Εγκύκλιος : Παροχή οδηγιών για επίλυση του ζητήματος που έχει προκύψει αναφορικά με αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές σε περιπτώσεις ανάκλησης πράξεων διορισμού, λόγω χρήσης πλαστών δικαιολογητικών

Posted: 10/01/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

εγκύκλιος

Με αφορμή ερωτήματα στις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθιστά σαφές ότι υφίσταται υποχρέωση αναζήτησης και επιστροφής των αποδοχών υπαλλήλων, των οποίων ανακλήθηκε η πράξη διορισμού τους λόγω πλαστών δικαιολογητικών.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο (ΑΔΑ : 72ΓΠΗ-ΩΜΠ)

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.