Το ζήτημα της αναγνώρισης του διδακτορικού διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ως συναφούς με το αντικείμενο απασχόλησης

Posted: 28/03/2017 in Υπαλληλικά

Το ζήτημα της αναγνώρισης του μεταπτυχιακού ή του διδακτορικού διπλώματος ως συναφούς με το αντικείμενο απασχόλησης, προκειμένου να καρπωθούν των ευεργετημάτων των Ν.4354/2015 & Ν.4369/2016  ταλαιπωρεί ορισμένους συναδέλφους, οι οποίοι συναντούν την άρνηση των υπηρεσιακών συμβουλίων να θεωρήσουν το μεταπτυχιακό ή το διδακτορικό  τους ως συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης τους.   

N_4354_2015 Μισθολογικά κλιμάκια κατάταξη υπαλλήλωνΜε τις διατάξεις του Ν.4354/2015 του άρθρου 9 «Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων» της παρ. 3 ορίζεται ότι οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. (4 χρόνια) στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ. (12 χρόνια).

Η κατάταξη πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το υπηρεσιακό συμβούλιο. Επί της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί ένσταση η οποία εξετάζεται από ειδική επιτροπή του Α.Σ.Ε.Π.

Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες Διοικητικού/Προσωπικού.

Στις διατάξεις του Ν.4369/2016  «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων – Άρθρο 29 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων − Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» περιγράφονται οι μοριοδοτήσεις  των τίτλων σπουδών.

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με 150 μόρια και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος με 30 μόρια.

Το διδακτορικό δίπλωμα με 300 μόρια.

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα προκειμένου να μοριοδοτηθούν πρέπει να είναι συναφή με τα αντικείμενα της θέσης. Η συνάφεια, όπου δεν έχει ήδη κριθεί, κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων.

Το αρ. πρωτ. 2/91189/ΔΕΠ/27-12-2016 έγγραφο του ΓΛΚ επισημαίνει ότι από τη γραμματική και μόνο διατύπωση της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.4354/2015  και τις οδηγίες που δόθηκαν με την αρ. 2/31/029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο συνάγεται ότι η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου  είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το αντικείμενο της απασχόλησης του υπαλλήλου.

Η αρ. 15/2010 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επεξηγεί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του μεταπτυχιακού ή του διδακτορικού διπλώματος ως συναφούς με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου.

Η γνωμοδότηση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή καθώς καθιστά ευκολότερη την αναγνώριση της συνάφειας, και αυτό λόγω του πολύ μεγάλου εύρους των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η γνωμοδότηση αναφέρει τα εξής :

1) Προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος σύμφωνα με τον νόμο (όταν ίσχυε προ μνημονίου), είναι η συνάφεια της απασχόλησης όχι προς τον τίτλο του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού, αλλά προς το περιεχόμενο των σπουδών. Επομένως, ειδικά για τους διδάκτορες δεν θα ληφθεί υπόψη το θέμα της διατριβής τους, το οποίο είναι πάντοτε εξειδικευμένο, αλλά το αντικείμενο των σπουδών τους, δηλαδή ο κλάδος στον οποίον ο διδάκτορας έχει ειδικευθεί.

2) Η έννοια της συνάφειας δεν σημαίνει ούτε πλήρη, ούτε καν μερική ταύτιση του περιεχομένου των σπουδών και της απασχόλησης του υπαλλήλου. Το περιεχόμενο των σπουδών του υπαλλήλου μπορεί να είναι και ξένο προς το καθ’ εαυτό αντικείμενο της απασχόλησης του, αρκεί να περιλαμβάνεται σε μια έστω, από τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας του. Αυτό σημαίνει ότι αρκεί το περιεχόμενο των σπουδών του υπαλλήλου να μπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνεται σε μια, έστω, από τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, όπως αυτές ορίζονται στον Ν.3852/2010 και στο Π.Δ. 130/2010.

3) Δεν είναι απαραίτητο ο υπάλληλος να ασκεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα κατά το χρόνο που υποβάλει την αίτηση. Π.χ. ένας συνάδελφος έχει μεταπτυχιακό σχετικό με το περιβάλλον, αλλά κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του για την αναγνώριση του μεταπτυχιακού του απασχολείται στη Γραμματεία του Περιφερειάρχη, δε σημαίνει ότι το μεταπτυχιακό του δεν είναι συναφές με τα το αντικείμενο απασχόλησης του, επειδή τα καθήκοντα του είναι μη συναφή με το περιεχόμενο των σπουδών του. Αντίθετα για την αναγνώριση της συνάφειας θα ληφθούν υπόψη οι αρμοδιότητες που έχει γενικά η Περιφέρεια, και όχι τα συγκεκριμένα καθήκοντα που ασκεί ο συνάδελφος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του. Δεδομένου ότι η Περιφέρεια έχει μια σειρά παό αρμοδιότητες που σχετίζονται με το περιβάλλον, το μεταπτυχιακό είναι συναφές, ανεξάρτητα από τα εάν ο συνάδελφος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης απασχολείται σε καθήκοντα που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των σπουδών του.

Σε κάθε περίπτωση, το υπηρεσιακό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αιτιολογεί επαρκώς την κρίση του σχετικά με τη συνάφεια ή μη του μεταπτυχιακού ή του διδακτορικού διπλώματος με το αντικείμενο απασχόλησης ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της κρίσης αυτής. Απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου περιοριζόμενη στην απλή επανάληψη των προϋποθέσεων του νόμου, χωρίς να παραθέτει κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο, είναι μη νόμιμη.

 Σχετικές αναρτήσεις :

Αποφάσεις Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 2017

Εγκύκλιος με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν.4369/2016 με το οποίο εισάγεται το νέο σύστημα αξιολόγησης για τους Δημοσίους Υπαλλήλους

6 Μαρτίου 2017

Νόμος του κράτους το σύστημα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (Ν.4369/2016).

29 Φεβρουαρίου 2016

Νέα εγκύκλιος για την αποσύνδεση μισθού – βαθμού στο Δημόσιο (Ν. 4354/2015 Κεφάλαιο Β’ )

9 Μαΐου 2016

Επικαιροποίηση Εγκυκλίου «Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μετά την ισχύ του Ν. 4354/2015»

25 Φεβρουαρίου 2016

Παροχή οδηγιών για το νέο μισθολόγιο του Ν. 4354/2015 (176 /Α΄). Αναλυτικά η εγκύκλιος

8 Ιανουαρίου 2016

Οι νέες μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015 (Ν.4354/2015). «Στοχευμένες» εξαιρέσεις……..

21 Δεκεμβρίου 2015

Η αναγνώριση της συνάφειας του διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησης του υπαλλήλου


Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 4434/τ.Β΄/30-12-2016 τα έντυπα αξιολόγησης προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4369/2016

14 Ιανουαρίου 2017

Τα νέα έντυπα των εκθέσεων αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4369/2016

23 Δεκεμβρίου 2016

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.