Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων : Ισχύει ο νόμος που αποτελεί κανόνα δικαίου και δεν υποκαθίσταται με διοικητικές διατάξεις ή εγκύκλιες οδηγίες

Posted: 09/06/2016 in Υπαλληλικά

39886____

Ο υφυπουργός κ. Μπαλάφας ζητά από τους ΟΤΑ Α΄& Β΄με έγγραφο του, να μην εφαρμόσουν το άρθρο 171 του ν. 4369/2016 που αφορά την άμεση συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων.    

Το μείζον θέμα της συγκρότησης και λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων στις περιφέρειες, αν και τέθηκε έγκαιρα στην Ομοσπονδία (17/10/2014) από το ΣΥΠΝΑΠΕΔ  και μέλη του ΓΣ, δυστυχώς η πλειοψηφία το αντιμετώπισε επιπόλαια.

Παρατίθεται  απόσπασμα από σχετικό έγγραφο προς την ηγεσία της ομοσπονδίας (στάλθηκε με email στις 20/6/2015) :

 

Υπηρεσιακό 2014

  • – – – – – – – – – – – – – – –

[………Για τα υπηρεσιακά συμβούλια των περιφερειών της χώρας, η αλαζονεία του παντογνώστη δεν σας άφησε να υπερασπιστείτε τις διαδικασίες του Νοτίου Αιγαίου, στερώντας από τους συναδέλφους των υπολοίπων 12 περιφερειών  έξι ολόκληρους μήνες το δικαίωμα για ιδιαίτερες άδειες, μετατάξεις, δεύτερη απασχόληση, αναγνώριση τίτλων σπουδών κλπ. [συν.22]  

Οι αγώνες των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «της ΑΔΕΔΥ» δικαιώθηκαν αφού η κυβέρνηση επανέφερε τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στα πειθαρχικά συμβούλια και στα συμβούλια επιλογής προϊσταμένων ακολουθώντας τις διαδικασίες που ισχύουν στα υπηρεσιακά συμβούλια.

Για την εφαρμογή των ισχυόντων νόμων περί σύστασης Υπηρεσιακών συμβουλίων στις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Ν. 1586/1986 , Ν.3528/2007 και Ν. 3852/2010) δεν χρειαζόταν νομοθετική παρέμβαση (Ν. 4325/2015) αποκλειστικά και μόνο για τις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.

Οι περιορισμοί που κακώς τίθενται μέχρι τώρα, της συμμετοχής των υπαλλήλων, του τόπου και του χρόνου διεξαγωγής, δεν περιγράφονται σε νόμο αλλά σε υπουργική απόφαση η οποία εξειδικεύει περισσότερο τις διατάξεις του νόμου (ΦΕΚ 684/Β/19-09-88)

Επομένως η ίδια η υπουργική απόφαση ως δευτερεύων κανόνας δικαίου δηλαδή ως κανονιστική πράξη, αντικαθίσταται με μια άλλη κανονιστική πράξη (ΦΕΚ 1061/τ.Β΄/5 Ιουνίου 2015 Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών κατά το έτος 2015) .

Μας εντυπωσίασε η προσπάθεια σας να αναδείξετε ένα καθαρά από κάθε άποψη διοικητικής φύσεως θέμα λειτουργίας του Υπηρεσιακού, σε μείζον γεγονός ώστε πιέσατε να νομοθετήσουν αποκλειστικά και μόνο για τις περιφέρειες.  Γιατί; Δεν σας κάλυπτε η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά όλους του Δημοσίους υπαλλήλους; Η στοχευμένη εμμονή για τις εκλογές των  Υπηρεσιακών Συμβουλίων σε συνδυασμό με την αναφορά σας «……..όπως εξάλλου γίνεται στους ΟΤΑ α΄βαθμού ….» [συν.30]   

μήπως υποκρύπτει προσπάθεια έμμεσης αποδοχής και σταδιακής υπαγωγής μας   σε «Ενιαίο Κώδικα για Α’ και Β’ βαθμό αυτοδιοίκησης»,

πράξη αντίθετη στην απόφαση της Ομοσπονδίας «….Η πάγια θέση μας είναι ένας κώδικας και αυτός είναι ο δημοσιοϋπαλληλικός, με τα όποια προβλήματα…..» (16-10-2014) [συν.20]…….]

  • – – – – – – – – – – – – – – –
Οι διοικητικές διατάξεις ή εγκύκλιες οδηγίες δεν αποτελούν κανόνες δικαίου και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον νόμο ή να τον καταργήσουν αφού περιέχουν απλά οδηγίες ή διευκρινίσεις. 

Η μελέτη τους είναι χρήσιμη, πάντοτε όμως σε συνδυασμό με τη μελέτη του σχετικού νομοθετικού πλαισίου 

Ειδικότερα:

Τις Ερμηνευτικές Εγκυκλίους τις εκδίδουν οι ιεραρχικά Προϊστάμενοι των διαφόρων υπηρεσιακών σχηματισμών του Κράτους και των NΠΔ. (βλ. και Eπ. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, δεύτερη έκδοση, Νομ. Εκδόσεις Aντ. N. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1982).

Η ερμηνευτική εγκύκλιος είναι πράξη της διοίκησης με την οποία ερμηνεύεται και συγκεκριμενοποιείται κανόνας δικαίου, ήτοι με αυτή επαναλαμβάνονται, σχολιάζονται και επεξηγούνται οι διατάξεις αυτού και παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής τους, με σκοπό την ενιαία εφαρμογή του κανόνα δικαίου στο εσωτερικό μιας δημόσιας υπηρεσίας.

Συνεπώς η ερμηνευτική εγκύκλιος αποτελεί απλά «διοικητική διάταξη» σε αντίθεση με τις «νομικές διατάξεις» οι οποίες περιέχουν κανόνες δικαίου και δεν έχει κανονιστικό χαρακτήρα αφού δεν θέτει αντικειμενικό δίκαιο αλλά προϋποθέτει δίκαιο και επιτρέπεται μόνο στα όρια που θέτουν οι κανόνες δικαίου, στερούμενη έτσι εξωτερικής νομικής δεσμευτικότητας (δηλαδή έναντι των διοικουμένων), σε περίπτωση δε που εμπεριέχει «εντολή» ή «διαταγή» εξαντλεί τη δεσμευτική ισχύ της μέσα στο πλαίσιο της ιεραρχικής δομής της Δημόσιας Διοίκησης την οποία τελευταία και μόνο δεσμεύει («εσωτερική δεσμευτικότητά») υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης ειδικής έννομης σχέσης «προϊσταμένου – υφισταμένου», μεταξύ του «διατάσσοντος» που εξέδωσε την εγκύκλιο και «διατασσόμενου» υπαλλήλου – εφαρμοστή των διατάξεων στις οποίες αφορά η εγκύκλιος.

 

 

Μέχρι 26 Ιουνίου 2016 υποχρεωτική η συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων στους ΟΤΑ. Το άρθρο 171 του Ν.4389/2016 αντικατέστησε την παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.4369/2016
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για την αξιολόγηση στο Δημόσιο. Δεν έχει εφαρμογή στις Περιφέρειες.

10 Μαΐου 2016

Στη σύσταση «Επιτροπής Κωδικοποίησης Δικαίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης» προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών.

25 Οκτωβρίου 2014

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.