Ν.4442/2016 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

Posted: 09/12/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

Εθνικό τυπογραφείο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 230/τ.Α΄/7-12-2016 ο Ν.4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.