Αναγνώριση προϋπηρεσίας στο ιδιωτικό τομέα. Το έγγραφο του ΥπΔΑ απαντά σ’ αυτούς που με θεσμική απρέπεια χαρακτήρισαν τις καταγγελίες μας «αυθαίρετες και εντελώς αβάσιμες» επιχειρώντας να καταργήσουν το ρόλο του εισηγητή

Posted: 07/04/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

ΣΥΠΝΑΠΕΔ

Υπ.Δ.Α.: Οι γραπτές ή προφορικές εισηγήσεις στα υπηρεσιακά συμβούλια αποτελούν υποχρέωση των εισηγητών και αποτυπώνονται στα πρακτικά.

Η εισήγηση του εισηγητή, σύμφωνα με την αριθ.1073/2001 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας «6. …, αποσκοπεί στο να ενημερωθεί πλήρως το ανωτέρω συλλογικό όργανο επί της υποθέσεως την οποία πρόκειται να κρίνει και να αποφευχθεί, με τον τρόπο αυτόν, η έκδοση εσφαλμένης αποφάσεως λόγω μη ενημερώσεως ή μη πλήρους ενημερώσεως των μελών του συλλογικού αυτού οργάνου. ..»   

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4275/2014 (ΦΕΚ Α 149 15.7.2014) «5. Οι γνώμες και οι αποφάσεις όλων των Συμβουλίων διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία της συνεδρίασης κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση.

Διάγραμμα ροής ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Πατήστε την εικόνα του εγγράφου για να το διαβάσετε :

ΔΙΔΑΔ_Φ37_19_1190_1058_1453_300317

Απόψεις των εκπροσώπων μας για τις εισηγήσεις στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Posted: 06/04/2017

ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Επιστολή προς τον πρόεδρο του Υ.Σ. με θέμα «Χορήγηση εγγράφων – παροχή πληροφοριών» σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας

Posted: 17/03/2017

Διαμαρτυρία για την άρνηση κατάθεσης εισηγήσεων στις συνεδριάσεις του ΥΣ για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων εκτός δημοσίου τομέα

Posted: 12/01/2017

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.