ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ : Υιοθέτηση προτάσεων του ΣτΠ για προσωρινή διεκπεραίωση αιτήµατος αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον καταργηθέντα Εθνικό Οργανισµό Καπνού πριν την έκδοση του σχετικού Π.∆.

Posted: 25/08/2016 in Υπαλληλικά, Υπηρεσιακό συμβούλιο

Αποτέλεσμα εικόνας για συνήγορος του πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, αναφορά πολίτη από την περιφέρεια Β. Αιγαίου (Χίος) και διαπίστωσε τη δυσκολία απόκτησης βεβαίωσης προϋπηρεσίας και αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας υπαλλήλων οι οποίοι υπηρέτησαν σε καταργηθέντες οργανισµούς (Εθνικός Οργανισµός Καπνού) εξαιτίας ολικής απώλειας προσωπικών µητρώων µισθωτών.    

Οι αρµόδιες υπηρεσίες  εξηγούσαν ότι δεν ήταν δυνατόν να χορηγηθεί βεβαίωση προϋπηρεσίας καθώς δεν υπήρχε φάκελος γεγονός το οποίο οφειλόταν στη µη µεταφορά φακέλων από τον Εθνικό Οργανισµό Καπνού, όταν αυτός έπαψε να υφίσταται, στο Υπουργείο Γεωργίας.

Κατά την άποψη της Αρχής του Συνηγόρου τα προσκοµιζόµενα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία της ενδιαφερόµενης αποδείκνυαν την υπαλληλική σχέση που διατηρούσε µε τον Ε.Ο.Κ. και κατά συνέπεια ήταν δυνατόν να της χορηγηθεί βεβαίωση προϋπηρεσίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Αποτέλεσμα :

Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε το υπ. Αριθµ. 267331/4-4-05 έγγραφο της έκανε δεκτό το αίτηµα και εξέδωσε τη βεβαίωση προϋπηρεσίας, µε αποτέλεσµα η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων µε το υπ. Αριθµ. 3713/30-6-2005 έγγραφο της να αναγνωρίσει τον χρόνο προϋπηρεσίας στην πολίτη.

[ ΠΔ 114/2005 (άρθρο 4) σύμφωνα με το οποίο η υπηρεσία που απώλεσε τον φάκελλο είναι υποχρεωμένη να συνδράμει στην ανασύσταση του απωλεσθέντος φακέλλου ]

Διαβάστε αναλυτικά τη έκθεση :

ΣτΠ 10_2005

Επίσης παρατίθεται σχετική εγκύκλιος :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2006
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Α/24327

Θέμα : «Ανασύσταση απολεσθέντων φακέλων οικοδομικών αδειών»

Απαντώντας στο αριθμ. 12202/23-11-2005 έγγραφό σας, σχετικά με την παροχή περαιτέρω οδηγιών όσον αφορά την ανασύσταση απολεσθέντων φακέλων οικοδομικών αδειών, θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Υπάρχει εγκύκλιος ΠΔ 114/2005 (άρθρο 4) σύμφωνα με το οποίο η υπηρεσία που απώλεσε τον φάκελλο είναι υποχρεωμένη να συνδράμει στην ανασύσταση του απωλεσθέντος φακέλλου.

1- Στο ερώτημά σας που αφορά το περιεχόμενο του φακέλου o οποίος πρόκειται να ανασυσταθεί, σας πληροφορούμε ότι ο ανασυσταθείς φάκελος, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 του ΠΔ 114/2005, περιέχει:

  • Προγενέστερες πράξεις της ίδιας υπηρεσίες ή περιφερειακών υπηρεσιών της ή εποπτευόμενων από αυτήν υπηρεσιών, οι οποίες είχαν εκδοθεί κατά την διεκπεραίωση προηγούμενων αιτημάτων του πολίτη,
  • Διοικητικές πράξεις οι οποίες είχαν εκδοθεί σε προηγούμενα στάδια της επεξεργασίας του αιτήματος του πολίτη, οι οποίες μπορεί να είναι είτε προσωρινές είτε οριστικές και οι οποίες μπορεί να έχουν εκδοθεί και από διαφορετικά τμήματα ή διευθύνσεις της υπηρεσίας,
  • Διοικητικές πράξεις άλλων υπηρεσιών, οι οποίες συμπράττουν στην διεκπεραίωση του συγκεκριμένου αιτήματος,
  • Στοιχεία, αντίγραφα ή πληροφορίες οι οποίες προέρχονται είτε από δεδομένα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος που αφορούν ευρύτερες ομάδες πολιτών, όπως π.χ. απόφαση ένταξης συγκεκριμένης περιοχής στο σχέδιο πόλης ή από φακέλους άλλων πολιτών, όπως πχ συνδιοκτητών ακινήτων,
  • Αυτοψίες ή επιτόπιους ελέγχους
  • Στοιχεία τα οποία μπορεί να περιέλθουν στην υπηρεσία με την σύμπραξη εκ νέου του ίδιου του ενδιαφερόμενου πολίτη (άρθρο 6 του ΠΔ 114/2005)
  • Ιδιωτικά έγγραφα (πχ. Βεβαιώσεις και στοιχεία από φακέλους μηχανικών) ή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από Δημόσιες επιχειρήσεις, Οργανισμούς κ.λ.π., όπως Τράπεζες, ΔΕΗ κ.λ.π. (άρθρο 7 του ΠΔ 114/2005)

Όλα τα παραπάνω στοιχεία, τα οποία μπορούν να αποτελούν περιεχόμενο του ανασυσταθέντος φακέλου, περιγράφονται αναλυτικά και έχουν διευκρινιστεί με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/15303/4-8-2005 εγκύκλιό μας, στις σελίδες 3 έως 5, η οποία έχει αποσταλεί προς όλες τις υπηρεσίες.

Με βάση τα δεδομένα αυτά είναι προφανές, ότι η υπηρεσία η οποία από υπαιτιότητά της έχει απωλέσει τον φάκελο του πολίτη, οφείλει, για την ανασύστασή του, να συγκεντρώσει τα στοιχεία εκείνα, τα οποία θα της δώσουν την δυνατότητα να προβεί στην έκδοση της διοικητικής πράξης, είτε αυτά είναι δικαιολογητικά, είτε πληροφορίες.

2- Στην περίπτωση που απαιτείται η αναπλήρωση των μελετών που έχουν υποβληθεί για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, η υπηρεσία που έχει απωλέσει τον φάκελο, πρέπει αντλήσει τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που προκύπτουν από αυτές, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω.
Επειδή, όμως, οι μελέτες οι οποίες έχουν υποβληθεί για την έκδοση οικοδομικής άδειας, αποτελούν ιδιαίτερη περίπτωση, δύναται, η υπηρεσία που απώλεσε τον φάκελο, να προβεί σε αυτοψίες και επιτόπιους ελέγχους, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, ή να αναζητήσει την σύμπραξη ιδιωτών (π.χ. του ιδιοκτήτη, του αρχιτέκτονα ή του μηχανικού) οι οποίοι συνήθως διατηρούν στο προσωπικό τους αρχείο σχετικά στοιχεία, ή να αναζητήσει στοιχεία ή αντίγραφα από φακέλους άλλων πολιτών, π.χ. συνιδιοκτητών, ή από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ, δημοσίων επιχειρήσεων ή Οργανισμών.

Σε κάθε περίπτωση η καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία, με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις της σχετικά με το περιεχόμενο και την βαρύτητα των στοιχείων που περιέχει ο φάκελος και των λεπτομερειών των συγκεκριμένων διαδικασιών αλλά και με βάση την εμπειρία της οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, ώστε να αντλήσει την πληροφορία με βάση την οποία θα είναι σε θέση να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για να προβεί στην ανασύσταση του απολεσθέντος φακέλου και κατά συνέπεια στην ικανοποίηση του αιτήματος του πολίτη.

3- Σχετικά με το ερώτημά σας που αφορά την δυνατότητα σύμπραξης του πολίτη, κατά την ανασύνταξη των μελετών, όπως έχουμε ήδη τονίσει και παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 114/05, όπου κρίνεται αναγκαίο, είναι δυνατόν να συμπράξει ο πολίτης, υποδεικνύοντας τον τρόπο ανάκτησης στοιχείων, π.χ. να αναφέρει στοιχεία συνιδιοκτητών, ή άλλες υπηρεσίες στις οποίες έχει ήδη καταθέσει τα ίδια ή παρόμοια δικαιολογητικά, με την προϋπόθεση, να μην επιβαρυνθεί σε καμιά περίπτωση, ο ίδιος με οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο κόστος.

Επισημαίνουμε, ότι ο φάκελος ο οποίος δημιουργείται με την ανασύσταση δεν αποτελεί νέο φάκελο, αφού περιέχει στοιχεία δικαιολογητικά ή πληροφορίες που έχουν ήδη κατατεθεί με την αρχική αίτηση του πολίτη.

4- Σχετικά με το ερώτημά σας που αφορά τις ενέργειες της υπηρεσίας για την διεκπεραίωση του αιτήματος του πολίτη στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ανασύσταση του απολεσθέντος φακέλου, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 9 του ΠΔ 114/05, η υπηρεσία οφείλει να προχωρήσει στην έκδοση προσωρινής διοικητικής πράξης, με την επιφύλαξη αυτή να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί, σε περίπτωση που κριθεί ότι δεν έχουν τηρηθεί για την έκδοσή της οι απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Διευκρινίζεται ότι η έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης σε καμιά περίπτωση δεν αναστέλλει τις ενέργειες της υπηρεσίας για ανασύσταση του απολεσθέντος φακέλου, είτε με την συγκέντρωση των στοιχείων που περιείχε, είτε με τη συλλογή πληροφοριών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 114/2005

5- Σχετικά με το ερώτημά σας που αφορά την υποχρέωση της υπηρεσίας για ανασύσταση φακέλου στην περίπτωση απώλειας λόγω βιαίου συμβάντος σας γνωρίζουμε ότι δεν προβλέπεται από ειδικότερη νομοθετική ρύθμιση.

Είναι προφανές, όμως, ότι και η περίπτωση απώλειας φακέλου από βίαιο συμβάν εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν την ανασύσταση φακέλου λόγω απώλειας, καθόσον και σε αυτή την περίπτωση υφίσταται απώλεια φακέλου, ενώ το ζητούμενο είναι η ανασύστασή του, ώστε να είναι σε θέση η υπηρεσία να διεκπεραιώσει το αίτημα του πολίτη.

Επίσης, σας γνωρίζουμε, ότι κάθε υπηρεσία οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζει τα υποβαλλόμενα στοιχεία, καθώς και τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών.

6- Τέλος, σχετικά με την παρατήρησή σας για υποβολή, καταχώρηση και τήρηση των υποβαλλόμενων στοιχείων, που αφορούν τις οικοδομικές άδειες με ηλεκτρονικό τρόπο, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία σας οφείλει να προτείνει τις αναγκαίες νομοθετικές ή άλλες ρυθμίσεις που κρίνει απαραίτητες, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της.

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Διευκρινήσεις για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (2η εγκύκλιος)

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (εγκύκλιος)

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.