Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 203/τ.ΥΟΔΔ/28-4-2017 ο καθορισμός αποζημίωσης εξεταστικών επιτροπών των Δ/νσεων Ανάπτυξης

Posted: 03/05/2017 in Υπαλληλικά

Εθνικό τυπογραφείο

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών του ν. 3982/2011 (Α’ 143) σύμφωνα με το ν. 4354/15 (Α΄ 176 ). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:   

ΟΣΥΑΠΕ : Αίτημα έκδοσης ΚΥΑ για την επαναχορήγηση της αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας.

…………………………………..

  1. Τις αποφάσεις συγκρότησης των εξεταστικών επιτροπών, όπως αυτές έχουν συγκροτηθεί από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους περίπου 310.000 € για το έτος 2016 και για κάθε άλλο έτος ανάλογα με τα έσοδα, η οποία βαρύνει τον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό που συνιστάται στην Περιφέρεια που εκδίδει την άδεια ή στην Περιφέρεια που διενεργεί τις εξετάσεις και καλύπτεται από τα ανταποδοτικά παράβολα που κατατίθενται και αποτελούν πόρο αυτών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

  1. Καθορίζεται αποζημίωση για κάθε μέλος ή εμπειρογνώμονα των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011 στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ ανά ημέρα εξέτασης και μέχρι του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ μηνιαίως. Για τους γραμματείς των εξεταστικών επιτροπών, που παρέχουν διοικητική υποστήριξη, καθορίζεται αποζημίωση στο ποσό των τριάντα ευρώ (30) ανά ημέρα εξέτασης και μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως.
  1. Οι εξετάσεις και το έργο βαθμολόγησης των σχετικών γραπτών πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
  1. Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών και οι γραμματείς υποχρεούνται, όταν παρίσταται σχετική ανάγκη, να πραγματοποιούν και περισσότερες των πέντε (5) εξετάσεων ανά μήνα. Για τις πέραν του αριθμού των πέντε (5) εξετάσεων μηνιαίως, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Άρθρο 2

Με τη παρούσα το άρθρο 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 457/25/ΦΓ9.6.4/2013 (Β΄ 33), το άρθρο 3 της 9030/589/ΦΓ9.6.4(Γ)/2013 (Β΄ 1750), το άρθρο 3 της 11031/678/ΦΓ9.6.4(ΣΤ)/2013 (Β΄ 2287) και το άρθρο 3 της 12792/833/ΦΓ9.6.4/2013 (Β΄ 2854) καταργούνται. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις των ανωτέρω κοινών υπουργικών αποφάσεων εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση έχει αναδρομική ισχύ ενός έτους από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πατήστε στην εικόνα για διαβάσετε το ΦΕΚ :

ΦΕΚ_203_ΥΟΔΔ_280417.png

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.