Το τελικό κείμενο της συμφωνίας της 2ας Μαΐου, δημοσίευσε η γερμανική εφημερίδα «Handelsblatt». Τι αναφέρει για το Δημόσιο.

Posted: 09/05/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

ΑΥΤΟ το νέο μνημόνιο! ΔΕΙΤΕ τι προβλέπει η τελική συμφωνία Ελλάδας-πιστωτών

Ένα έγγραφο με πολλά στοιχεία από το προσχέδιο της τελικής συμφωνίας Ελλάδας-πιστωτών της 22ας Μαΐου δημοσιεύει η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, σε άρθρο με τίτλο «Ελαφρύνσεις έναντι μεταρρυθμίσεων».

Περιλαμβάνονται τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση. Το εμπιστευτικό έγγραφο που επιγράφεται «Απόρρητο: Μόνο για υπηρεσιακή χρήση» βρίσκεται στη διάθεση της Handelsblatt και το δημοσίευσε στον λογαριασμό του ο δημοσιογράφος της εφημερίδας, Jan Hildebrand.   

Για το Δημόσιο αναφέρει :

5.1. Δημόσια διοίκηση

Οι αρχές προτίθενται να εκσυγχρονίσουν και να ενισχύσουν σημαντικά την ελληνική διοίκηση και σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την δημιουργία ικανοτήτων και την αποπολιτικοποίηση της ελληνικής διοίκησης. Σημαντικές μεταρρυθμίσεις έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος και τώρα πρέπει να δοθεί προσοχή στην πλήρη εφαρμογή τους.

Στο πλαίσιο αυτό:

(Ι) Κινητικότητα. Οι αρχές θα εγκρίνουν νομοθεσία για την εισαγωγή ενός νέου μόνιμου μηχανισμού ο οποίος θα προωθήσει την περιγραφή θέσεων εργασίας και θα συνδεθεί με μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις τρέχουσες κενές θέσεις (προηγούμενη δράση). Για την εφαρμογή του σχεδίου, θα δημιουρηθούν σχέδια οργανογραμμάτων όλων των υπουργείων που χρειάζονται αναδιοργάνωση και το σχέδιο θα υποβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για έγκριση. Οι περιγραφές θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Αύγουστο του 2017, με τη συνεργασία των τεχνικών κλιμακίων (Βασικό παραδοτέο) και το νέο σύστημα θα υλοποιηθεί από το Σεπτέμβριο του 2017 (παραδοτέο κλειδί). Η τελική απόφαση για την κινητικότητα των εργαζομένων θα λαμβάνεται από την υπηρεσία υποδοχής που έχει την κενή θέση. Αυτό θα εξορθολογίσει την κατανομή των πόρων καθώς και την στελέχωση της γενικής κυβέρνησης.

(ΙΙ) Ειδικά Μισθολόγια. Οι αρχές θα εγκρίνουν νομοθεσία για την ολοκλήρωση τον εξορθολογισμό τους ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε (προηγούμενη δράση).

Iii) Διοικητικοί Γραμματείς: α)Οι αρχές θα υποβάλουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό της ευθύνης των διοικητικών γραμματέων, (προηγούμενη δράση); (β) εγκρίνουν τη νομοθεσία για τον καθορισμό μισθών και επιδομάτων για τους Διοικητικούς Γραμματείς (προηγούμενη δράση). Το κυβερνητικό συμβούλιο μεταρρύθμισης θα ολοκληρώσει το διορισμό όλων των μελών της επιτροπής επιλογής Διοικητικών Γραμματέων (προηγούμενη δράση). Μετά την έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος από το Συμβούλιο της Επικρατείας, οι αρχές θα ξεκινήσουν την πρόσκληση για όλους τους διοικητικούς γραμματείς των υπουργείων το Σεπτέμβριο του 2017 (κλειδί παραδοτέο). Όλες οι δράσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 (κλειδί παραδοτέο).

Iv) Επιλογή Διευθυντών: Ως προηγούμενες ενέργειες, οι αρχές θα (i) εγκρίνουν την Υπουργική Απόφαση για τις δομημένες συνεντεύξεις. (Ii) Θα εκδώσουν την εγκύκλιο σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, ώστε τα Υπηρεσιακά Συμβούλια να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία έως το τέλος του 2016. (Iii) Θα εκδόσουν την εγκύκλιο σχετικά με τις περιγραφές θέσεων εργασίας. Ως προηγούμενη δράση οι αρχές θα το ξδημσιοποιήσουν την πρόσκληση για τους Γενικούς Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και Οικονομικών, με διορισμούς που θα ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο του 2017. Η πρόσκληση για τους θεματικούς διευθυντές θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2017 (βασικό παραδοτέο) και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 (βασικό παραδοτέο). Τον Ιανουάριο του 2018, θε εκδοθεί η πρόσκληση για Συμβούλους και διευθυντές και θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2018. Τον Μάρτιο του 2018, θα δημοσιοποιηθεί η πρόσκληση για όλους τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων θα και Επικεφαλής Τμημάτων και θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2018 (βασικό παραδοτέο).

  1. V) Αξιολόγηση. Οι αρχές θα ολοκληρώσουν όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες και θα εκδώσουν την απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα. (προηγούμενη δράση). Η πρώτη αξιολόγηση θα γίνει μέχρι τον Ιούνιο του 2017 (βασικό παραδοτέο).

Περαιτέρω ενέργειες περιλαμβάνουν:

i.Πρόγραμμα σπουδών. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 το σημερινό σύστημα «klados» θα μεταρρυθμιστεί ώστε να υπάρχει καλύτερη ερμηνεία των περιγραφών θέσεων εργασίας που θα αντικατοπτρίζεται στο μισθολόγιο.

Ii. Μισθοί-προσλήψεις-συμβασιούχοι. Σύμφωνα με τη Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική (MTFS 2017-20) θα καθορισθούν ανώτατα όρια μισθών και αριθμού δημοσίων υπαλλήλων συνεπή με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και την εξασφάλιση και την εξασφάλιση μείωσης του μισθολογικού κόστους σε σχέση με το ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου, μεταξύ ο κανόνας αποχωρήσεων-προσλήψεων θα μετατραπεί από 1: 5 το 2016 σε 1: 4 το 2017 και 1: 3 το 2018. Για τις μετατροπές συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου μετά από δικαστικές αποφάσεις θα γίνουν ενέργειες ώτε να διασφαλιστεί διασφαλιστεί η τήρηση του προβλεπόμενου μισθού. Επιπλέον, θα θεσπιστεί ανώτατο όριο για τις συμβάσεις ορσμένου χρόνου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο αριθμός τους θα παραμείνει αμετάβλητος το 2017 και το 2018 σε σύγκριση με το 2016. Εξαίρεση θα αποτελέσουν οι συμβάσεις για το προσφυγικό, τις φυσικές καταστροφές και την ανθρωπιστική κρίση.

iii Επιδόματα. Η αποζημίωση για επικίνδυνες εργασίες θα ευθυγραμμιστεί με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τον Ιούνιο του 2017, μέσω, μεταξύ άλλων, του πορίσματος των εμπειρογνωμόνων από το διαθέσιμο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας (βασικό παραδοτέο).

Iv. Συντονισμός. Οι αρχές θα ενισχύσουν την ικανότητα συνεκτικής πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και ο συντονισμός της κυβερνητικής εργασίας, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες, η παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και οι λειτουργίες ασε όλες τις πολιτικές. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αρχές θα έχουν, μέχρι τον Οκτώβριο 2017 (βασικό παραδοτέο), (i) ανάπτυξη επίσημων δομών στο κοινό Διοίκηση, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία και τη διαιτησία των πολιτικών · και

(Ii) να δημιουργήσει μια αποτελεσματική διαδικασία διυπουργικής διαβούλευσης πριν από την έναρξη των νομοθετικών προτάσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικασίας για την εξασφάλιση της υποβολής όλων Οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας συντονίζονται κεντρικά. Το τελευταίο θα είναι Υλοποιείται κυρίως με την ενίσχυση του ρόλου της υφιστάμενης Γενικής Γραμματείας

Συντονισμός και των προπαρασκευαστικών οργάνων για την εποπτεία και τη διακυβέρνηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων σε όλα τα υπουργεία, και ειδικότερα στο Συμβούλιο Μεταρρυθμίσεων.

  1. Τριετής στρατηγική μεταρρύθμισης. Έως το Μάιο του 2017, με βάση ήδη εγκριθεί Νομοθεσία, οι αρχές θα οριστικοποιήσουν και θα υιοθετήσουν τριετή στρατηγική μεταρρύθμισης (2017-2019), σε συμφωνία με την Επιτροπή και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο Τεχνική βοήθεια που παρέχεται από το SRSS. Τα βασικά στοιχεία αυτής της στρατηγικής θα είναι: η αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών · Εξορθολογισμός των διοικητικών διαδικασίες · Βελτιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού · – ενίσχυση της διαφάνειας και της ευθύνης -Ηλεκτρονική διακυβέρνηση · Και μια επικοινωνιακή στρατηγική. Προβλέπει (α) Ισχυρότερο συντονισμό των πολιτικών, σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού για την έγκαιρη αξιολόγηση και εκπλήρωση της πρόσληψης με βάση τις ανάγκες και την ενίσχυση των μονάδων πολιτικής σε βασικούς τομείς · β) σημαντική αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης και στις δύο βαθμίδες με στόχο την ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης και τον εξορθολογισμό των διοικητικών δομών των τοπικών αρχών · γ) τον εξορθολογισμό των κρατικών και των τοπικών επιχειρήσεων. δ) τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών πρόσληψης και τη βελτίωση της κινητικότητας στον δημόσιο τομέα για την καλύτερη χρήση των πόρων. Η Στρατηγική θα περιλαμβάνει έκθεση σχετικά με τη συνολική πρόοδο για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και την  αποπολιτικοποίησή της, καλύπτοντας τα έτη 2016 και ένα σχέδιο δράσης για το 2017-19.

Vi. Παράνομες προσλήψεις. Οι αρχές θα συνεχίσουν να εντοπίζουν τις παράνομες προσλήψεις και να επιβάλουν πειθαρχικές κυρώσεις.

Vii. Ανάπτυξη συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας της δημόσιας διοίκησης, οι αρχές θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει εσωτερικούς ελέγχους, αξιοποιώντας την καλύτερη δυνατή χρήση της τεχνικής βοήθειας. Έως τον Ιούνιο του 2017, οι αρχές θα υποβάλουν στην Επιτροπή την πρόταση για την εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου  με στόχο το σύστημα να εφαρμοστεί πλήρως μέχρι το Δεκέμβριο του 2017. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με τις τρέχουσες δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διοικητική μεταρρύθμιση που αναλήφθηκαν αντίστοιχα από τον ΟΟΣΑ και τους Γαλλους εμπειρογνόμωνες.

Πρόσβαση στο δίκαιο. Οι αρχές θα συμμετάσχουν, με τη βοήθεια τεχνικής βοήθειας, σε πρόγραμμα για τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στη νομοθεσία. Αυτό περιλαμβάνει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο κωδικοποίησης των κύριων νομοθεσιών που θα προταθούν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017 και θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή μέχρι τα τέλη του 2018. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την ελεύθερη πρόσβαση στην ηλεκτρονική πύλη που παρέχει πρόσβαση στη νομοθεσία, τόσο με τη μορφή που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ) όσο και στην ενοποιημένη έκδοση των διαφόρων διατάξεων μέχρι τον Ιούνιο 2018.

http://www.handelsblatt.com/my/downloads/19773160/1/entwurf-griechenland.pdf

ΑΥΤΟ το νέο μνημόνιο! ΔΕΙΤΕ τι προβλέπει η τελική συμφωνία Ελλάδας-πιστωτών

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.