Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων : Οδηγίες προς τους φορείς του δημοσίου και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων

Posted: 09/03/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

pdf_1

Εκδόθηκε από τη Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων κατευθυντήρια οδηγία προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, με θέμα «Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα»

ΑΔΑ: ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7 – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 13

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.