Ένας στους δύο οργανισμούς του δημοσίου υπολειτουργεί

Posted: 16/12/2016 in Υπαλληλικά

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

Σχεδόν ένας στους δύο μεγάλους οργανισμούς του δημοσίου υπολειτουργεί. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει το πόρισμα που συνοδεύει τον νέο Προϋπολογισμό για το 2017.
Οι έλεγχοι σε 37 μεγάλους οργανισμούς του δημοσίου έδειξαν ότι βρίσκεται στο «κόκκινο» το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, ενώ λειτουργούν … εν μέρει τα πιο μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία δηλ αδή το ΙΚΑ ο ΟΓΑ, το ΝΑΤ αλλά και ο ΟΑΕΔ, καθώς και ο ΕΟΤ, ο Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. και ο Ο.ΚΑ.ΝΑ.
Η Ετήσια Έκθεση Ελέγχου του άρθρου 22 παρ.1 του Ν.3492/2006 για την ελεγκτική περίοδο 1.1.2015-30.6.2016 Νοέμβριος 2016 που κατατέθηκε χθες στη Βουλή ως συνοδευτικό έγγραφο του προϋπολογισμού κατατάσσει τους 37 φορείς που επιλέχθηκαν σε 4 κλίμακες αξιολόγησης:
1: Λειτουργεί καλά, απαιτούνται μόνο επουσιώδεις βελτιώσεις
2: Λειτουργεί, αλλά απαιτούνται κάποιες βελτιώσεις
3: Λειτουργεί μερικώς, απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις
4: Ουσιαστικά δε λειτουργεί
Στα πορίσματα των αποτελεσμάτων ελέγχου, οι ανωτέρω τριάντα επτά (37) ελεγχθέντες φορείς αξιολογήθηκαν ως προς τη λειτουργία τους από τις ελεγκτικές ομάδες και με βάση τη σημαντικότητα και το πλήθος των ευρημάτων τους κατατάχθηκαν σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφείσα τετραβάθμια κλίμακα βαθμολόγησης, ως εξής:

Τη χαμηλότερη βαθμολογία «(4)- Ουσιαστικά δεν λειτουργεί» έλαβαν:
α) Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά και Νήσων, όπου από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έχει παύσει η λειτουργία του συλλογικού οργάνου διοίκησής του, δεν υπάρχουν στελεχωμένες υπηρεσίες, δεν υφίσταται για το έτος αναφοράς εγκεκριμένος προϋπολογισμός και γενικότερα δεν ασκούνται ουσιαστικά οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ιδρυτικό του προεδρικό διάταγμα Π.Δ. 143/2001, λόγω της επικείμενης κατάργησής του, χωρίς όμως αυτή να έχει χρονικά προσδιοριστεί.
β) Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., όπου κατά τον έλεγχο αναδείχθηκαν ουσιαστικά προβλήματα, που οφείλονται κυρίως στην ύπαρξη εξαιρέσεων του φορέα από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση πόρων προερχόμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό, τη διενέργεια προμηθειών και τα θέματα προσλήψεων και κατάστασης προσωπικού, ενώ προτείνεται το εποπτεύον Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών / ΓΛΚ, να εξετάσουν τη δυνατότητα κατάργησης όλων των εξαιρέσεων που έχουν ειδικώς θεσπισθεί για το συγκεκριμένο φορέα.
Επίσης, χαμηλή βαθμολογία «(3) – Λειτουργεί μερικώς. Απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις», έχουν λάβει δεκαπέντε (15) φορείς (4 Ο.Κ.Α., 2 Ο.Τ.Α., 4 Ν.Π.Δ.Δ., 3 Ν.Π.Ι.Δ., 1 Α.Ε. και 1 Ανεξάρτητη Αρχή), «γεγονός που καταδεικνύει ότι το 46% των ελεγχθέντων φορέων παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και διαχείρισης του προϋπολογισμού τους» όπως αναφέρεται.Ιδιαιτέρως σοβαρά προβληματική οικονομική διαχείριση.
Εντοπίστηκαν σε τέσσερις φορείς (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α., Δήμος Αχαρνών, Ε.Π.Ι.Ε.Ε. και Ο.ΚΑ.ΝΑ.) ιδιαιτέρως σοβαρά προβλήματα όσον αφορά στην οικονομική διαχείρισή τους και προτάθηκε η περαιτέρω διερεύνησή τους.Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ενέργεια ή παράλειψη κατά παράβαση διάταξης νόμου, η οποία οδήγησε στην πρόκληση οικονομικής ζημίας στον κρατικό προϋπολογισμό ή στον προϋπολογισμό του φορέα ή σε όσες περιπτώσεις εντοπίστηκε η καταβολή αχρεώστητες καταβληθέντος ποσού, διατυπώθηκαν συστάσεις με δημοσιονομικές επιπτώσεις. Αυτές αντιστοίχως αφορούσαν είτε την πρόταση επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης, η οποία οδηγεί σε μείωση των πιστώσεων του συνολικού προϋπολογισμού του φορέα και δεν δύναται να διατεθεί για δραστηριότητες άλλων Υπηρεσιών του ιδίου φορέα είτε σε πρόταση επιβολής καταλογισμού των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Συγκεκριμένα σε δώδεκα (12) εκ των ελεγχθέντων φορέων διατυπώθηκαν συστάσεις για την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων επί εντοπισθέντων ευρημάτων που αφορούσαν – κυρίως- σε μη τήρηση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

Στις εκθέσεις ελέγχου δέκα (10) φορέων [2 Ο.Κ.Α., 2 Ν.Π.Δ.Δ., 2 Α.Ε.Ι., 2 Ν.Π.Ι.Δ. και 1 Δ.Ε.Κ.Ο.] έχει πραγματοποιηθεί ακριβής προσδιορισμός ποσών που αποτελούν αντικείμενο δημοσιονομικών διορθώσεων, συνολικού ύψους 1.021.583,11 €

Αξιολόγηση λειτουργίας ελεγχόμενων φορέων

1 ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.) 12 ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) 13 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 1,54 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 25 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ -ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 26 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 27 ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 28 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 29 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.Π.Θ.) 210 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 211 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) 212 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 213 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 214 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 215 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 216 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 217 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) 218 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)19 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ(Ο.Α.Ε.Ε.) 220 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 221 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 322 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ(Ε.Ε.Τ.Τ.) 323 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.) 324 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Π.Ι.Ε.Ε.) 325 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.) 326 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 327 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.) 328 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) 329 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ(Ο.Α.Ε.Δ.) 330 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 331 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 332 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) 333 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) 334 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ(Κ.Κ.Π.Π.Α.)35 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) 336 ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ37 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Από τους φορείς που ελέγχθηκαν, εντοπίστηκαν τα παρακάτω:

Έλεγχοι επιβεβαίωσης της ορθής καταγραφής των Λ.Ο. σε ΦΓΚΚαμία απόκλιση με τις αναφορές της 30.09.2015 στο 10,00%Μείωση σε σχέση με την 30.09.2015, στο 23,33%*Αύξηση σε σχέση με την 30.09.2015 στο 66,67%

Το αποτέλεσμα προκύπτει από τη σύγκριση του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους, όπως διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, σε σχέση με το αντίστοιχο δηλωθέν ποσό στο e-portal για την 30/09/2015

Έκτακτοι και Ειδικοί Έλεγχοι

Όσον αφορά στην ελεγκτική δραστηριότητα έτους 2015 της Διεύθυνσης Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων της ΓΔΔΕ:α) Διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν είκοσι δύο (22) έλεγχοι κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, των οποίων οι εντολές ελέγχου είχαν εκδοθεί το 2014.β) Εκδόθηκαν 134 νέες αποφάσεις εντολών διενέργειας ελέγχων

Τα συνήθη ευρήματα στους παραπάνω ελέγχους αφορούσαν την τέλεση του σκοπού, τη μη έγκαιρη υποβολή Προϋπολογισμών και Απολογισμών, την αξιοποίηση της περιουσίας των κληροδοτημάτων κλπ.

Η αρμόδια Υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής περιόδου από 1.1.2015-30.6.2016, προέβη σε διοικητική παρακολούθηση των συστάσεων δώδεκα (12) τακτικών ελέγχων που είχαν διενεργηθεί κατά τα προηγούμενα έτη (2013 και 2014) και οριστικοποιήθηκαν κατά το έτος 2014 και εντός της εξεταζόμενης περιόδου. Σε συνέχεια της αξιολόγησης της συμμόρφωσης των ανωτέρω φορέων διαπιστώνονται τα ακόλουθα:

  1. Απολογιστικά, το ποσοστό ικανοποιητικής ανταπόκρισης των φορέων (συστάσεις για τις οποίες η Υπηρεσία μας έκρινε ότι υπήρξαν ενέργειες επαρκούς συμμόρφωσης προς τις συστάσεις των ελέγχων) στο σύνολο των διατυπωθεισών συστάσεων αποτιμάται σε 37 %.2. Επί διατυπωθέντων συστάσεων αναφορικά με τη μη τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις εκδόθηκαν οι ακόλουθες (4) Αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων, των οποίων τα ποσά αθροιστικά ανέρχονται σε 228.263,21 €:

Προτάσεις

Με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης των τακτικών και έκτακτων ελέγχων, αναφορικά με τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων κρίνονται αναγκαίες και απαραίτητες οι ακόλουθες ενέργειες:

·Ως προς τους ελέγχους για την επαλήθευση της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του ελεγχόμενου φορέα, (οι οποίοι αφορούν στη δομή, το κανονιστικό πλαίσιο, στην ύπαρξη διαδικασιών που εξασφαλίζουν ότι οι χρηματορροές κατευθύνονται στο έτος αναφοράς για την εξυπηρέτηση των σκοπών του φορέα, στη διαχείριση των πόρων του σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης), προτείνεται να περιληφθεί στο πλαίσιο της νομοθετικής αυτής ρύθμισης υποχρέωση εκπόνησης στρατηγικής διενέργειας ελέγχων σε προσδιορισμένο χρονικό ορίζοντα.·Ως προς τους ελέγχους διαχείρισης προϋπολογισμού (οι οποίοι διαπιστώνουν εάν όλα τα ποσά τα οποία ψηφίζονται ή χορηγούνται, δαπανώνται και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους εγκρίθηκαν ή χορηγήθηκαν, εάν τηρήθηκαν κατά την πραγματοποίηση των δαπανών οι ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, εάν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της είσπραξης των εσόδων, καθώς και εάν όλα τα έσοδα εισπράττονται και εμφανίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις), η προτεινόμενη ρύθμιση θα προβλέπει ένα σαφώς προσδιορισμένο ποσοστό των προς έλεγχο δαπανών, συνυφασμένο με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ελεγχόμενου φορέα.·Προτείνεται η τροποποίηση του εν λόγω άρθρου ούτως ώστε να απαλειφθεί η έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων, η επικαιροποίηση των οποίων δυσχεραίνει το πεδίο ελέγχου. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο τακτικών προγραμματισμένων ελέγχων προτείνεται, να ελέγχονται όλοι οι φορείς του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και οι εποπτευόμενοι από αυτούς φορείς που είναι εκτός Μητρώου και επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται με οποιονδήποτε τρόπο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή από τον προϋπολογισμό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού τους, ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί, εξαιρουμένων των χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα ή διεθνείς οργανισμούς που υπάγονται σε άλλες αρχές ελέγχου.·Να προβλεφθεί η θεσμοθέτηση αποζημίωσης για τους ιδιώτες εμπειρογνώμονες που μετέχουν στην Ε.Σ.ΕΛ.·Να προβλεφθεί η σύνταξη οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου, καθώς και η οριστικοποίηση και έγκριση όλων των αποτελεσμάτων ελέγχων από την Ε.Σ.ΕΛ., ανεξαρτήτως υποβολής ή μη αντιρρήσεων.·Να προβλεφθεί η εισήγηση για οριστικοποίηση της έκθεσης ελέγχου από τη Δ.Δ.Ε. και η επίδοση των αποσπασμάτων των εκθέσεων ελέγχου στα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα από τους ίδιους τους ελεγχόμενους φορείς.·Να περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί πράξεις που μπορούν να επισύρουν ποινική ή πειθαρχική ευθύνη ή για τις οποίες κρίνεται αναγκαία περαιτέρω ειδική έρευνα, η διαβίβαση των σχετικών στοιχείων στις αρμόδιες αρχές να γίνεται κατόπιν απόφασης της Ε.Σ.ΕΛ. αντί του Γενικού Διευθυντή, όπως ισχύει σήμερα.·Προτείνεται η προώθηση ενταλμάτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο για εξέταση της ανάγκης αναθεώρησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και όχι διαβίβαση των σχετικών στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο από τον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Δ.Ε.·Προτείνεται οι πράξεις καταλογισμού και δημοσιονομικών διορθώσεων να συντάσσονται από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ε.Σ.ΕΛ. και, τέλος, να υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.·Προτείνεται η επικαιροποίηση της διαδικασίας υλοποίησης των δημοσιονομικών διορθώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση καταγραφή της δημοσιονομικής επίδρασής τους στον κρατικό προϋπολογισμό.

Πηγή: http://www.capital.gr

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.