Επιστολή προς Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών, Χ. Βερναρδάκη

Posted: 18/04/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη

Κύριε Υπουργέ,

Ψηφίσατε, πρόσφατα, στη Βουλή το άρθρο 59 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α 33/27-2-2016) με το οποίο καταργήσατε ως λόγο απολύσεως τη συμπλήρωση 35 ετών υπηρεσίας και προβλέπετε, πλέον, ως απώτατο όριο αφυπηρετήσεως των Δημοσίων Υπαλλήλων το 67ο έτος της ηλικίας τους.    

Όμως το Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε, πρόσφατα, προς όλες τις υπηρεσίες του εγκύκλιο επιστολή στην οποία αναφέρει ότι οι διατάξεις του Ν. 4369/2016 ως γενικές δεν υπερισχύουν των ειδικών διατάξεων του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (Ν. 3566/2007, ΦΕΚ Α΄117).

Η θέση αυτή του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι δηλαδή οι ειδικές διατάξεις του Οργανισμού του υπερισχύουν, είναι παγία και αποβλέπει πάντα στη στεγανοποίηση του από τα διαδραματιζόμενα στη λοιπή Δημόσια Διοίκηση. Αυτό γινόταν για τη διασφάλιση των διευθυντικών δικαιωμάτων του Διπλωματικού Κλάδου, αλλά και προς αποφυγή των εκάστοτε ρυθμίσεων περί κινητικότητας των υπαλλήλων από και προς το Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι, ίσως, εξόχως χαρακτηριστικό ότι στο πρόσφατο έγγραφο της Γενικής Διευθύντριας Διοίκησης του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι εξακολουθεί να εφαρμόζεται το σύστημα αξιολόγησης που προβλέπεται στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ από απλή ανάγνωση του άρθρου 14 του Ν. 4369/2016 προκύπτει ότι από την εφαρμογή του εξαιρούνται μόνο οι υπάλληλοι των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών που υπάγονται στο ειδικό μισθολόγιο και όχι οι υπάλληλοι των κλάδων «κρατικών υπαλλήλων».

Εν τούτοις, η απόρριψη των αιτήσεων 6 ενδιαφερομένων υπαλλήλων με βάση το επιχείρημα ότι ο Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών (Ν. 3566/2007, ΦΕΚ Α΄ 117) ως ειδικός νόμος αποκλείει την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4369/2016 που επιφέρει τροποποίηση στο ηλικιακό όριο αφυπηρέτησης κατά τον Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν. 3528/2007) είναι -κατά τη γνώμη μας- αδικαιολόγητη.

Κύριε Υπουργέ,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμά ότι οι συνάδελφοι του Υπουργείου Εξωτερικών εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νέας παρ. 1 του άρθρου 155 του Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και έχουν δικαίωμα παραμονής στην υπηρεσία τους μέχρι συμπληρώσεως του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας, ήτοι του 67ου.

Εν τούτοις, και προς άρση κάθε αμφιβολίας, παρακαλούμε για την προώθηση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης ώστε να διασαφηνίσετε και νομικά το όλο ζήτημα.

Η σχετική τροπολογία θα μπορούσε να έχει την ακόλουθη μορφή:

«Στο άρθρο 59 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33) προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

“4. Η παρούσα παράγραφος καταργεί κάθε άλλη αντίθετη γενική και ειδική διάταξη και καταλαμβάνει όλους τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους ΝΠΔΔ που κατά την ημερομηνία θέσεως της σε ισχύ δεν είχε λυθεί η υπαλληλική τους σχέση.”

Η παρούσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 27-2-2016.»

Θεωρούμε ότι η ανωτέρω προσθήκη στο νόμο διασφαλίζει πλήρως από κάθε προσπάθεια μη εφαρμογής της νέας νομοθεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Υ.Γ. Σας επισυνάπτουμε σχετικό αναλυτικό υπόμνημα των συναδέλφων μας – υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Επιστολή προς Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών, Χ. Βερναρδάκη

Αναφορά υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.