Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 4434/τ.Β΄/30-12-2016 τα έντυπα αξιολόγησης προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4369/2016

Posted: 15/01/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

Εθνικό τυπογραφείο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4434/τ.Β΄/30-12-2016 η Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.30360 με θέμα «Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016» 

1) Η αξιολόγηση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 του ν. 4369/2016  πραγματοποιείται στο έντυπο Α΄.

2) Η αξιολόγηση των υπαλλήλων των κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του  άρθρου 14 του ν. 4369/2016,  πραγματοποιείται στο έντυπο Β΄.

30/12/2016 ΦΕΚ 4434/τ.Β΄/30-12-2016 Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016
 word_ Έντυπο τύπου Α’  Έκθεσης Αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων
 word_ Έντυπο τύπου Β’  Έκθεσης Αξιολόγησης υπαλλήλων κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.