Στο ΦΕΚ η απόφαση που καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι για τις ειδικές κατηγορίες θέσεων

Posted: 08/02/2017 in Υπαλληλικά

Εθνικό τυπογραφείο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 272/τ.Β΄/06-02-2016 η Υπουργική ΑΠΟΦΑΣΗ  με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι για τις ειδικές κατηγορίες θέσεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του αρ. 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τις διατάξεις του αρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 224) για την απόδειξη της ιδιότητας που επικαλούνται καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.   

Συγκεκριμένα, η κατανομή των θέσεων στους φορείς που γίνει με βάση τα νέα ποσοστά που καθορίζει ο νόμος για την κινητικότητα αφορά και πέντε ομάδες:

α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων,

β) γονέων με τρία τέκνα και τέκνων αυτών,

γ) παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών και ομογενών του Ν. 2790/2000,

δ) ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και

ε) ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ 272/τ.Β΄/06-02-2016

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.