Όλες οι αλλαγές που θα «φέρει» η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο Δημόσιο μέσω… ΕΣΠΑ

Posted: 12/12/2016 in Υπαλληλικά

Σχετική εικόνα

Μέσω ΕΣΠΑ θα αλλάξει και θα εκσυγχρονιστεί το Δημόσιο, με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα έργων που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σύμφωνα με σχετική πρόσκληση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ, καλούνται οι δημόσιοι φορείς να καταθέσουν προτάσεις – φακέλους των συγκεκριμένων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου τομέα».   
Τα έργα αφορούν τα εξής:
•    Δημιουργία Εθνικού Ληξιαρχείου
•    Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς
•    Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτων αναγκών «112»
•    Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία Α’ Φάση
•    Δημιουργία Υποδομών /Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ
•    Ηλεκτρονική πολεοδομία: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας
•    e-Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
•    Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς εκκλησιαστικής διοίκησης

Αναλυτικά η σχετική πρόσκληση έχει ως εξής:
Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα ενταχθούν στον Θεματικό Άξονα Β’ «Ενίσχυση της /Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», με την προοπτική να συμβάλλουν στον Θεματικό Στόxο 2: «Βελτίωση της πρόσβασης της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών» του Ε.Π.
Εν προκειμένω, οι συγκεκριμένες δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν, εντάσσονται στον Ειδικό Στόγο Β.1. «Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» και στις κατηγορίες δράσεων Β.1.1. «Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη της καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα», καθώς και στον Ειδικό Στόxο Β.2. «Αύξηση των υπηρεσιών, εφαρμογών και συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους πολίτες» και στην κατηγορία δράσεων Β.2.1 «Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας εργαλείων ΤΠΕ για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες»
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν οι κάτωθι πράξεις:

 1. «Δημιουργία Υποδομών Εθνικού Ληξιαρχείου» (κωδ. ΟΠΣ 270966 στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση-τμηματοποιημένο έργο)
  Η παρούσα δράση αφορά στη δημιουργία υποδομής Εθνικού Ληξιαρχείου, όπου θα καταγράφονται, θα μεταβάλλονται και θα παρακολουθούνται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο όλες οι νέες ληξιαρχικές πράξεις που δηλώνονται / δημιουργούνται στα τοπικά Ληξιαρχεία, καθώς και η πλειοψηφία των υφιστάμενων ληξιαρχικών πράξεων των ληξιαρχείων της χώρας. Σκοπός της παρέμβασης είναι η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλαγές του με τα τοπικά Ληξιαρχεία της χώρας ή άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα και η διαλειτουργικότητα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με την κεντρική βάση του Εθνικού Ληξιαρχείου που θα δημιουργηθεί.
 2. «Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς (κωδ. ΟΠΣ 376816 στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»- μεταφερόμενο έργο)
  Η παρούσα δράση αφορά στην ανάπτυξη ενός «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Συντονισμού Δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και Ενημέρωσης Πολιτών» (ΟΠΣΣΔΠΣΕΠ), δηλαδή ένα σύστημα αποτελούμενο από εξοπλισμό και λογισμικό που θα παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για: • τη διαχείριση περιστατικών και πόρων, • την παρακολούθηση θέσης του στόλου των οχημάτων της πανελλαδικά, και παράλληλα • την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών ειδοποίησης προς τους πολίτες και άλλους οργανισμούς. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα εγκατασταθεί στο Π.Σ. και θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό όλες οι Υπηρεσίες του Π.Σ. μέσω του Εθνικού Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, σε πανελλαδική κλίμακα και θα παρέχονται οι υπηρεσίες: • ειδοποίησης πολιτών • ειδοποίησης από πολίτες • ενημέρωσης πολιτών

 3. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτων αναγκών «112» με χρήση ΤΠΕ για τη βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης -κρίσεων για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών» (κωδ. ΟΠΣ 296696 στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»-μεταφερόμενο έργο)
  Η παρούσα δράση στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ενοποιημένου περιβάλλοντος παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες για την υποδοχή και εξυπηρέτηση κλήσεων του πανευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112». Η εν λόγω δράση θα επιτρέψει στην πολιτεία να παράσχει με αποτελεσματικό και συντονισμένο τρόπο υπηρεσίες άμεσης σωστικής επέμβασης, βέλτιστης αξιοποίησης και διαχείρισης των απαιτούμενων επιχειρησιακών πόρων και παροχή βοήθειας και ενημέρωσης σχετικά με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως φυσικές ή τρομοκρατικές καταστροφές, βιομηχανικά/ τεχνολογικά ατυχήματα, κ.λπ. που έχουν λάβει χώρα, είναι σε εξέλιξη ή υπάρχει γνώση ότι πρόκειται να συμβούν. Για την υλοποίηση της δράσης, προβλέπεται η δημιουργία κέντρων τηλεφωνίας και δεδομένων στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Προστασίας του Πολίτη) λειτουργίας 365Χ24Χ7, με δυνατότητες γεω-εντοπισμού και mass alerting που δεν υπάρχουν. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και διεπαφές για τη διασύνδεση των χρηστών του με τα δίκτυα των παρόχων δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών (σταθερών και κινητών) και θα καθιστά δυνατή τη μεταφορά δεδομένων προς και από τα δίκτυα αυτά με τυποποιημένο και ασφαλή τρόπο.

 4. «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία Α’ Φάση» (κωδ. ΟΠΣ383639 στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» – τμηματοποιημένο έργο)
  Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει την ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την διαχείριση της ροής ποινικής και πολιτικής διαδικασίας (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών προς το κοινό και η υποβοήθηση των υποστηρικτικών λειτουργιών των δικαστηρίων. Το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ θα εξυπηρετεί πολιτικά και ποινικά δικαστήρια στις Εφετειακές Περιφέρειες Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας καθώς και τον Άρειο Πάγο. Οι υπηρεσίες που θα δημιουργηθούν με την υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου είναι οι εξής: • Υπηρεσία ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης εξωτερικών χρηστών μέσω της Πύλης «Ερμής», • Υπηρεσία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου, • Υπηρεσία υποβολής αιτήσεων για πιστοποιητικά, ηλεκτρονική έκδοση και παραλαβή τους, • Υπηρεσία Ηλεκτρονικού πινακίου, παροχή πληροφοριών Δικασίμων και συνθέσεις Δικαστηρίων, • Υπηρεσία δημοσίευσης αποφάσεων, • Υπηρεσία πρόσβασης στο αρχείο νομολογίας και τα λοιπά αρχεία, όπως π.χ. δικογραφίες, πορίσματα, γνωμοδοτήσεις κ.λπ. που προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από τις Εισαγγελίες, • Υπηρεσία αποστολής Δελτίων Ποινικού Μητρώου στο Πληροφοριακό Σύστημα Ποινικού Μητρώου, • Υπηρεσία αποστολής στην ΓΓΠΣ πληροφοριών σχετικά με Πρόστιμα, • Υπηρεσία αίτησης και λήψης δεδομένων Πρακτικών Συνεδριάσεων που τηρούνται στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Πρακτικών Συνεδριάσεων. • Υπηρεσία πληροφόρησης για τα Στατιστικά της Δικαιοσύνης.

 5. «Δημιουργία Υποδομών /Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ» (κωδ. ΟΠΣ 352197 στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» – μεταφερόμενο έργο)
  Δράση που στοχεύει στην εφαρμογή σύγχρονων ολοκληρωμένων μεθόδων και πρακτικών στις μονάδες υγείας, οι οποίες δε διαθέτουν ΟΠΣΥ. Η υλοποίηση του συστήματος θα προσφέρει συνολική και ολοκληρωμένη λύση στο χώρο της Πληροφορικής εξυπηρέτησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η ολοκλήρωση του νέου συστήματος θα πραγματοποιηθεί με την ένταξη Μονάδων Υγείας, οι οποίες: • Δεν υποστηρίζονται από οποιοδήποτε Πληροφοριακό Σύστημα, • Διαθέτουν Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο θα αξιολογηθεί ως υπηρεσιακά επαρκές και έτοιμο για διασύνδεση με την ενιαία Πλατφόρμα Λογισμικού Εφαρμογών. Η δράση περιλαμβάνει την ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων συνολικής δυναμικότητας 7.500 κλινών, 37 Κέντρων Υγείας και 350 Περιφερειακών Ιατρείων με σκοπό την: • βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης και ασφάλειας των ασθενών. • απλούστευση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

 6. Ηλεκτρονική πολεοδομία: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας (κωδ. ΟΠΣ 304429 στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» – τμηματοποιημένο έργο)
  Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης πολεοδομικών και χωροταξικών στοιχείων [δεδομένων] – Τοπικών Ρυθμίσεων – Ρυμοτομικών Σχεδίων – Όρων και Περιορισμών Δόμησης, με αντίστοιχο λογισμικό αναζήτησης, παρουσίασης και συνεχούς διαχείρισης των στοιχείων (π.χ. νέας νομοθεσίας, σχεδίων, φυσικών και θεσμικών αντικειμένων, κλπ.), έτσι ώστε η περιεχόμενη πληροφορία να είναι πάντα επίκαιρη, στο πλαίσιο της λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Πολεοδομικών Υπηρεσιών των ΝΑ ή/και των αντίστοιχων φορέων που αναλαμβάνουν τις πολεοδομικές αρμοδιότητες των ΝΑ βάσει του Καλλικράτη) με χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS).

 7. «e-ΠΔΕ» (κωδ ΟΠΣ296710 στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»-μεταφερόμενο έργο)
  Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις/ επεκτάσεις στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στην καθημερινή λειτουργία του (ΟΠΣ ΠΔΕ). Οι νέες λειτουργίες, ενδεικτικά είναι: • προώθηση της εξωστρέφειας του ΠΔΕ, με την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σε πολίτες και επιχειρήσεις μέσω διαδικτύου • κάλυψη όλων των φορέων του δημοσίου που καταρτίζουν και εκτελούν ΠΔΕ • παρακολούθηση έργων και υποέργων (διαδικασίες, χρηματοροές, εκτέλεση συμβάσεων) • υποστήριξη κατάρτισης Π/Υ ΠΔΕ • υλοποίηση υπηρεσιών που χρησιμοποιούν virtualization σε υφιστάμενα Data Centers.

 8. «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς εκκλησιαστικής διοίκησης» (κωδ ΟΠΣ 372942 στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» – τμηματοποιημένο έργο)
  Η υλοποίηση της πράξης αφορά την Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε καίριους τομείς της Εκκλησιαστικής Διοίκησης όπως: • Διαχείριση Οικονομικών Υπηρεσιών • Διαχείριση Διοικητικών Υπηρεσιών και ειδικότερα τους Υποτομείς:   – Διαχείριση Ναών, Ιερέων και Προσωπικού   – Διαχείριση Εκκλησιαστικών Συμβουλίων   – Διαχείριση Εγγράφων & Ροών Εργασίας   – Διαχείριση Γάμων & Διαζυγίων   – Διαχείριση Τεχνικών Υπηρεσιών   – Ηλεκτρονική Ναοδομία   – Διαχείριση Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας Μέσω της παρέμβασης θα καταστεί εφικτό να βελτιωθεί: • το επίπεδο αξιοποίησης των πόρων, των δομών και των διαδικασιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και του συνόλου των φορέων που συνθέτουν την Εκκλησία της Ελλάδας, και επακόλουθα το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών των εκκλησιαστικών φορέων προς το κοινωνικό σύνολο.

Για όλες τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες – στόχος) αποτελούν ενδεικτικά:
• Δημόσια Διοίκηση
• Τοπική Αυτοδιοίκηση
• Δημόσιοι Υπάλληλοι
• Πολίτες

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.