Εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4368/2016 (παράλληλο πρόγραμμα), σε θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α.

Posted: 19/03/2016 by sypnaped in Νομοθεσία

pdf_1

Στις διατάξεις του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικά και µε το ̟προσω̟πικό των ΟΤΑ . Ειδικότερα, στο δεύτερο κεφάλαιο ̟περιέχονται  – µεταξύ άλλων – για το ̟προσω̟πικό των δήµων, των ̟περιφερειών και των νοµικών τους ̟προσώ̟πων.        

8402 /16-3-2016 ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : 9 «Εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4368/2016 (Α΄21), σε θέµατα ̟προσω̟ικού των Ο.Τ.Α.»

 

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.