Διευκρινήσεις για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (2η εγκύκλιος)

Posted: 09/08/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

pdf_1

Με τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, αναγνωρίζεται αυτή που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλος κράτος της ΕΕ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις μέχρι και την 31η Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος επεξεργασίας αυτών από τα αρμόδια όργανα, δεδομένης της σύνδεσης του Π.Δ. 69/16 με το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων του ν. 4369/2016 και ιδίως την επιλογή Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων κατά την πρώτη φάση.

Κατά προτεραιότητα θα εξετάζονται οι αιτήσεις των υπαλλήλων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και ΤΕ, δεδομένου ότι θα προκηρυχθούν αρχικά οι θέσεις προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης, στις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις ως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ

Ως προϋπηρεσία κατά την έννοια του Π.Δ. αναγνωρίζεται:

α) η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή η απασχόληση με έμμισθη εντολή

β) η εξαρτημένη μισθωτή εργασία.

Προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία πρέπει:

α) να έχει διανυθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται,

β) να είναι συναφής προς τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν.

Διευκρινίζεται ότι η πρακτική άσκηση και η απασχόληση με προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) δεν αναγνωρίζονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 98 του Υ.Κ. (ν.3528/2007) και του Π.Δ. 69/2016, καθώς αποτελούν συμβάσεις μαθητείας και όχι εξαρτημένη εργασία.

Ω3Σ1465ΦΘΕ-ΣΒΧ

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (εγκύκλιος)

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.