Επιλεκτική κάλυψη θέσεων ευθύνης από την ίδια κατηγορία εκπαίδευσης, άνιση μεταχείριση μεταξύ ίσων καταστάσεων. Το ΠΣ δεν έκανε δεκτές τις επισημάνσεις του ΣΥΠΝΑΠΕΔ για την τροποποίηση του άρθρου 51 και ενέκρινε ως είχε την εισήγηση της υπηρεσίας.

Posted: 28/03/2016 in Υπαλληλικά

Εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο οι τροποποιήσεις  του άρθρου 51 «Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων» του οργανισμού της ΠΝΑι που εισηγήθηκε η Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας και  αφορούσαν μεταβολές των προσόντων ορισμού προϊσταμένων.

Οι παρατηρήσεις του ΣΥΠΝΑΠΕΔ έχουν ως εξής :       

Εισήγηση υπηρεσίας Προτάσεις – παρατηρήσεις  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
 Β) Στο άρθρο 51, στοιχείο Α, παράγραφος 3, εδάφιο δ (αφορά τη Διεύθυνση Οικονομικού Κυκλάδων) η εξής αλλαγή: «δ. Στο Τμήμα Προμηθειών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών Διοίκησης, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης, ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Πληροφορικής.»

Για λόγους αντιστοίχισης μεταξύ των ΠΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων (που διέπει ως φιλοσοφία όλο τον Οργανισμό της Περιφέρειας, όπως αυτός τροποποιήθηκε) προτείνεται ανάλογη τροποποίηση και για τη Διεύθυνση Οικονομικού Δωδεκανήσου ήτοι

Στο άρθρο 51, στοιχείο Α, παράγραφος 4, εδάφιο δ (αφορά τη Διεύθυνση Οικονομικού Δωδεκανήσου) η εξής αλλαγή: «δ. Στο Τμήμα Προμηθειών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών Διοίκησης, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης, ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Πληροφορικής.» 

Η στελέχωση των αρμοδιοτήτων Οικονομικού – Προμηθειών επειδή μακροπρόθεσμα δεν μπορεί να είναι ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών  γιατί είναι πολύ εξειδικευμένη δουλειά, ο ισχύων ΟΕΥ είναι απόλυτα σωστός σε αυτήν την κατεύθυνση.

Μπορείτε να φαντασθείτε το ΑΣΕΠ να προκηρύσσει θέσεις Οικονομικού με αποδεκτούς τίτλους σπουδών ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών, Γεωτεχνικών, Κτηνιάτρων, Κοινωνικών Λειτουργών κλπ;

Αφού λοιπόν δεν είναι επιτρεπτή η πρόσληψη ή μετάταξη υπαλλήλου ΠΕ ΤΕ Μηχανικών σε θέση Οικονομικού, δεν είναι δυνατόν να προΐσταται αφού άλλωστε δεν έχει ούτε καν τα τυπικά προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση. Κατά συνέπεια ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ με την πρόταση

 

 Δ) Στο άρθρο 51, στοιχείο Δ, παράγραφος 3, εδάφιο β (αφορά στη Δ/νση Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δωδεκανήσου) η εξής αλλαγή: «β) Στο Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων»

Για λόγους αντιστοίχισης μεταξύ των ΠΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων (που διέπει ως φιλοσοφία όλο τον Οργανισμό της Περιφέρειας, όπως αυτός τροποποιήθηκε) προτείνεται ανάλογη τροποποίηση και για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων ήτοι

Στο άρθρο 51, στοιχείο Δ, παράγραφος 4, εδάφιο β (αφορά τη Διεύθυνση Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Κυκλάδων) η εξής αλλαγή: «β) Στο Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού προΐσταται υπάλληλος όλων τω κλάδων και των ειδικοτήτων».

Πρέπει να τύχουν εφαρμογής οι ισχύουσες διατάξεις Ν.3839/2010, Ν.4275/2012, η αρ. 74785/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και η αρ. αρ. 267/21-12-2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον οργανισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οι οποίες  ρητά ορίζουν ότι οι προϊστάμενοι τμημάτων προέρχονται από τις κατηγορίες ΠΕ ΤΕ και εν ελλείψει ΔΕ από κλάδους σχετικούς με το αντικείμενο του Τμήματος.

Ως εκ τούτου να απαλειφθεί «…προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων» και να αντικατασταθεί «…προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού, Λογιστικού, Διοικητικών Γραμματέων»

  Δ/νση Πολιτικής Προστασίας

  • Ο Ν.3013/2002 «Αναβάθμιση πολιτικής προστασίας….» άρθρο 11 & 12 είναι πασιφανές ότι αναφερόταν περιοριστικά στη στελέχωση των νεοσύστατων οργανικών μονάδων από συγκεκριμένους κλάδους κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου. Έχουν πλέον εφαρμογή οι νεότερες διατάξεις Ν 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια…» και ο Ν 4275/2014 «….Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων…..»

το  άρθρο 51, στοιχείο Ζ παράγραφος 3 χρήζει τροποποίησης ως εξής :

Στην αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, στα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων (έδρα) και Δωδεκανήσου και στα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων προϊσταται υπάλληλος ΠΕ, ΤΕ τεχνικού κλάδου όλων των ειδικοτήτων.

  Στο άρθρο 38  στοιχείο 1 παράγραφος δ, να αναφερθεί ρητά :

·         Η νομική εκπροσώπηση των υπαλλήλων σε θέματα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Οι απόψεις του ΣΥΠΝΑΠΕΔ επί των τροποποιήσεων του άρθρου 51 «Προϊσταμένοι Δ/σεων & Τμημάτων» του οργανισμού που εισηγείται η Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας στο ΠΣ στη Νάξο (28/3/2016)
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.