Πολυνομοσχέδιο ΥΠΕΣ: Οι ρυθμίσεις για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

Posted: 04/04/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

Το πολυνομοσχέδιο,  δόθηκε στην ΕΝΠΕ, την ΚΕΔΕ και στους εκπροσώπους των εργαζομένων. Πριν από την εισαγωγή του προς συζήτηση στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής, θα εξεταστεί από την ΚΕΝΕ (Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή) και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους».  

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Εσωτερικών

«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις»   

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  – «Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – «Διατάξεις σχετικές με την οργάνωση και λειτουργία των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών – Διατάξεις σχετικές με την καταστατική θέση των αιρετών»

Άρθρο 17 – Θέματα λύσης επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού

Άρθρο 18 – Ρυθμίσεις σχετικές με τις πολυμετοχικές αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α

 1. Στο τέλος του εδαφίου β’ της παρ.  3 του άρθρου 252 του ν.3463/2006 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ δεν ανήκουν στους φορείς του Δημοσίου   Τομέα,   δεν   αποτελούν   φορείς   της   Γενικής   Κυβέρνησης,   δεν υλοποιούν αυτοδιοικητικές αρμοδιότητες και δεν ανήκουν σε ΟΤΑ κατά την έννοια της επίτευξης αυτοδιοικητικού σκοπού».
 2. Στο διοικητικό συμβούλιο των αναπτυξιακών επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. συμμετέχει υποχρεωτικά ένας δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος υποδεικνύεται από τη μείζονα μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου του αντίστοιχου Δήμου. Σε κάθε περίπτωση, τα 2/5 των μελών του Δ.Σ. των αναπτυξιακών επιχειρήσεων προτείνονται αναλογικά από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. και όλες οι πράξεις που αφορούν σε οικονομικής φύσεως θέματα, αναρτώνται στη «Διαύγεια».

Άρθρο  19 – Συμμετοχή περισσότερων δήμων σε δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού

Άρθρο 20

Η παρ. 8 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 21 – Ερμηνευτική διάταξη

Η αληθής έννοια του εδ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 25/1988 (Α’ 10) είναι ότι οι επιχειρήσεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010, επιτρέπεται να επιχορηγούνται από τους οικείους Ο.Τ.Α. ή από νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται και ελέγχονται από αυτούς, κατά παρέκκλιση κάθε μεταγενέστερης αντίθετης γενικής διάταξης.

Άρθρο 22 – Επιχορήγηση από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού νομικών προσώπων αυτών, που συνιστώνται για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς τους για το θεσμό της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης»

 Άρθρο 23 – Μεταφορά στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από ν.π.δ.δ. αυτών

Άρθρο 24 – Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων

 Άρθρο 25 – Συνέχιση υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ε.Ε.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 111 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, διαδημοτικές επιχειρήσεις των οποίων έχει παρέλθει ο χρόνος λειτουργίας που προβλεπόταν στη συστατική τους πράξη και συμμετείχαν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύνανται να συνεχίζουν να λειτουργούν προς εκπλήρωση των σκοπών που τίθενται με τα προγράμματα αυτά, μετά από τροποποίηση του καταστατικού τους».

Άρθρο 26 – Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων

Άρθρο 27 – Λειτουργία παιδικής χαράς στο ΚΠΙΣΝ και σε άλλους χώρους του δημοσίου

Άρθρο 28 – Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997

Στο  τέλος  της  παρ.  6  του  άρθρου  13  του  Ν.  2503/1997  (Α’  107),  όπως  ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής :

«Οι  οικείες  περιφέρειες  δύνανται  κατ’  εξαίρεση  να  εξουσιοδοτούν  τα  νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδρύματα της χωρικής τους αρμοδιότητας να πραγματοποιούν τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών των ειδών της παρούσας παραγράφου κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτιολογημένου αιτήματός τους από τον Υπουργό Εσωτερικών».

Άρθρο 29 – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 176 του ν.3852/2010 (Α’ 87)

Η  παρ. 2 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τις  περίπτ. ι’ και ια’ της προηγούμενης παραγράφου  η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει σχετικά το περιφερειακό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ της περίπτ. ιβ’ της προηγούμενης παραγράφου.»

Άρθρο 30 – Παράταση προθεσμίας άρθρου 43 του ν.4369/2016 (A’ 33)

 1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν.4369/2016 (A’33) παρατείνεται έως και την 31.12.2017.
 • Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν από 1.1.2017.

 • Άρθρο 31 – Ωράριο λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών

  Το ωράριο λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών ως προς την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικά συμβάντα καθιερώνεται σε 24ωρη ή 12ωρη βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες του έτους, τις  Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες του έτους, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται, κατ’ εξαίρεση όλων των υφισταμένων διατάξεων που αφορούν στην αντίστοιχη λειτουργία άλλων υπηρεσιών των Περιφερειών, στην αρχή κάθε έτους και συνοδεύεται από την πρόβλεψη για τη δέσμευση της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  Άρθρο 32 – Βραβεία και χορηγίες για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

  Η περ. 14 της παρ. Η’ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

  «14. Η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών, των ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.»

  Άρθρο 33 – Τροποποίηση του Π.Δ. 75/2011 

  Άρθρο 34 – Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών

  Στο άρθρο 19 του ν. 4354/2015 προστίθεται περίπτωση γ΄, ως εξής:

  «γ. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι νησιωτικοί Ο.Τ.Α. του άρθρου 204 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους   τους ή τα ανήλικα τέκνα  αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας».

  Άρθρο 35 – Αντιμισθία Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων

  Άρθρο 36 – Επιβοήθηση έργου αιρετών ΑμεΑ

  1. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4369/2016 (A’ 33) εφαρμόζεται και στα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, τα οποία είναι αιρετοί σε Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού και στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες, με απόφαση του οικείου Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, για όσο χρόνο διαρκεί η άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων τους.
 • Οι δαπάνες που προβλέπονται στην παρ.  4 του άρθρου 11 του ν. 4369/2016 βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.

 • Άρθρο 37 – Τροποποίηση του άρθρου 243 του ν. 3852/2010

  Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

  «2. Το έργο των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών δεν είναι ασυμβίβαστο  με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας, η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου, του ειδικού συνεργάτη και επιστημονικού συνεργάτη, μπορούν όμως να εξαιρεθούν από τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου».

  Άρθρο 38 – Αποζημίωση  των  μελών  του  Παρατηρητηρίου  Οικονομικής Αυτοτέλειας  των Ο.Τ.Α.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – «Διατάξεις σχετικές με την οικονομική λειτουργία, τα έσοδα, την περιουσία και την αναπτυξιακή πολιτική των Ο.Τ.Α.»

  Άρθρο 39 – Κριτήριο επιλογής πιστωτικού ιδρύματος για τις καταθέσεις των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

  Άρθρο 40 – Διαχείριση πάγιας προκαταβολής

  Άρθρο 41 – Διπλογραφικό Σύστημα στα Νομικά Πρόσωπα Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

  Άρθρο 42 – Υποβολή οικονομικών στοιχείων Ο.Τ.Α.

  1. Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  καθορίζεται  για  κάθε  βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο τύπος, το περιεχόμενο των στοιχείων, ο χρόνος, ο τρόπος ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων, οι φορείς στους οποίους παρέχεται ηλεκτρονική πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση μη ενσωμάτωσης ή καθυστέρησης ενσωμάτωσης των στοιχείων, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών να επιβάλλεται παρακράτηση ή μη απόδοση μέρους ή συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στον οικείο Ο.Τ.Α.
 • Μέχρι  την   έκδοση   της   απόφασης   της   προηγούμενης   παραγράφου, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι υπ’ αριθ. 74712/2010 και 74713/2010 (Β’ 2043)    αποφάσεις     του     Υπουργού     Εσωτερικών,    Αποκέντρωσης    και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 • Άρθρο 43 – Προληπτικός έλεγχος δαπανών περιφερειών

  Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

  Άρθρο 44 – Χρήση «Τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών»

  1_Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) αντικαθίσταται ως εξής:

  «1. Επιτρέπεται η είσπραξη ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών ενσήμων, χαρτοσήμων, προστίμων και εν γένει η οικονομική εκκαθάριση οφειλών φυσικών   προσώπων   και   Ν.Π.Ι.Δ.   προς   φορείς   του   δημόσιου   και   του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών πληρωμής που τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση καρτών πληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους».

  2_H καταβαλλόμενη εφεξής ή η τυχόν καταβληθείσα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος  από  τους  ανωτέρω  φορείς  του  δημόσιου  και  του  ευρύτερου δημόσιου τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού προμήθεια προς τα οικεία τραπεζικά ιδρύματα για τη χρήση «Τερματικών Συσκευών Ασφαλών Πληρωμών» (P.O.S), καθώς και τη μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών με την υπηρεσία web banking, θεωρείται νόμιμη, εφόσον έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τα οικεία τραπεζικά ιδρύματα, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου των ανωτέρω φορέων και των ΟΤΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  Άρθρο 45 – Ταμειακή υπηρεσία Ιδρυμάτων Περιφερειών – Οικονομική διοίκηση ιδρυμάτων δήμων

  1. Η λειτουργία της ταμειακής και εν γένει της οικονομικής υπηρεσίας των ιδρυμάτων των περιφερειών, εφόσον δεν διεξάγεται ή διεξάγεται πλημμελώς από  αυτά   λόγω   ελλιπούς   στελέχωσης,   διεξάγεται   κατά   το   μέρος   που απαιτείται, από αυτούς που τις ασκούν στην οικεία περιφέρεια, κατόπιν σχετικού  αιτήματος  του  διοικητικού  συμβουλίου  του  ιδρύματος  και απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου.
 • Η παράγραφος 1 του άρθρου 236 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 • «Οι διατάξεις που ισχύουν για τους δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα».

  Άρθρο 46 – Τροποποίηση του άρ. 79 του ν. 4316/2014

  Στο τέλος της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.4316/2014 (Α΄ 270) προστίθενται εδάφια, ως εξής:

  «Οι ανωτέρω βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές δεν επιβαρύνονται από την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών κοινών αποφάσεων του εδαφίου α’ με προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής. Τα ανωτέρω ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4316/2014. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται».

  Άρθρο 47 – Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. τους

  Άρθρο 48 – Ισοσκέλιση ανταποδοτικών υπηρεσιών μικρών Δήμων

  Άρθρο 49 – Μεταφορά Μαθητών

  Η   παράγραφος   7   του   άρθρου   63   του   ν.4415/2016   αντικαθίσταται   ως   εξής:

  «7.Δαπάνες μεταφοράς μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τη διενέργεια των οικείων διαγωνιστικών διαδικασιών, που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2014, του πρώτου τριμήνου του έτους 2015 και κατά τον μήνα Ιανουάριο του οικονομικού έτους 2016, κατά παρέκκλιση των κειμένων περί δεσμεύσεως πιστώσεων διατάξεων, δύνανται να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων των οικείων Περιφερειών τρέχοντος οικονομικού έτους, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών».

  Άρθρο 50 – Μεταφορά πιστώσεων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

  Το άρθρο 161 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

  «Μεταφορά πιστώσεων από έργα – Αποθεματικό

  1. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους  επιτρέπεται η μεταφορά πίστωσης από   έργο  σε  έργο  ή  και   από  έργο  για  την   ενίσχυση  ή  δημιουργία οποιουδήποτε άλλου κωδικού αριθμού δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται ο ανταποδοτικός ή εξειδικευμένος χαρακτήρας των πιστώσεων και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις πιστώσεις αυτές. Για τη μεταφορά αυτή απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
 • Το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των Περιφερειών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των εγγεγραμμένων σε αυτόν τακτικών εσόδων».

 • Άρθρο 51 – Τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων των Ο.Τ.Α. προς το Τ.Π.Δ.

  1_H  παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 4316/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

  «3.  Τα  πάσης  φύσεως  υφιστάμενα  χρεωστικά  ανοίγματα  των  δήμων  στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), όπως εμφανίζονται στα λογιστικά τους βιβλία κατά το διάστημα που η ταμειακή τους διαχείριση ασκείτο από το αρμόδιο Γραφείο Παρακαταθηκών και μέχρι τη σύσταση της ίδιας ταμειακής υπηρεσίας, βεβαιωμένα ή μη, τα οποία δεν έχουν ρυθμιστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της   παρ. 1γ του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄66),  μπορεί  να  ρυθμιστούν  με  συνομολόγηση  ισόποσων  δανείων  από  το Τ.Π.Δ., χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010, εντός νέας αποκλειστικής προθεσμίας έως 31.12.2017, εφόσον έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών, από  την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, με όρους και προϋποθέσεις που θα καθορισθούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ.

  Σε περίπτωση αδυναμίας συνομολόγησης δανείου από οποιοδήποτε αιτία, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ., το ποσό  του χρεωστικού  ανοίγματος  εξοφλείται  υποχρεωτικά  σε  είκοσι  (20) άτοκες ισόποσες ετήσιες δόσεις, με ημερομηνία καταβολής κάθε δόσης μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από την 30η Ιουνίου 2017, χωρίς την επιβάρυνση επιπλέον τόκων και πρόσθετων επιβαρύνσεων. Οι όροι, οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».

  2_Στο άρθρο 81 του ν. 4316/2014 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

  «4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που εγκρίνεται, σε ετήσια βάση, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, δύναται να συμψηφίζονται αυτεπαγγέλτως, τα βεβαιωμένα , στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ληξιπρόθεσμα χρεωστικά ανοίγματα των Ο.Τ.Α και των Νομικών Προσώπων τους,  με  ποσοστό  έως  1%  επί  των εσόδων  τους,  από  τους  Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π).   Ο προαναφερόμενος συμψηφισμός διακόπτει την παραγραφή των σχετικών βεβαιωμένων απαιτήσεων».

  Άρθρο 52 – Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας υπέρ συνδέσμων και Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

  Στο άρθρο 283 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 23 ως ακολούθως:

  «23. Οι κάθε είδους σύνδεσμοι και Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, απολαμβάνουν τις απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας της περίπτωσης (ε) της παρ. 1 του αρ. 17 του ν. 2367/1953, όπως ισχύει, τις οποίες απολαμβάνουν και οι δήμοι».

  Άρθρο 53 – Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ Βαθμού

  Άρθρο 54 – Επέκταση ρύθμισης

  Άρθρο 55 – Τροποποίηση διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμων του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 (Α’ 15)

  Άρθρο 56 – Αποκατάσταση κοινοχρήστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη και προσωρινή αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σε περίπτωση καθ’ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο

  Άρθρο 57 – Μισθώσεις περιπτέρων και κυλικείων

  Άρθρο 58 – Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου

  Στην  παρ. 9 της υποπαρ. Δ.12 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προστίθενται οι λέξεις:

  «Βεβαιωμένες οφειλές από τον καταργούμενο φόρο και συναφείς κυρώσεις διαγράφονται,  κατόπιν  διαπιστωτικής  απόφασης  του  οικείου  δημοτικού συμβουλίου».

  Άρθρο 59 – Τροποποίηση του άρθρου 170 του ν. 3463/2006 (Α’ 114)

  Η  παρ.  4 του άρθρου 170 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) καταργείται.

  Άρθρο 60 – Βεβαίωση περί μη οφειλής Τ.Α.Π.

  1_Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές οφείλουν  να  προσκομίζουν  στον  συμβολαιογράφο  βεβαίωση  του  οικείου ΟΤΑ στην περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε.

  2_Η παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4262/2014 (Α’ 114) καταργείται.

  Άρθρο 61 – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4304/2014 (Α’ 234)

  Στο τέλος του άρθρου 32 του ν. 4304/2014 (Α΄ 234),  διαγράφονται οι λέξεις «χωρίς την  επιβολή  προσαυξήσεων»  και  προστίθεται  τελευταίο  εδάφιο  ως  ακολούθως:

  «Τυχόν πρόστιμα που επιβάλλονται για τις ως άνω περιπτώσεις, υπολογίζονται επί των οφειλών που ανάγονται στα πέντε (5) προηγούμενα της βεβαίωσης έτη». Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από την οριζόμενη με το άρθρο 89 του ν.

  4307/2014 (Α΄ 246) έναρξη ισχύος του άρθρου 32 του ν. 4304/2014. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

  Άρθρο  62 – Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

  Άρθρο  63 – Δικαιώματα χρήσης πόσιμου ύδατος

  Άρθρο 64 – Φόρος εισοδήματος επί της ακίνητης περιουσίας Ο.Τ.Α.

  Στο άρθρο 46 του ν. 4172/2013 (Α’167)  προστίθεται  περίπτωση στ’, ως εξής:

  «στ) Οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού απαλλάσσονται του φόρου επί των εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία, εφόσον πρόκειται για: α) ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των Ο.Τ.Α., καθώς και κοινής χρήσεως πράγματα που ανήκουν σε δήμο ή β) ακίνητα που παραχωρούνται κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών κάθε αναγνωρισμένης βαθμίδας δημόσιας εκπαίδευσης, δημόσιων ή δημοτικών νοσοκομειακών συγκροτημάτων προς όφελος της δημόσιας υγείας, δημόσιων ή δημοτικών μονάδων κοινωνικής φροντίδας, δημόσιων ή δημοτικών παιδικών σταθμών ή βρεφοκομείων ή ορφανοτροφείων, δημόσιων ή δημοτικών γηροκομείων, Κ.Α.Π.Η., κέντρων και δομών προσωρινής υποδοχής – φιλοξενίας και εν γένει χώρων που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες στέγασης και προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών».

  Άρθρο 65 – Διευκόλυνση της είσπραξης ιδίων εσόδων των Ο.Τ.Α.

  Άρθρο 66 – Παραχώρηση χρήσης πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων έναντι τέλους, χωρίς δημοπρασία

  Άρθρο 67- Καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις

  Άρθρο 68 – Απόδοση χρηματικών διαθεσίμων από τον λογαριασμό «Φόρος ζύθου υπέρΔήμων και Κοινοτήτων» σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους

  Τα χρηματικά διαθέσιμα του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού με τίτλο «Φόρος ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων», αποδίδονται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς – μειονεκτικούς Δήμους της χώρας. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται τα κριτήρια κατανομής των χρηματικών διαθεσίμων, επί τη βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό, όπως εμφανίζεται στους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η ακριβής διαδικασία απόδοσης των χρηματικών διαθεσίμων και κάθε άλλο σχετικό θέμα, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, αναγκαίο για την εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου.

  Άρθρο  69 – Καθολική διαδοχή Ν.Π.Δ.Δ. σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 241 του ν. 3463/2006   αντικαθίσταται ως εξής:

  «Από την έναρξη ισχύος της πράξης κατάργησης του νομικού προσώπου, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται αυτοδικαίως στο δήμο που το συνέστησε, ο οποίος υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το δήμο ή κατά του δήμου χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους του για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης. Εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω πράξης, ο δήμος συστήνει επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται σε αυτόν από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Η απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  συνοδευόμενη από απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το δήμο ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου».

  Άρθρο 70 – Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων στις Περιφέρειες

  Η προβλεπόμενη από την  παρ. 4 του άρθρου 13 του  π.δ. 242/1996 (Α’ 179) επιτροπή μπορεί να συσταθεί και ανά Περιφερειακή Ενότητα, έπειτα από σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών ανά Περιφερειακή Ενότητα, οι οποίες εκδόθηκαν, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.

  Άρθρο 71 – Μεταβίβαση σχολικών ακινήτων στους Δήμους

  Ακίνητα, χαρακτηρισμένα, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στα οικεία ρυμοτομικά σχέδια, ως κατάλληλα για την κάλυψη αναγκών σχολικής στέγης, τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο περιήλθαν  στις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και ανήκουν πλέον στις περιφέρειες κατά κυριότητα, χωρίς να έχουν ανεγερθεί σε αυτά σχολικές μονάδες, λόγω της μεταβίβασης της σχετικής αρμοδιότητας στους οικείους δήμους, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στους δήμους, στην τοπική αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν, κατόπιν έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον ασκούντα χρέη Γενικού Γραμματέα ή    Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου. Σχολικές μονάδες, που βρίσκονται στο στάδιο της ανέγερσης, μεταβιβάζονται στους οικείους δήμους μαζί με τον εξοπλισμό τους, αμέσως μόλις αποπερατωθούν και παραληφθούν νομίμως, με όμοια διαπιστωτική πράξη.

  Άρθρο 72 – Προθεσμία μεταγραφής αποφάσεων για ακίνητη περιουσία δημοσίων σχολείων

  Άρθρο 73 – Τροποποίηση της παρ. 1α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010

  Το εδάφιο α της παρ. 1.α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:

  «1.α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι

  δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα Δήμων και Περιφερειών του άρθρου 101, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και  η  Ένωση  Περιφερειών,  τα  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου,  τα  οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών   Επιχειρήσεων   Ύδρευσης   Αποχέτευσης   (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),   οι   επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.,   σύμφωνα   με   την   κείμενη   νομοθεσία,   τα   δημοτικά   και   περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού».

  Άρθρο 74 – Τροποποίηση άρθρου 69Ε του ν. 4270/2014

  Στο τέλος του άρθρου 69Ε του ν. 4270/2014 (Α’ 143) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 10 παρ. 24 Ν.4337/2015 (Α’ 129) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

  «Ειδικά για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΔΔ αυτών, οι λοιπές περιπτώσεις τακτοποίησης εκκρεμοτήτων με την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών».

  Άρθρο 75 – Προγραμματικές συμβάσεις Ο.Τ.Α. με σκοπό την απομάκρυνση πυλώνων υψηλής τάσεως

  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν να

  συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.)   Α.Ε.   ή/και   με   τον   Ανεξάρτητο   Διαχειριστή   Μεταφοράς   Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) Α.Ε. ή με άλλο νομικό πρόσωπο που έχει αρμοδιότητα, με σκοπό την απομάκρυνση πυλώνων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης από κατοικημένες περιοχές, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Στις προγραμματικές συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται, σε κάθε περίπτωση, τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

  Άρθρο 76 – Χρήση ρυμουλκούμενων από Δήμους για αποκομιδή απορριμάτων.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – «Διατάξεις σχετικές με το προσωπικό των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών»

  Άρθρο 77 – Διορισμός καταταγέντων σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ σε περίπτωση κατάργησης ή λύσης των νομικών προσώπων ΟΤΑ στα οποία έχουν κατανεμηθεί.

  1. Οι καταταγέντες σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ για τους οποίους έχουν εκδοθεί αποφάσεις κατανομής σε νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, τα οποία είτε έχουν καταργηθεί ή λυθεί είτε καταργούνται ή λύονται, δύναται να διορίζονται ή να προσλαμβάνονται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, στον φορέα, στον οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του καταργηθέντος φορέα. Ο διορισμός ή η πρόσληψη διενεργείται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την πράξη διορισμού ή πρόσληψης. Στην περίπτωση διορισμού μονίμου προσωπικού, δεσμεύεται κενή θέση της ίδιας κατηγορίας, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
 • Ομοίως,   δύνανται   να   προσλαμβάνονται   και   οι   καταταγέντες   σε   πίνακες διοριστέων ΙΔΑΧ του ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών βαθμίδων ΥΕ και ΔΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο φορέα , ο οποίος αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του   καταργηθέντος   ή   λυθέντος   νομικού   προσώπου,   μη   απαιτουμένης   της απόφασης κατανομής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4368/2016 (Α’ 21).

 • Οι   μόνιμοι   υπάλληλοι   που    διορίζονται,   σύμφωνα    με   τις   προηγούμενες παραγράφους, σε συνιστώμενη με την πράξη διορισμού προσωποπαγή θέση, καταλαμβάνουν την πρώτη   κενή οργανική θέση αντιστοίχου κλάδου και κατηγορίας που θα συσταθεί ή κενωθεί.

 • Άρθρο 78 – Διορισμοί  βάσει πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ που έχουν εκδοθεί από 1.1.2009 έως 31.12.2015

  Άρθρο 79 – Κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007

  Άρθρο 80 – Κατάταξη προσωπικού σε συγχωνευθέντες ΦΟΔΣΑ

  Το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί με σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85) και δεν κατατάχθηκε σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου δυνάμει της παρ. 10 του άρθρου 17 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85), εφόσον κατά την ημερομηνία συγχώνευσης είχε ενεργή σχέση στις συγχωνευθείσες  επιχειρήσεις,     κατατάσσεται  ύστερα  από  αίτηση  του  σε  θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ. Η αίτηση του πρέπει να υποβληθεί εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ενώ η πράξη κατάταξης εκδίδεται εντός μήνα από τη λήξη του διμήνου αυτού. Οι διατάξεις του άρθρου 64 ν. 3801/2009 (Α’ 163) εφαρμόζονται αναλόγως και στους εργαζομένους αυτούς.

  Άρθρο 81 – Αναπλήρωση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Ο.Τ.Α.

  Η παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:

  «1. Τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει για περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης, κατά το προηγούμενο εδάφιο, το αρμόδιο για το διορισμό όργανο μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων».

  Άρθρο 82 – Αποσπάσεις προσωπικού

  Υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών που είχαν αποσπαστεί σε Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 19 του ν. 2344/1995 (Α΄212) και του άρθρου 64 του ν. 1416/1984 (Α΄18), μπορούν να ζητήσουν απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 247 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),  του της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν.3584/2007 και της παρ. 3Α του άρθρου 184 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), αντίστοιχα, χωρίς να απαιτείται πάροδος τριετίας από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης. Αποσπάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, πριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου, θεωρούνται νόμιμες.

  Άρθρο 83 – Αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007

  Η παράγραφος 5 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

  «5. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και  των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού. Η διάρκεια της απόσπασης είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας του Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Yπουργού και εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, καθώς και γνώμη του αρμοδίου διοικητικού συμβουλίου ή του αρμόδιου διοικητή, όπου αυτό υπάρχει. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων καταβάλλεται από την υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασμένοι κατά το χρόνο της απόσπασής τους εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς της ασφάλισης όπου είναι ασφαλισμένοι.  Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και το ήδη υπηρετούν με απόσπαση προσωπικό σε θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών των ΟΤΑ»

  Άρθρο 84 – Δυνατότητα επέκτασης ωραρίου προσωπικού Ο.Τ.Α. με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου

  Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) αντικαθίσταται ως εξής:

  «1.α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, των εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, δύνανται να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και διαλαμβάνει περιγραφή της υπηρεσιακής ή λειτουργικής ανάγκης, που δικαιολογεί την αύξηση του ωραρίου και βεβαιώνει την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό.

  β. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του οικείου ΟΤΑ ή νομικού προσώπου αρχή και περίληψή της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  γ.  Οι  καθαριστές  /  καθαρίστριες  σχολικών  μονάδων,  των  οποίων  το  ωράριο εργασίας μετατρέπεται, κατά τις διατάξεις της περ. α’, δύνανται, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από αίτησή τους και ανάλογα με τις προκύπτουσες  υπηρεσιακές   ανάγκες,   να   απασχολούνται   και   σε   διαφορετικές σχολικές μονάδες από εκείνες της τοποθέτησής τους».

  Άρθρο 85 – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015

  Άρθρο 86 – Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

  Η παρ.  6 του άρθρου 40 του ν.4024/2011 (Α’ 226) καταργείται και επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 209 του ν. 3584/2007 (Α’ 43), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του.

  Άρθρο 87 – Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους Περιφερειακών Ενοτήτων νησιωτικών περιοχών

  Σε νησιωτικές περιοχές επιτρέπεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, η ανάθεση σε υπάλληλο καθηκόντων άλλης περιφερειακής ενότητας από αυτήν που έχει τοποθετηθεί,   εφόσον   αυτά   εμπίπτουν   στον   κλάδο   και   την   ειδικότητα   του υπαλλήλου. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει το μέγιστο  αριθμό  των  εκτός έδρας  μετακινήσεων  που  δικαιούται  ο  υπάλληλος ετησίως.

  ΣΥΠΝΑΠΕΔ

  Απόσπασμα του αρ. πρωτ. 27 /12-11-2016 υπόμνημα του ΣΥΠΝΑΠΕΔ

  Στις νησιωτικές περιοχές θα επιτρέπεται, με απόφαση της Περιφερειακής Αρχής, η ανάθεση σε υπάλληλο καθηκόντων άλλης Περιφερειακής ενότητας από αυτήν που έχει τοποθετηθεί, εφόσον αυτά εμπίπτουν στον κλάδο και την ειδικότητα του υπαλλήλου. Δηλαδή υπάλληλος της ΠΕ Ρόδου θα εντέλλεται δίχως τη σύμφωνη γνώμη του να μετακινηθεί στη ΠΕ Καλύμνου ή στην ΠΕ Κέας προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες για διάστημα μέχρι κα δύο (2) μηνών αθροιστικά κατ’ έτος Με δεδομένο την μεταξύ των νησιών δυσχερή συγκοινωνιακή σύνδεση έως ανύπαρκτη τους χειμερινούς μήνες, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες ή περιορισμένες υποδομές διαμονής και φιλοξενίας, καθιστούν το κόστος μετακίνησης και διαβίωσης υπερβολικά αυξημένο με αποτέλεσμα να μην καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου η συνολική δαπάνη από την υπηρεσία. Κατά συνέπεια η δυσμενής διάκριση των ήδη επιβαρυμένων υπαλλήλων στις νησιωτικές Περιφέρειες μας βρίσκει αντίθετους στην υποχρεωτική ανάθεση καθηκόντων άλλων ΠΕ, αφενός γιατί δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το πρόβλημα της υποστελέχωσης και αφετέρου δημιουργείται εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί «τιμωρητικά» από οποιαδήποτε πολιτική αρχή

  Άρθρο 88 – Επιλογή προϊσταμένων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού

  Άρθρο 89 – Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4369/2016

  Άρθρο 90 – Πρόσληψη υδρονομέων στις Δ.Ε.Υ.Α. και αναπλήρωση μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου

  Άρθρο 91 – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4440/2016

  Άρθρο 92 – Άδειες φοίτησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στο ΕΑΠ

  Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, δικαιούνται τις ειδικές άδειες που προβλέπονται στα άρθρα 65, 66 και 67 του ν. 3584/2007 (Α’143), όπως ισχύει. Για την χορήγηση των ανωτέρω αδειών  απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του ιδρύματος από την οποία θα προκύπτει η ιδιότητα του φοιτητή καθ’ όλη την διάρκεια της άδειας».

  Άρθρο 93 – Έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων ΟΤΑ

  1. Ο έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ανατίθεται σε ιατρούς των οικείων Ο.Τ.Α. που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής, και ασκείται μετά από εντολή του αρμόδιου προϊστάμενου της Διεύθυνσης Διοικητικού.
  2. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί στον οικείο ΟΤΑ ιατρός με τις ανωτέρω ειδικότητες, καθήκοντα ελεγκτή ιατρού μπορούν να  ανατεθούν σε ιατρό ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου.

  Άρθρο 94 – Μέσα Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

  1_Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα των ετών 2012, 2013,2014,   2015   και   2016,   που   προβλέπονται   στην   53361/11.10.2006   Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 1503) και δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:

  α. να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α,

  β. να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. των ετών καταβολής,

  γ. να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις.

  Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ο.Τ.Α., η οποία λαμβάνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

  2_Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν επιτρέπεται η αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1.

  3_Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. που απασχολούνται στις εργασίες που αναφέρονται στην με αριθμό 53361/11.10.2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 1503), όπως ισχύει, δικαιούνται των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση.

  4_Η παρ. 8 του άρθρου 71 του ν. 3850/2010 (Α’ 84) αντικαθίσταται ως εξής:

  «Οι Διοικητικές κυρώσεις και η βεβαίωση και είσπραξη προστίμων δεν εφαρμόζονται για το Δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. Αντί επιβολής προστίμου, ο επιθεωρητής εργασίας συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση, την οποία υποβάλλει στους Υπουργούς Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής   Ασφάλισης   και   Κοινωνικής   Αλληλεγγύης   και   στον   οικείο Υπουργό  και  ανακοινώνει  στον  Προϊστάμενο  της  Υπηρεσίας  την οποία αφορά.

  «Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων των διατάξεων της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σε Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα αυτών, ο επιθεωρητής εργασίας συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση με εισήγηση επιβολής του προβλεπόμενου προστίμου, την οποία υποβάλλει στους Υπουργούς  Εσωτερικών  και  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κοινοποιεί στον οικείο Ο.Τ.Α. ή στο οικείο νομικό πρόσωπο Ο.Τ.Α. Σε περίπτωση που, εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση  της  έκθεσης  του  προηγούμενου  εδαφίου  σε  αυτόν,  δεν  έχει επέλθει συμμόρφωση του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου Ο.Τ.Α., η οποία να  προκύπτει  από  έκθεση  του  αρμόδιου  επιθεωρητή  εργασίας, κοινοποιούμενη στο Υπουργό Εσωτερικών, το ποσό του προστίμου παρακρατείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του επόμενου οικονομικού έτους που αναλογούν στον οικείο Ο.Τ.Α. Σε περίπτωση που η συμμόρφωση του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου Ο.Τ.Α. επέλθει μετά την παρέλευση του διαστήματος των έξι (6) μηνών, το παρακρατηθέν ποσό αποδίδεται μειωμένο κατά το ήμισυ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής».

  5_Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, συγκροτείται Επιτροπή με   αντικείμενο   την αξιολόγηση   του   ισχύοντος   νομοθετικού πλαισίου για την παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α και την υποβολή πρότασης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  έναν  (1)  εκπρόσωπο  του Υπουργείου Οικονομικών, τρεις (3) εμπειρογνώμονες εγνωσμένου επιστημονικού κύρους ή επαγγελματικής εμπειρίας, σε θέματα πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων και ασθενειών ή ιατρικής της εργασίας, έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και δύο (2) εκπροσώπους  φορέων  συνδικαλιστικής  εκπροσώπησης  των  εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. πανελλαδικής εμβέλειας. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και το χρονοδιάγραμμα εργασιών της Επιτροπής.

  Άρθρο 95 – Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

  1_Στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτό είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), εξακολούθησε να καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν. 4384/2016 (Α’ 78) και εξειδικεύθηκε, κατά ποσό, ανά κατηγορία δικαιούχων και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, με τις, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, εκδοθείσες και ισχύουσες αποφάσεις,  προστίθενται οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών, που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παρ. 2.

  2_Στην κατηγορία (Α) συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, οι υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται στην κατασκευή  και  συντήρηση  δικτύων  ύδρευσης,  αποχέτευσης  και τηλεθέρμανσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης, το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, καθώς και οι εργάτες καθαριότητας των δημοτικών νεκροταφείων.

  Στην κατηγορία (Β) συμπεριλαμβάνονται οι ηλεκτροσυγκολλητές, οι εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, οι μηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες, οι βαφείς και οι φανοποιοί.

  Στην κατηγορία (Γ) συμπεριλαμβάνεται το εποπτικό προσωπικό (μηχανικοί Π.Ε. και Τ.Ε.) που απασχολείται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

  3_Το ποσό του επιδόματος για τους ανωτέρω υπαλλήλους ορίζεται, ανά κατηγορία, ως εξής:

  (α) Για την κατηγορία Α’, σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως. (β) Για την κατηγορία Β’, σε εβδομήντα (70) ευρώ μηνιαίως.

  (γ) Για την κατηγορία Γ’, σε τριάντα πέντε (35) ευρώ μηνιαίως.

  4_Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται, για όσο διάστημα οι δικαιούχοι υπάλληλοι τελούν  σε  θεσμοθετημένες  άδειες  (κανονικές,  συνδικαλιστικές, εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αναρρωτική άδεια που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά (εισαγωγή, εξιτήριο, σχετικές γνωματεύσεις). Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων για οποιονδήποτε λόγο από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τις συνθήκες εργασίας οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.

  5_Δαπάνες για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σε όσους καθίστανται δικαιούχοι αυτού σύμφωνα με την παρ. 1, θεωρούνται νόμιμες, εφόσον έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις της παρ. 4.

  6_Οι   δικαιούχοι   του   επιδόματος   επικίνδυνης   και   ανθυγιεινής   εργασίας, σύμφωνα με διατάξεις νόμων και υπουργικών αποφάσεων που βρίσκονται σε ισχύ, δεν θίγονται.

  Άρθρο 96 – Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών – Άρση δυσμενών συνεπειών από τη διαθεσιμότητα και την υποχρεωτική κινητικότητα

  Άρθρο 97 – Παύση πειθαρχικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων

  Άρθρο 98 – Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής  ζωής»

  1. Οι  Ο.Τ.Α.  και  τα  νομικά  τους  πρόσωπα,  εφόσον  η  χρηματοδότηση  της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού   τους,   που   απασχολείται   σε   αυτή   με   συμβάσεις   εργασίας ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  για  τον  ετήσιο  κύκλο  2016-2017, έσοδά τους.
 • Εάν η αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αδυναμία των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, οφείλεται στη μη ομαλή ροή χρηματοδότησης της Δράσης, οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών δύνανται να  αντιμετωπίζονται επίσης από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους, τα οποία αναπληρώνονται κατά το μέρος της διενεργηθείσας δαπάνης, όταν περιέλθει η σχετική χρηματοδότηση, τηρουμένων των κείμενων περί αναμορφώσεων του προϋπολογισμού τους διατάξεων.

 • Άρθρο 99 – Νομική στήριξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α.

  H  περ. στ’ της παρ. 5 του άρθρου 244 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

  «στ’. Οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας,  ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών».

  Άρθρο 100 – Ρύθμιση θεμάτων μουσικών Ο.Τ.Α.

  Άρθρο 101 – Παράταση των υπηρεσιών των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΕΔΗΦ) και Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων και των αντίστοιχων συμβάσεων του προσωπικού των προγραμμάτων αυτών

  Άρθρο 102 – Μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.

  1_Στο άρθρο 33 του ν. 4305/2014 (Α΄237) προστίθεται παρ. (5) ως εξής:

  «5. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α΄226) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος» . Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος του ν. 4305/2014.

  2_Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 183 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

  «Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά θέσης  σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερούς με τις υπάρχουσες του κλάδου μόνιμου προσωπικού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 ή των διατάξεων του άρθρου 183 του ν. 3584/2007 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νόμιμες».

  3_Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

  «Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου».

  4_Αποφάσεις που  έχουν  εκδοθεί  κατ’  εφαρμογή  των  διατάξεων  της  παρ.  5  του άρθρου  35 του ν.4024/2011   ή των διατάξεων της παρ. 5  του  άρθρου  45 του ν.3979/2011 (Α΄138) μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος  θεωρούνται νόμιμες. Το προσωπικό κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες στην πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας προβλέπονται ως οργανικές.   Οι   δημιουργούμενες   θέσεις   με   σχέση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου αορίστου χρόνου παραμένουν προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.

  Άρθρο 103 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζομένων των ΟΤΑ

  Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 39 του ν. 4369/2016  μετά τις λέξεις «του άρθρου 70 του  ν.  4257/2014  (Α΄  93)»,  προστίθενται  οι  λέξεις  «καθώς  και  τις  διατάξεις  του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (Α΄287)».

  Άρθρο 104 – Προσωπικό αμειβόμενο με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

  Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής:

  «14. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίές ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), καθώς και την έγκριση πρόσληψης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργους, στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, συμβασιούχων αμειβόμενων τουλάχιστον κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι ως άνω  συμβάσεις  εξαιρούνται  της  υποχρέωσης  έγκρισης  της  Επιτροπής  της  Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει.».

  ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΟΕΣ)

  Άρθρο 105 – Έννοια και Φύση Ε.Ο.Ε.Σ

  Άρθρο  106 – Σκοποί και δραστηριότητες ΕΟΕΣ

  Άρθρο  107 – Σύσταση και συμμετοχή σε ΕΟΕΣ

  Άρθρο  108 – Μητρώο ΕΟΕΣ

  Άρθρο 109 – Προσωπικό ΕΟΕΣ

  Άρθρο 110 – Οικονομική Διαχείριση – Έλεγχος ΕΟΕΣ

  Άρθρο  111 – Καταργούμενες διατάξεις

  Η παρ. 4 του άρθρου 221 του ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3613/2007, καταργείται.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Λοιπές διατάξεις 

  Άρθρο 112 –Ρυθμίσεις σχετικές με την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

  1_Η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1518/1985 (Α΄ 30) αντικαθίσταται ως εξής:

  «5. Το καταστατικό της εταιρείας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες, η δε επ’ αυτής εποπτεία ασκείται σύμφωνα με τους κανόνες της νομοθεσίας αυτής».

  2_Η παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 1518/1985 αντικαθίσταται, ως εξής:

  «8. Είναι δυνατή η συμμετοχή υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν.4270/2014 (Α΄ 143), σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας που συγκροτεί η Εταιρεία για την επιδίωξη των καταστατικών της σκοπών ή την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεών της. Η αποζημίωση των προσώπων αυτών για την ανωτέρω συμμετοχή καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, τηρουμένων των ορίων που θεσπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015».

  3_Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δεν υπάγεται στις διατάξεις  της παρ. 5 του άρθρου 24 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).

  Άρθρο 113 – Πληρωμές Κοινωνικών Προγραμμάτων από την «Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.»

  1. Οι  πληρωμές  που  διενεργούνται  από  το  Δικαιούχο  «Ελληνική  Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» προς τους αναδόχους που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», καθώς και προς τους φορείς που συμμετέχουν στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κέντρα Πρόληψης του άρθρου 61 του ν.3459/2006 (Α’ 103)», στο πλαίσιο σχετικών προγραμματικών συμβάσεων, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του αναδόχου προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Η παρούσα ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα Ν.Π.Ι.Δ. κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 • Όλοι οι ανάδοχοι και φορείς των ανωτέρω προγραμμάτων απαλλάσσονται από     την    υποχρέωση    προσκομιδής    φορολογικής    και    ασφαλιστικής ενημερότητας  κατά  την  πληρωμή  τους  για  αυτές  τις  δράσεις  και προγράμματα. Ειδικά οι ιδιώτες ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ ανά τέσσερις μήνες.

 • Άρθρο 114 – Τροποποίηση της  περ. (γ’) της παρ. 1 του άρθρου 22Β του ν. 2937/2001 (Α’ 169)

  Η περ. (γ’) της παρ. 1 του άρθρου 22Β του ν. 2937/2001 (Α’ 169) τροποποιείται ως εξής:

  «(γ). έναν τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατηγορίας ΠΕ με Α’ βαθμό, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό».

  Άρθρο 115 – Μετονομασία Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου σε Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου – Κάσου.

  Το τέταρτο εδάφιο της περ. ιβ’ της παρ. 3 του άρθρου 3   του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:

  «Συγκροτείται η Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου – Κάσου που περιλαμβάνει το Δήμο Καρπάθου και το Δήμο Κάσου».

  Άρθρο 116 – Τέλεση πολιτικών γάμων

  Άρθρο 117 – Νομική υποστήριξη Ανεξαρτήτων Αρχών

  1_Για την κάλυψη των αναγκών των Ανεξάρτητων Αρχών σε υπηρεσίες παροχής νομικής υποστήριξης μπορεί να αποσπώνται δικηγόροι με έμμισθη εντολή από το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, νπδδ ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τον ν. 1892/1990 (Α’ 101), έπειτα από πρόταση του αρμοδίου προς πρόσληψη οργάνου της Ανεξάρτητης Αρχής και απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα στον οποίο υπηρετεί ο δικηγόρος, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Η απόσπαση διαρκεί τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται μία μόνο φορά για ίσο χρόνο. Ο χρόνος υπηρεσίας των έμμισθων δικηγόρων που διανύεται με απόσπαση λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως συνεχής πραγματική υπηρεσία στις οργανικές τους θέσεις.

  2_Στο άρθρο 1 του ν. 3074/2002 (Α΄ 296), όπως ισχύει, προστίθενται παρ. 12, ως εξής:

  «12. Για τη νομική υποστήριξη του έργου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης συνιστώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται μόνο με απόσπαση δικηγόρων με έμμισθη εντολή από το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού,  νπδδ ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός   ορίζεται   ν.   1892/1990   (Α’   101),   έπειτα   από   πρόταση   του   Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Η απόσπαση διενεργείται, κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαρκεί τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθε φορά».

  Άρθρο 118 – Λειτουργία αμαξοστασίων Δήμων και εγκαταστάσεων εξυπηρετούντων μέσα μαζικής μεταφοράς

  Άρθρο 119 – Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών

  Διαβάστε :

  Το πολυνομοσχέδιο

  Την αιτιολογική έκθεση

  Advertisements

  Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.