Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τ.Β΄/4327/30-12-2016) η απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ως προς την έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών

Posted: 10/01/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

Εθνικό τυπογραφείο

Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.   

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ τ.Β΄/4327/30-12-2016

Δημοσιεύθηκαν οι νέοι νόμοι (4412 & 4413 / 2016) για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης. Διευκρινιστική εγκύκλιος
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.