Γνωμοδότηση (116/2016) του Ε΄ τμήματος του ΝΣΚ για το αν επιφέρει την αυτοδίκαιη έκπτωση από τα καθήκοντα υπαλλήλου που καταδικάζει με αναστολή εκτέλεσης της ποινής

Posted: 01/09/2016 in Υπαλληλικά

Αποτέλεσμα εικόνας για νομικό συμβούλιο του κράτους

Περίληψη ερωτήματος : Ερωτάται:1) αν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 149 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) η περίπτωση υπαλλήλου , ο οποίος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση καταδικάστηκε, μεταξύ άλλων, και για απόπειρα εκβίασης κατ’ εξακολούθηση, δοθέντος ότι στα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ως άνω Κώδικα πλημμελήματα,ως προς τα οποία η καταδίκη επιφέρει κώλυμα διορισμού και δημιουργεί λόγο αυτοδίκαιης έκπτωσης του υπαλλήλου, περιλαμβάνεται το αδίκημα της εκβίασης χωρίς περαιτέρω αναφορά σε ειδικές μορφές τέλεσης του εγκλήματος αυτού και 2) αν ως χρονικό σημείο έναρξης υπολογισμού του χρόνου αναστολής εκτέλεσης της στερητικής της ελευθερίας ποινής, προκειμένου να προσδιορισθεί το χρονικό σημείο της επιτυχούς παρέλευσης του διαστήματος της αναστολής, θα ληφθεί υπόψη η έκδοση της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης ή η επέλευση του αμετακλήτου της απόφασης του ποινικού εφετείου

NSK_116_2016

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.