Εγκύκλιος : Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συµβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας»

Posted: 19/04/2017 in Υπαλληλικά

Εγκύκλιος ΑΔΑ: 6ΠΗΩ465ΧΘ7-ΤΣΝ / 19-4-2017

Τροποποιούµε την υπ. αρ. 8310/15.3.2017 (Α∆Α: Ψ1Ξ3465ΧΘ7-Ζ16) Υπουργική Απόφαση «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συµβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας» ως εξής:  

Α. Συγκροτούµε:

  1. Στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου δύο (2) κοινά Πειθαρχικά Συµβούλια για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού χωρικής αρµοδιότητας τους, που υπάγονται στις ρυθµίσεις του ν. 4057/2012 και ορίζουµε ως µέλη αυτού τους κατωτέρω:

Α΄ Πειθαρχικό Συµβούλιο

α) Γκούφα Θεοδώρα, Πρωτοδίκη ∆.∆., ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον ∆ηµητρούλια Θεόδωρο, Πρωτοδίκη ∆.∆.

β) Καλαµάρα Ιωάννη, ∆ικαστικό Πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ. µε αναπληρωτή τον, Κουφογιάννη Νικόλαο, ∆ικαστικό Πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ.

γ) Καραλή Αναστάσιο, Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Αθηναίων, µε αναπληρώτρια την Σερέτη Παρασκευή, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Ζωγράφου.

Γραµµατέα του Συµβουλίου ορίζουµε τη ∆ενδρινού Μαρία, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού µε βαθµό Α΄ της Περιφέρειας Αττικής, µε αναπληρώτρια την ∆ούκα Πάνθη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού µε βαθµό Β΄ της ίδιας Περιφέρειας.

Β΄ Πειθαρχικό Συµβούλιο

α) Τασούλη Βασιλική, Πρωτοδίκη ∆.∆., ως Πρόεδρο, µε αναπληρώτρια την Στάικου Βασιλική, Πρωτοδίκη ∆.∆.

β) Ρεντζεπέρη Κυριακή, ∆ικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ. µε αναπληρώτρια την Κέντρου ∆ήµητρα, ∆ικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.

γ) i) Τσουπλάκη Μενέλαο, Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, µε αναπληρωτή τον Κράκαρη Νικόλαο, Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών (για τις περιπτώσεις υπαλλήλων των Περιφερειών Αττικής Βορείου και Νοτίου Αιγαίου), ή

ii) Πουλούδη Αλέξανδρο, Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Αθηναίων, µε αναπληρωτή τον Καρούση Ιωάννη, Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Καισαριανής {για τις περιπτώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθµού των Νοµών Αττικής (πλην του ∆ήµου Αθηναίων), Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου, Λέσβου, Σάµου και Χίου}.

Γραµµατέα του Συµβουλίου ορίζουµε τη ∆αµιανού ∆ωροθέα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό Β΄ της Περιφέρειας Αττικής, µε αναπληρώτρια την Μελιτσοπούλου Σωτηρία , υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού µε βαθµό Α΄ της ίδιας Περιφέρειας.

Διαβάστε εδώ την Εγκύκλιο ΑΔΑ: 6ΠΗΩ465ΧΘ7-ΤΣΝ / 19-4-2017

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.