Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα. Το αργότερο έως τέλος Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους η εξέταση των αιτήσεων. (3η εγκύκλιος)

Posted: 09/12/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

εγκύκλιος

Εκδόθηκε η εγκύκλιος της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη που καλεί τις «αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού, αλλά και τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια για την κατά προτεραιότητα και το αργότερο έως τέλος Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους εξέταση των αιτήσεων υπαλλήλων για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα»

ΘΕΜΑ: Π.Δ. 69/2016 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Σχετ. α) η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27.7.2016 (ΑΔΑ: 77Ψ4465ΦΘΕ-ΨΡ9) και

          β) ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9.8.2016 (ΑΔΑ: Ω3Σ1465ΦΘΕ-ΣΒΧ) εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας αναφορικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και του Π.Δ. 69/2016 (Α’ 127), διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:

Η αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, η οποία αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων, λαμβάνεται περαιτέρω υπόψη ως μοριοδοτούμενο κριτήριο εργασιακής εμπειρίας κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 85 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρ. 29 του ν. 4369/2016.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο

 

Επιστολή της ΟΣΥΑΠΕ για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Με τον «αραμπά» οι διαδικασίες συγκρότησης τους. Καθυστερεί η δημοσίευση τους στο ΦΕΚ

Στο ΦΕΚ η διάταξη για τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων των ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το ΠΔ 69/2016 για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα

28 Ιουλίου 2016

Διευκρινήσεις για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (2η εγκύκλιος)

9 Αυγούστου 2016

Νόμος του κράτους το σύστημα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (Ν.4369/2016).

29 Φεβρουαρίου 2016

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.