Έκδοση της προδιαγραφής CPSV 2.0 για την οργάνωση των Υπηρεσιών του Δημοσίου

Posted: 16/02/2017 in Υπαλληλικά

core_public_service_vocabulary_clean

Η προδιαγραφή της ISA που αφορά την περιγραφή και τεκμηρίωσητων Δημοσίων Υπηρεσιών (CPSV-AP) έφτασε στην έκδοση 2.0. Πριν λίγες μέρες εκδόθηκε επίσημα και οριοθετεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να περιγραφούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες των κρατών – μελών σε ευρωπαϊκή κλίμακα.   

Μετά από διεργασίες πολλών μηνών από την δημοσιοποίηση της προηγούμενης έκδοσης, το πρότυπο έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο ωριμότητας. Οι διεργασίες αυτές περιελάμβαναν τόσο συζητήσεις ανάμεσα σε όσους φορείς έχουν ενστερνιστεί το πρότυπο όσο και μελέτη ολοκληρωμένων έργων που υλοποίησαν κάποιοι από αυτούς τους φορείς, και τα οποία βασίστηκαν στην προηγούμενη έκδοση, 1.3. Η κοινότητα που έχει σχηματιστεί γύρω από το εγχείρημα του CPSV, με ρυθμιστή τοInteroperability Solutions for Sublic Administrations, Businesses and Citizens (ISA) Programme της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικοινωνεί συστηματικά και κεφαλαιοποιεί την εμπειρία που προκύπτει με σκοπό τη διαρκή βελτίωση και την ευρύτερη διάδοση του προτύπου.

Πιο συγκεκριμένα, η προδιαγραφή επεκτάθηκε και προσαρμόστηκε ούτως ώστε να μπορεί να περιγράψει οποιονδήποτε τύπο Δημόσιας Υπηρεσίας. Οι πιο σημαντικές επεκτάσεις αφορούν την ξεκάθαρη πλέον διάκριση ανάμεσα σε γεγονότα βίου (life events) και γεγονότα επιχειρηματικής δραστηριότητας (business events), την βελτιωμένη περιγραφή των ωραρίων διαθεσιμότητας μίας υπηρεσίας και άλλα μικρότερου αντίκτυπου, τα οποία όμως ταυτόχρονα έχουν αποτέλεσμα μια πιο διαυγή και συνολικά πιο ευέλικτη προδιαγραφή.

Το τρίπτυχο των σκοπών που διαρκώς προσβλέπει να εξυπηρετεί η προδιαγραφή είναι η συνεχής βελτίωση και η απρόσκοπτη παροχή πληροφοριών που αφορούν τις Δημόσιες Υπηρεσίες, παρέχοντας πληροφορίες κυρίως από την οπτική του τελικού χρήστη (πολίτες, επιχειρήσεις). Εφαρμογές της προδιαγραφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληροφόρηση τόσο στις Δημόσιες Υπηρεσίες όπου υπάλληλοι θα τις χρησιμοποιούν ως εργαλείο αναφοράς για πιο ταχεία και χωρίς σφάλματα εξυπηρέτηση, όσο και σε αυτοματοματοποιημένους διαύλους παροχής πληροφοριών ή ακόμα και σε διαδικτυακές εφαρμογές που θα εξυπηρετούν κάθε χρήστη με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

vassilios-peristeras-promoting-semantic-interoperability-for-european-public-services-the-european-commission-isa2-programme-21-638

Ο δεύτερος σκοπός είναι η κλιμακούμενη διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. Το μοντέλο μπορεί να περιγράψει με κοινό λεξιλόγιο και να ενοποιήσει υπηρεσίες που παρέχονται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης με υπηρεσίες που υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επαυξάνοντας έτσι τις δυνατότητες ελεύθερης δραστηριότητας, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής σε όλη την έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, η οργάνωση και η συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει μία δημόσια διοίκηση σε ένα ‘πορτφόλιο’ εξυπηρετούν και εσωτερικές ανάγκες αναφοράς και ενδοϋπηρεσιακής διαλειτουργικότητας. Η σαφής και μηχαναγνώσιμη οργάνωση του προτύπου εξυπηρετεί την εκμετάλλευση με πρόγραμμα υπολογιστή για αυτοματοποιημένη κατάρτιση αναφορών, παραγωγή στατιστικών και άλλων επικουρικών στοιχείων για τη Δημόσια Διοίκηση.

Το πρότυπο ήδη χρησιμοποιείται από το εθνικό portal δημοσίων υπηρεσιών στην Ιταλια και το αντίστοιχο στην Εσθονία. Κάποιες από τις προσθήκες και τροποποιήσεις που εφαρμόστηκαν στο πρότυπο κατά την υλοποίηση αυτών των έργων, ενσωματώθηκαν και επίσημα στην έκδοση 2.0.

Στην Ελλάδα, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υλοποιεί την καταλογοποίηση των Δημοσίων Υπηρεσιών που παρέχει σε ένα wiki. Η αναβαθμισμένη του έκδοση που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης, σκοπεύει να ενσωματώνει το CPSV ενώ ταυτόχρονα να παρέχει και δυνατότητες σημασιολογικής αναζήτησης και εξαγωγής δεδομένων. Όλα αυτά με τη συνδρομή και υποστήριξη του προγράμματος ISA.

Κεντρικό πρόσωπο στο συντονισμό και την ανάπτυξη του προτύπου είναι ο Δρ. Βασίλης Περιστέρας, programme manager στο ISA.

Πηγή : https://opengov.ellak.gr

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.