Δημοσιεύθηκαν οι νέοι νόμοι (4412 & 4413 / 2016) για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης

Posted: 16/08/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

Εθνικό τυπογραφείο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 14708.08.2016 ο νέος Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Επιπλέον, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 148/08.08.2016 ο νέος Νόμος 4413/16 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις».  

Ενημέρωση διατάξεων :

23/3/2017 (ΑΔΑ : 7ΞΦ9465ΧΘΞ-673) Δημοσίευση υπουργικής απόφασης σχετικά με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για «απευθείας αναθέσεις» Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, του άρθρου 118 του ν.4412/2016.
20/3/2017 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σϋστημα Κληρώσεων
17/3/2017 (ΦΕΚ 900/τ.Β΄/17-3-2017) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παρο- χής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
30/12/2016 (ΦΕΚ τ.Β΄/4327/30-12-2016Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.   
20/12/2016 Υπόδειγμα Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων ΓΕΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω/κάτω των ορίων του ν.4412/2016)
20/12/2016 Υπόδειγμα Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω/κάτω των ορίων του ν.4412/2016)
13/12/2016 Τροποποιήσεις των νόμων 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (Α’ 147) και 4013/2011 “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, κλπ” (Α΄ 204)
29/10/2016 Παροχή διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
19/9/2016 ΣΥΛΛΟΓΗ Νομοθεσίας – εγκυκλίων – νομολογίας (πρώτη έκδοση)
19/9/2016 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : Συνοπτικός διαγωνισμός και απευθείας ανάθεση βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 (Άρθρα 116-128)
16/8/2016 ΦΕΚ Α 148/08.08.2016 ο νέος Νόμος 4413/16 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28
16/8/2016 ΦΕΚ Α 14708.08.2016 Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

%ce%b5%ce%b1%ce%b4%ce%b7%cf%83%cf%85

 

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

Ενημερώθηκε 22/12/2016 :

Τροποποιήσεις των νόμων 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (Α’ 147) και 4013/2011 “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, κλπ” (Α΄ 204)

6%ce%bc%cf%815%ce%bf%ce%be%cf%84%ce%b2-%cf%85%ce%ba%ce%b4

Ενημερώθηκε 29/10/2016 :

Διευκρινιστική εγκύκλιος ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

7%ce%bb%ce%bc74653%ce%bf%ce%be-%ce%b6%cf%887

Ενημερώθηκε 19/09/2016 :

%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ad%cf%81%ce%b3%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b7%ce%b8%ce%b5%ce%b9%cf%8e%ce%bd

%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80-%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%ce%af%ce%b1

Σύμφωνo Ακεραιότητας στις δημόσιες συμβάσεις – Τι είναι
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.