Συνεδριάζει την Τετάρτη 22 Ιουνίου στο ΥΠΕΣΔΑ η Ομάδα Εργασίας για την εξειδίκευση της εφαρμογής του ν. 4369/2016 (συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων) στις Περιφέρειες και τους Δήμους

Posted: 16/06/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

Το έργο της Ομάδας Εργασίας έχει ως αντικείμενο:

α) την εξειδίκευση της εφαρμογής του ν. 4369/2016 στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας και τη διατύπωση πρότασης για τυχόν αναγκαίες ειδικές ρυθμίσεις

β) την εκπόνηση μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των δομών των ΟΤΑ και των δύο βαθμών και για την επικαιροποίηση των Οργανισμών αυτών     

γ) την εκπόνηση μεθοδολογίας για την εφαρμογή συστήματος στοχοθεσίας, στο πλαίσιο των σχετικών προβλέψεων των κειμένων διατάξεων καθώς και για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού τους

δ) την κατάρτιση των σχεδίων Υπουργικών αποφάσεων κατ εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου

ε) την κατάρτιση οδηγών εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4369/2016 καθώς και των απαιτουμένων εγκυκλίων

στ) τον καθορισμό των δράσεων που θα περιληφθούν στο «Πρόγραμμα Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 13 Περιφερειών και των 325 Δήμων» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» 2014-2020

ζ) την εξειδίκευση του κανονιστικού πλαισίου για την κινητικότητα, σύμφωνα με την επικείμενη θεσμοθέτηση του πλαισίου αυτού.

Το έργο της Ομάδας Εργασίας θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/07/2016, με δυνατότητα παράτασης του έργου αν κριθεί απαραίτητο, με απόφαση του Προέδρου της.

Πατήστε στην εικόνα του εγγράφου για να διαβάσετε την πρόσκληση:

150616 Πρόσκληση p1_2 της επιτροπής αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου των ΟΤΑ

Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή για την αναθεώρηση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 5 ν. 4369/2016)

OSYAPE 11_240316

Την εφαρμογή νέας διαδικασίας αξιολόγησης στη βάση ν.4369/2016 πρόβαλε ο ΓΓ ΥΠΕΣΔΑ Δημήτρης Τσουκαλάς.
Συστήνεται 25μελής Επιτροπή για την επαναθεσμοποίηση του Καλλικράτη, δίχως τη συμμετοχή της ΟΣΥΑΠΕ; ; ; ;

29 Φεβρουαρίου 2016

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.