχουμε διατυπώσει εγγράφως πολλές φορές την άποψη ότι ο καθορισμός της έδρας της όποιας κρατικής δομής δεν μπορεί να ακολουθεί δίκην θρησκευτικής ευλάβειας τον αυτοδιοικητικό χάρτη, αλλά να συνεκτιμώνται οι πραγματικές ανάγκες και δραστηριότητες (πληθυσμιακές, οικονομικές, προσβασιμότητας κλπ) της κάθε γεωγραφικής περιοχής.

Επιβάλλεται να συσταθούν στη Ρόδο παράλληλα με τη Σύρο δομές Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου

Η λογική του μικρότερου Επιτελικού κράτους και της συνεχούς μεταφοράς αρμοδιοτήτων στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες των Περιφερειών οδηγεί με βεβαιότητα στην τελική μεταφορά των αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα αφού είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες με το υπάρχον προσωπικό.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το   Άρθρο 2.

  1. Συστήνονται Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις «Ελέγχου ∆όµησης – Περιφερειακά Παρατηρητήρια» στην έδρα κάθε Περιφέρειας, που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 3852/2010, µε κατά τόπο αρµοδιότητα, αυτή της οικείας Περιφέρειας.
  2. Συστήνονται Τµήµατα «Ελέγχου ∆όµησης – Τοπικά Παρατηρητήρια», στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας, µε κατά τόπο αρµοδιότητα αυτή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τα οποία υπάγονται ως υπηρεσίες στην αντίστοιχη Περιφερειακή ∆ιεύθυνση «Ελέγχου ∆όµησης – Περιφερειακά Παρατηρητήρια».
  3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η στελέχωση, το αναγκαίο προσωπικό, η κατάρτισή, η υλικοτεχνική υποδοµή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων «Ελέγχου ∆όµησης – Περιφερειακών Παρατηρητηρίων» και των αντίστοιχων Τµηµάτων – Τοπικών
    Παρατηρητηρίων.

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 Αρμοδιότητες Περιφερειακών Διευθύνσεων Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακών Παρατηρητηρίων – Πόροι

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις «Ελέγχου δόμησης – Περιφερειακά Παρατηρητήρια»,  έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας για  την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, την συλλογή και αξιοποίηση των επιχειρησιακών δεδομένων και στοιχείων και την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων προς τα Τμήματα «Ελέγχου Δόμησης – Τοπικά Παρατηρητήρια», και ειδικότερα:

α)    Ως προς την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης:

αα)      Την κατεδάφιση των τελεσίδικα κριθέντων αυθαιρέτων.  ββ)      Την τήρηση και διαχείριση του μητρώου πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων και επικινδύνων κατασκευών.

γγ)       Την τήρηση του μητρώου, στο οποίο εγγράφονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, που έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν πρωτόκολλα κατεδάφισης.

δδ)      Την λήψη μέτρων  για την ορθή διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τυχόν περιβαλλοντική ζημιά, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν).

εε)       Τα μέτρα πρόληψης της αυθαίρετης δόμησης και την αξιοποίηση των επιχειρησιακών δεδομένων με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την  βέλτιστη προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος.

στ)      Την ανάρτηση στο διαδίκτυο του χάρτη καταγραφής αυθαιρέτων της χωρικής του αρμοδιότητας.

ζζ)       Την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τον ορισμό ελεγκτών δόμησης, για τον έλεγχο αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 92.

ηη)      Την διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου των πορισμάτων των Ελεγκτών Δόμησης, ως προς τις υπαγωγές αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων καθώς και αυτεπάγγελτων ελέγχων.

β)    Ως προς την υλοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού:

αα)      Την παρακολούθηση της «Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυτότητας Δήμων», όπως ορίζεται στο άρθρο 65. ββ)      Τον έλεγχο και την παροχή οδηγιών, για την επίσπευση της εξέλιξης του πολεοδομικού σχεδιασμού, προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες, όπως ορίζεται στο άρθρο 66.γ)    Συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών και παροχή οδηγιών στα τοπικά παρατηρητήρια για την ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας επί θεμάτων  χρήσεως, αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης των κοινοχρήστων  χώρων  και  εν γένει  των κατασκευών.

δ)    Ως προς τις  επικίνδυνες κατασκευές:

αα)      Την εποπτεία και έλεγχος για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί επικινδύνων.

ββ)      Την μέριμνα για την σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία των τριμελών Επιτροπών επικινδύνων ετοιμόρροπων κατασκευών του άρθρου 428 του π.δ. 14-7-1999 (Δ’ 580), της τριμελούς Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά αναθεωρητικών εκθέσεων επικινδύνων οικοδομών του άρθρου 426 του αυτού διατάγματος.

γγ)       Η έκδοση αποφάσεων επί των γνωμοδοτήσεων της τριμελούς Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά αναθεωρητικών εκθέσεων επικινδύνων οικοδομών του άρθρου 426 του π.δ. 14-7-1999 συντελείται  με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

2.    Την σύνταξη της κατά το άρθρο 3 εκθέσεως προς τη Διεύθυνση Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού – Παρατηρητήριο.3.    Την μέριμνα για την γραμματειακή υποστήριξη και παροχή κτιριακών υποδομών στα περιφερειακά συμβούλια αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.), τα περιφερειακά συμβούλια πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων (ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) και την περιφερειακή επιτροπή προσβασιμότητας.

  1. Την ενημέρωση με στοιχεία και πληροφορίες ηλεκτρονικών μητρώων και ειδικότερα:

α)    Την ενημέρωση του μητρώου  ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων.

β)    Την ενημέρωση του μητρώου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  αυθαιρέτων.

γ)    Για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια αντλεί πόρους  από  τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 95. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 6.

Αρμοδιότητες Τμημάτων Ελέγχου Δόμησης – Τοπικών Παρατηρητηρίων 

Τα τοπικά Παρατηρητήρια έχουν αρμοδιότητα, την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και ειδικότερα:

α)    Ως προς την αντιμετώπιση και πρόληψη της αυθαίρετης δόμησης προβαίνουν στις κάτωθι ενέργειες:  

αα)      Την ηλεκτρονική διαδικασία εντοπισμού, ελέγχου και καταγραφής αυθαιρέτων σύμφωνα με τα άρθρα 90, 91 και 92.

ββ)      Την ενημέρωση του μητρώου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  αυθαιρέτων με τα στοιχεία, που ορίζονται στο άρθρο 90.

γγ)       Την επιβολή  κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 94.

δδ)      Την ενημέρωση του Μητρώου «Ταυτότητας Κτιρίου», σύμφωνα με το άρθρο 54.

εε)       Την αξιοποίηση κάθε τεχνογνωσίας σχετικά με γεωχωρικά δεδομένα, όπως ενδεικτικά: αεροφωτογραφίες, σύνδεση με υπόβαθρα Ε.Κ.Χ.Α,  συσχέτιση με δασικούς χάρτες, διαγράμματα  εγκεκριμένων οριογραμμών καθορισμού αιγιαλού  και παραλίας δορυφορικές λήψεις για  τον εντοπισμό των αυθαιρέτων.

στστ) Την καταγραφή ανά Δήμο κάθε εντοπισμένης; αυθαίρετης κατασκευής.

ζζ)       Την διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων δύο φορές ετησίως και σε ποσοστό 10%,επί των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης.

ηη)      Τον έλεγχο εκτέλεσης των καθηκόντων των Ελεγκτών Δόμησης, μέσω αυτεπάγγελτων δειγματοληπτικών ελέγχων ή ύστερα από καταγγελία, σε κτίρια που ήδη  έχουν ελεγχθεί από ελεγκτές δόμησης, και έλεγχος  του περιεχομένου της έκθεσης.

θθ)       Την εισήγηση προς την Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17, σε περίπτωση  προσφυγής κατά του πορίσματος του Ελεγκτή Δόμησης, για  κατασκευές για τις οποίες παρανόμως υποβλήθηκαν δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 (Α’ 209) ή στο ν. 4178/2013 (Α’ 174), μετά από σχετική έκθεση αρμοδίου φορέα του Δημοσίου επί φωτοερμηνείας δορυφορικών εικόνων – ορθοφωτοχαρτών.

β)    Την παρακολούθηση της «Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυτότητας» των οικείων Δήμων σύμφωνα με το άρθρο 65, και τις ενέργειες για την επίσπευση της εξέλιξης του πολεοδομικού σχεδιασμού.γ)    Ως προς το πλαίσιο της αισθητικής αναβάθμισης των κατασκευών:αα)   Την μέριμνα για τη διάσωση και αποκατάσταση των διατηρητέων κτιρίων   ββ)   Τον συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών για την αισθητική  αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων της περιφερειακής ενότητας.δ)    Ως προς το πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας περί προσβασιμότητας, τον έλεγχο των κατασκευών και των κοινόχρηστων χώρων ως προς την τήρηση  της νομοθεσίας σε θέματα προσβασιμότητας και ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών, Α.Μ.Ε.Α. και εμποδιζόμενων ατόμων. ε)    Ως προς το πλαίσιο  του ελέγχου επικινδυνότητας των οικοδομών:αα)      Ως προς τις επικίνδυνες οικοδομές:αα1)    Την διενέργεια αυτοψίας και την σύνταξη εκθέσεως σχετικά με τον υφιστάμενο κίνδυνο κατασκευών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  αα2)    Την εξέταση ενστάσεων κατά εκθέσεων επικινδύνων κατασκευών και μέριμνα για την τήρηση της διαδικασίας αναθεώρησης  των  εκθέσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.αα3)    Την  απόφαση περί επιβολής  μέτρων  αναγκαστικής εκκένωσης, αχρηστίας ή και κατεδάφισης επικίνδυνων κατασκευών, εφόσον δεν πραγματοποιούνται εμπρόθεσμα τα υποδεικνυόμενα από την έκθεση μέτρα.αα4)    Την διαβίβαση στον αρμόδιο Εισαγγελέα  της  τελικής εκθέσεως  για την άσκηση  ποινικής δίωξης στον ιδιοκτήτη  του επικινδύνου εφ’ όσον δεν συμμορφώνεται με το περιεχόμενο αυτής.ββ)      Ως προς τις επικινδύνως ετοιμόρροπες κατασκευές:ββ1)    Την διαβίβαση αμελλητί προς την τριμελή επιτροπή του π.δ. 13-4-1929 περί επικινδύνων οικοδομών, του αιτήματος  για διενέργεια αυτοψίας στην φερόμενη επικινδύνως ετοιμόρροπη κατασκευή.ββ2)    Την διαβίβαση της έκθεσης επικινδύνως ετοιμόρροπου   κατασκευής στο Σ.Α. εφ’ όσον η κατασκευή είναι προϋφιστάμενη του 1955.

ββ3)    Την μέριμνα για την άμεση κατεδάφιση της επικινδύνως ετοιμόρροπης  κατασκευής, με λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.

στ) Την ενημέρωση  των ηλεκτρονικών Μητρώων, και ειδικότερα:

αα)    Την ενημέρωση του Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου σε ζητήματα αρμοδιότητας του.

ββ)    Την ενημέρωση  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  αυθαιρέτων, με τις εκθέσεις των Ελεγκτών Δόμησης που αφορούν τον έλεγχο επί αυθαιρέτων κατασκευών.

ζ)    Την μέριμνα  για τη λειτουργία της επιτροπής Εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών κατά αυθαιρέτων, σύμφωνα με το άρθρο 17, καθώς και την γραμματειακή υποστήριξη και την παροχή κτιριακών υποδομών για την λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων  (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.).η)    Την σύνταξη ανά τρίμηνο, έκθεσης, για την πορεία προόδου των θεμάτων αρμοδιότητας τους, την οποία υποβάλλουν στα Περιφερειακά Παρατηρητήρια, και τη γνωστοποιούν στο Συμβούλιο παρακολούθησης Δομημένου Περιβάλλοντος της οικείας περιφέρειας.

Πηγή : http://www.michanikos.gr

ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Ο παραγκωνισμός των Περιφερειών στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο για τον έλεγχο και την προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.