Τοποθέτηση υπαλλήλων και προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Οικονομικού Κυκλάδων και Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Posted: 11/01/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

ΠΝΑι_Διοικητήριο

Η αρ. οικ.2918/318/11-1-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 245 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α./7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

β) Του άρθρου 51 παρ. 1β του ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/τ.Α/23-12-2010) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης κ.α. διατάξεις»

γ) Των άρθρων 84-87 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α/9-2-2007) «Υπαλληλικός Κώδικας όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/τ.Α/29-3-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων κ.α.»

δ) Του άρθρου 41 παρ.4ε του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης, καταπολέμηση γραφειοκρατίας κ.α.»

2. Τις υπ’ αριθ. 49947/22-7-2015 (ΦΕΚ 1666/τ.Β/10-8-2015) και 92066/27-12-2016 (ΦΕΚ 4343/τ.Β/30-12-2016) αποφάσεις του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

3. Τις υπ’ αριθ. 79614/53/28-12-2010 και αριθ. 74902/63/30-12-2010 εγκυκλίους ΥΠΕΣ με θέμα «Ορισμός προϊσταμένων στις αιρετές Περιφέρειες»

4. Το υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.39/1980/8980/15-5-2014 έγγραφο του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ΗΔ με θέμα «Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων ΟΤΑ»

5. Την ανάγκη επανατοποθέτησης υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες των Διευθύνσεων Οικονομικού Κυκλάδων και Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπως αυτές καθορίστηκαν στο τροποποιηθέν οργανόγραμμα

6. Την ανάγκη επανατοποθέτησης προϊσταμένων στις υπηρεσιακές μονάδες των Διευθύνσεων Οικονομικού Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αυτών από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία τους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τοποθετούμε υπαλλήλους και ορίζουμε προϊσταμένους στις οργανικές μονάδες των Διευθύνσεων Οικονομικού Κυκλάδων και Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως ακολούθως:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αριστείδου Ευμορφία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Α βαθμό, προϊσταμένη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Μαούτσος Ευάγγελος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Α βαθμό – προϊστάμενος

α.Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης
Καλλιγά Αθηνά, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Α βαθμό – Προϊσταμένη
Ελευθερίου Μαρία, κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων με Β βαθμό
Γεωργίου Ζωή, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Α βαθμό

β.Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
Ρούσσος Σεβαστιανός, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Α βαθμό, Προϊστάμενος
Αλαφούζου Φραγκίσκα, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής με Α βαθμό, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά της στο Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Διαφάνειας και ΗΔ Κυκλάδων

γ.Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας
Σατσάνης Πρόδρομος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Α βαθμό, προϊστάμενος

δ.Τμήμα Προμηθειών
Ρηγούτσος Γεώργιος, κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α βαθμό, προϊστάμενος
Παλαιολόγου Αικατερίνη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Β βαθμό

ε.Τμήμα Μισθοδοσίας
Αγγελόπουλος Ανάργυρος, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Α βαθμό, προϊστάμενος
Καββαδία Σταματέλα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Α βαθμό

ΔΙΥΕΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Καραγιάννης Τριαντάφυλλος, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με Α βαθμό – Προϊστάμενος

α.Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης
Γιαννούρης Βασίλειος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με Β βαθμό – προϊστάμενος Μαστροσάββα Ελπίδα, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με Β βαθμό
Βαγής Μιχαήλ, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής με Γ βαθμό
Κιούρδης Χρήστος, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού με Δ βαθμό

β.Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
Αγγουρά Φανή, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Α βαθμό, προϊσταμένη
Χατζηκωνσταντίνου Παύλος, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με Α βαθμό

γ.Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας

δ.Τμήμα Προμηθειών
Δικαίου Αντωνία, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με Α βαθμό
Κατοίκα Χριστίνα, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με Β βαθμό
Μαντικού Ευανθία, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Α βαθμό
Λυριστής Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ Πληροφορικής με Α βαθμό
Χατζηγεωργαλή Σταυρωσία, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Β βαθμό
Πετσαλάκη Αικατερίνη, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού με Γ βαθμό

ε.Τμήμα Μισθοδοσίας
Κωστάκης Μηνάς, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με Β βαθμό, προϊστάμενος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
2. Αντιπεριφερειάρχες
3. Επάρχους
4. Εντεταλμένους Συμβούλους
5. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
6. Γενικούς Διευθυντές Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
7. Διευθυντές Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
8. Αναφερόμενους στην απόφαση υπαλλήλους

Διαβάστε εδώ την  αρ. οικ.2918/318/11-1-2017 απόφαση

 

Ερχονται «αναδομήσεις» στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στο Δήμο Ρόδου
Ο διάλογος και η συνεργασία σε βάση ισότιμη και σε κλίμα εμπιστοσύνης είναι βασικός μοχλός για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την ανάπτυξη της ΠΝΑι
Συνάντηση Διοικητικού Συμβουλίου με τον Εκτελεστικό Γραμματέα

Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες Περιφερειών

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.