Πλήρης ισοτιμία κολεγίων – ΑΕΙ. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αναγνωρίζει ίσα δικαιώματα για την μισθολογική- βαθμολογική εξέλιξη

Posted: 28/03/2016 by sypnaped in Νομοθεσία, Υπηρεσιακό συμβούλιο

Πλήρως εξισώνονται τα πτυχία (αλλά και τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά) των κολεγίων με αυτά που χορηγούν τα πανεπιστήμια, μετά και την πρόσφατη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), σύμφωνα με την οποία οι τίτλοι σπουδών των κολεγίων είναι ισότιμοι με αυτούς των ΑΕΙ για τη βαθμολογική και τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Σημειώνεται ότι η γνωμοδότηση αφορά τα κολέγια που είναι αναγνωρισμένα από το υπουργείο Παιδείας, βάσει της συνεργασίας που έχουν με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα ο τίτλος σπουδών που απονέμεται στους σπουδαστές τους να προέρχεται από το ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού.           
Ειδικότερα, όπως επισημαίνει το Ε΄ Τμήμα του ΝΣΚ, ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών για τον οποίον προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου. Το ΝΣΚ εξέδωσε ομόφωνα την εν λόγω γνωμοδότηση, μετά το εξής ερώτημα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. «Αν σύννομα μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει, ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών για τον οποίον προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΣΑΕΠ και όχι βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ».

Στο σκεπτικό του, το Ε΄ Τμήμα του ΝΣΚ σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι με την εν λόγω απόφαση εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με την οδηγία (2005/36/ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων». Επιπλέον, θεσπίζονται οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους αναγνωρίζονται, για την ανάληψη και την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη-μέλη και δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα.

ΝΣΚ 2769_2015

Πηγή : http://www.dimokratianews.gr

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.