Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την νέα Ψηφιακή Πολιτική στο Δημόσιο

Posted: 28/01/2016 by sypnaped in Επικαιρότητα, Νομοθεσία

Το νομοσχέδιο για την νέα Ψηφιακή Πολιτική του Δημοσίου και την σύσταση νέας Γενικής Γραμματείας για την επίβλεψη και τον καθορισμό των στόχων τέθηκε από την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 σε δημόσια διαβούλευση απο τον αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Βερναρδάκη. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου Βερναρδάκη για την νέα Ψηφιακή Πολιτική του Δημοσίου προβλέπεται η σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) όπου έρχεται για να επιλύσει προβλήματα που αντιμετωπίζει για περισσότερο από δύο δεκαετίες η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση στα θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

Δημόσια διαβούλευση Ψηφιακή πολιτική στο Δημόσιο

Σχέδιο νόμου

Αιτιολογική έκθεση

Επειδή οι τεχνολογίες αυτές εκτείνονται στο σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας, οι επιπτώσεις είναι ευρύτερες. Ειδικότερα, στην εποχή της εξελισσόμενης Πληροφορικής Επανάστασης, οι τεχνολογίες αυτές έχουν κεντρικό ρόλο στην παραγωγική αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της χώρας. Το ζήτημα γίνεται σοβαρότερο υπό το πρίσμα της κρίσης των τελευταίων ετών. Όπως αναφέρει η αιτιολογική τώρα και τρεις δεκαετίες περίπου έχουν δαπανηθεί στη χώρα μας πολλά δισεκατομμύρια εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για μελέτες, υποδομές, συστήματα και εφαρμογές πληροφορικής και επικοινωνιών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Το αποτέλεσμα απέχει πολύ από το αναμενόμενο. Επικαλύψεις, επαναλήψεις, ανεπαρκής αξιοποίηση, ελλιπής συνεργασία και διαλειτουργικότητα συστημάτων, πολύ μεγάλο κόστος, προβλήματα ασφάλειας συστημάτων και δεδομένων, καθώς και αναθέσεις των έργων που συνέβαλαν περισσότερο στην αύξηση εσόδων των αναδόχων και στις συνεχείς επεκτάσεις των συμβολαίων, παρά στην επιτυχία των συστημάτων που τους ανατέθηκαν. Συχνά, η μη επιτυχία, αντί να οδηγήσει σε καταλογισμό ευθυνών, γινόταν απλώς η αφορμή για ένα νέο συμβόλαιο.
Συνέπεια είναι οι περιορισμένες σχετικές υπηρεσίες προς τους χρήστες και τον πολίτη. Σε ένα σύνολο που υπερβαίνει τα 7 δις ευρώ που έχει δαπανηθεί στη διάρκεια των μέχρι τώρα προγραμματικών περιόδων σε έργα ΤΠΕ και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης χρειάζεται να καταβληθεί προσπάθεια για τον εντοπισμό των οφελών για τον δημόσιο τομέα, την οικονομία, τον πολίτη. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και η Ελληνική Κυβέρνηση έχουν διαπιστώσει τα προβλήματα και έχουν θέσει ως στόχο τη δημιουργία ισχυρής κεντρικής δομής στο ανώτατο επίπεδο για τον σχεδιασμό, συντονισμό, χρηματοδότηση, υλοποίηση, έργων ΤΠΕ και άμεση ευθύνη για σχετικές κεντρικές υποδομές, καθώς και ευρύτερες αρμοδιότητες για θέματα ΤΠΕ στο Δημόσιο και τη χώρα συνολικά. Η ίδρυσή της αποτελεί μάλιστα και μία από τις αιρεσιμότητες για την υλοποίηση του Θεματικού Στόχου (ΘΣ) 2 (και θα έχει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του ΘΣ11) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, προκειμένου να αποδεσμευθούν πόροι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για έργα ΤΠΕ, που αφορούν σε έργα των τριών βασικών υπουργείων που εμπλέκονται στο ΕΣΠΑ (Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού). Μία από τις αρμοδιότητες της ΓΓΨΠ είναι ο συντονισμός των σχετικών δράσεων και η ένταξή τους στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τις ΤΠΕ, στην προοπτική της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στις σχετικές Επιτροπές, ενώ μπορεί να εκτελεί ως δικαιούχος πράξεις και έργα, καθώς επίσης και να λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης και ως επιτελική δομή. Επιπλέον του συντονισμού, απαιτούνται θεσμικές αλλαγές για την απλοποίηση των διαδικασιών, τη διαφάνεια, προτυποποίηση προσκλήσεων, προκηρύξεων και συμβάσεων, για τις προμήθειες αγοράς εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων, καθώς και για την επιτάχυνση και βελτίωση της ποιότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Αναπτύσσει δραστηριότητες για τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων στο σχεδιασμό, επικαλύψεων ή επαναλήψεων όλου ή μέρους του έργου, καθυστερήσεων στην υλοποίηση. Είναι αναγκαίο, και ζητείται από τα όργανα της ΕΕ, να εφαρμόζονται δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας, και να τηρούνται σχετικά στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς και με τις βέλτιστες πρακτικές. Ως προς τις νέες, μη καλυπτόμενες μέχρι σήμερα, ή τουλάχιστον όχι επαρκώς, λειτουργίες, αναλαμβάνει αρμοδιότητες για σημαντικά και ευρέα πεδία εφαρμογής των ΤΠΕ, στο δημόσιο τομέα και στη χώρα συνολικά. Είναι γεγονός ότι ενώ όλοι οι δημόσιοι φορείς έχουν ονόματα χώρου (internet domains), και αυτό εξελίσσεται για τουλάχιστον είκοσι έτη, δεν υπάρχει δημόσιος φορέας για την καταχώρηση αυτών των ονομάτων, με αποτέλεσμα έχουν καταχωρηθεί σε εκατοντάδες διαφορετικούς καταχωρητές. Το ρόλο αυτόν αναλαμβάνει η ΓΓΨΠ, που ορίζεται επίσης Εθνική Αρχή με αρμοδιότητες στο Διαδίκτυο (εκπροσώπηση, πρόσβαση, ανάπτυξη εθνικού συστήματος ονομάτων χώρου – DNS).
Στο θέμα του Διαδικτύου επίσης, παρατηρείται έλλειψη οποιασδήποτε πολιτικής για τους ιστοτόπους (web sites, portals) των φορέων του δημοσίου. Η ΓΓΨΠ, χωρίς να περιορίζει τη δημιουργικότητα, αναλαμβάνει να εποπτεύσει τον συντονισμό και την ενιαιοποίηση της διαδικτυακής παρουσίας των φορέων. Τα συστήματα ΤΠΕ του Δημοσίου διαχειρίζονται εφαρμογές και δεδομένα εμπιστευτικού χαρακτήρα. Είναι χαρακτηριστικό της επιπόλαιης αντιμετώπισης των συστημάτων από τότε που ξεκίνησαν να δημιουργούνται, πριν δεκαετίες, μέχρι σήμερα, ότι δεν υπάρχει ούτε αρμοδιότητα, ούτε εθνική πολιτική για την ασφάλειά τους. Το ζήτημα αφορά όλα τα υπουργεία και άλλους δημόσιους φορείς, καθώς επίσης και τα δίκτυα υποδομών (ενέργειας, ύδρευσης, ρύθμισης κυκλοφορίας, και άλλα). Στην εποχή του Διαδικτύου αυτό είναι εγκληματικό, και έχουν διαπιστωθεί παραβιάσεις και επιθέσεις. Η ΓΓΨΠ αναλαμβάνει να αναπτύξει και επιβλέψει την εφαρμογή συστημάτων ασφάλειας και να ελέγχει την εφαρμογή τους. Στόχος αποτελεί κάθε δημόσιος φορέας να αποκτήσει δομή αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης ασφάλειας (computer emergency response team – CERT), και όλοι οι επιμέρους φορείς να ενταχθούν σε ενιαία δομή για όλο το Δημόσιο. Ένα άλλο ευρύ πεδίο είναι τα Μητρώα του Δημοσίου, που περιλαμβάνουν στοιχεία πολιτών και φορέων.
Παρ’ όλα τα έργα που έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται, η κατάσταση απέχει πολύ από το να είναι αποδεκτή. Απαιτείται εκκαθάριση, συγχρονισμός, διαλειτουργικότητα, ανάπτυξη εφαρμογών για χρήση μεταξύ φορέων του Δημοσίου και των πολιτών. Η ΓΓΨΠ αναλαμβάνει την ευθύνη γι αυτές τις λειτουργίες, ασκώντας εποπτικό και συντονιστικό ρόλο, που περιλαμβάνει την αρμοδιότητά της για τη διαλειτουργικότητα των Μητρώων. Μαζί, και την κατάρτιση του Μητρώου όλων αυτών των Μητρώων, ώστε να ξέρει και το Δημόσιο και οι πολίτες ποιοι φορείς διατηρούν ποια στοιχεία. Αναπτύσσει επίσης λειτουργίες για την καταγραφή σε μητρώα όλων των μελετών, εφαρμογών, υποδομών, υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους πνευματικής ή υλικής ιδιοκτησίας που αφορά στις ΤΠΕ, και φροντίζει για τη διαρκή ενημέρωσή τους, ώστε και να αξιοποιούνται και να μην επαναλαμβάνονται. Οι Διευθύνσεις Πληροφορικής ή/και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπουργείων και φορέων, όσες διατηρήθηκαν μετά την εφαρμογή των πολιτικών απορρύθμισης προηγούμενων περιόδων, λειτουργούν αυτόνομα, χωρίς συντονισμό, με αρνητικά αποτελέσματα στην προμήθεια και αξιοποίηση συστημάτων, αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού. Η ΓΓΨΠ αναλαμβάνει την εποπτεία όλων αυτών των δομών, ώστε να επιτευχθεί αξιοποίηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Ο σχεδιασμός των αρμοδιοτήτων, των λειτουργιών και της δομής της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) αξιοποίησε προηγούμενη εμπειρία και προτάσεις, όπως της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε συνεργασία με όλα τα αρμόδια υπουργεία, ιδίως το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Προεργασία συγκέντρωσης και ανάλυσης του σχετικού υλικού πραγματοποιήθηκε από Ομάδα Εργασίας υπό την εποπτεία του Υπουργού Επικρατείας, που συστάθηκε στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού (Β’ 1566/27.07.2015. Αξιοποίησε επίσης τα πορίσματα και τις προτάσεις σειράς συσκέψεων μεταξύ των επικεφαλής σχετικών φορέων του Δημοσίου, που πραγματοποιήθηκαν υπό την Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού. Επιλέγεται η μορφή της Γενικής Γραμματείας υπό τον Πρωθυπουργό ως μεταβατική δομή, με στόχο την δημιουργία των προϋποθέσεων για τη συγκρότηση Υπουργείου Πληροφορικής και Δικτύων. Στόχος είναι η πολιτική να διαμορφώνεται στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, προκειμένου να έχει συντονιστικό και αποφασιστικό ρόλο στο βαθμό που εκφράζει τη βούληση του πρωθυπουργού ως αρχηγού της κυβέρνησης. Ως προς το σκέλος του συντονισμού των ψηφιακών πολιτικών είχαν θεσμοθετηθεί στο παρελθόν διάφορα σχήματα. Παραδείγματα είναι η διυπουργική επιτροπή, όπως αυτή που είχε προβλεφθεί στην περίπτωση του αρχικού συντονισμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 ή η Επιτροπή Πληροφορικής Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . Το πρόβλημα με την πρώτη δομή (διϋπουργική επιτροπή) ήταν ότι δεν υπήρχε συνολική θεώρηση της Ψηφιακής Πολιτικής, ενώ με τη δεύτερη ότι ήταν πολυπληθής και σε αρκετά υψηλό επίπεδο με αποτέλεσμα η διαδικασία λήψης αποφάσεων να είναι εξαιρετικά αργή και δύσκολη. Επιπλέον, η σύγκλησή της από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού, με ένα εξ ορισμού δύσκολο έργο. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο Βερναρδάκη τα άρθρα προβλέπουν τα κατωθι: Με το πρώτο άρθρο συστήνεται η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, ως αυτοτελής επιτελική υπηρεσία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και έχει ως αποστολή τη χάραξη της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η πολιτική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για την Ψηφιακή Αγορά και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής συντονίζει την παρακολούθηση και την εφαρμογή της πολιτικής αυτής από τα Υπουργεία και τους επιμέρους φορείς με συνεχή συνεργασία, με κατάθεση προτάσεων και με προώθηση δράσεων απλούστευσης διαδικασιών και μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων κατά την ανάπτυξη οριζόντιων εφαρμογών και συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε όλο το φάσμα του Δημόσιου Τομέα. Περαιτέρω προωθεί, παρακολουθεί και συντονίζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση της λειτουργίας αλλά και της ασφάλειας συστημάτων, εφαρμογών και υποδομών του Δημοσίου ενώ παράλληλα εποπτεύει την εθνική πολιτική δημοσίων και ανοικτών δεδομένων, τις ψηφιακές υποδομές και τη διαχείριση έργων και πόρων χρηματοδότησης για της Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στο δεύτερο άρθρο περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, όπως προεκτέθηκαν στο τμήμα Β1 του Γενικού Μέρους της παρούσας έκθεσης. Με το τρίτο άρθρο προβλέπεται η σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, ο οποίος υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και διορίζεται με θητεία πέντε (5) ετών και παρατίθενται αναλυτικά οι αρμοδιότητές του για να τονιστεί η ιδιότητά του ως ανώτατου επιτελικού διοικητικού στελέχους που σηματοδοτεί πάγια λειτουργία της υπ’ αυτόν δομής. Στο τέταρτο άρθρο παρατίθεται η διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής σε οκτώ (8) οργανικές μονάδες, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης Υπουργείου, σε δέκα (10) τομείς και προβλέπεται η λειτουργία Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής. Η διάρθρωση καταστρώνεται σε συμφωνία με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής με τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού μηχανισμού που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του έργου της. Στο πέμπτο άρθρο αποτυπώνονται οι αρμοδιότητες των Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής σε συμφωνία με τη γενική αποστολή και τις λειτουργίες της, των οποίων αποτελούν κατ’ ουσίαν εξειδίκευση και σε αντιστοιχία με τους θεματικούς τομείς και τις αρμοδιότητες των Υπουργείων, κατά τρόπο ώστε να υπάρχει οριζόντια συνεργασία και συμμετοχή στα στάδια λήψης αποφάσεων και υλοποίησης του απαιτούμενου έργου. Πιο συγκεκριμένα οι Τομείς υποστηρίζουν τα οικεία Υπουργεία και τους οικείους φορείς στην εφαρμογή της πολιτικής για την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής να επιτελέσει αποτελεσματικά το έργο της σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση. Στο έκτο άρθρο προβλέπεται η σύσταση δύο παράλληλων οργάνων, τα οποία λειτουργούν χωρίς να επιβαρύνουν τη δομή της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής καθώς το πρώτο από αυτά, το Συμβούλιο Τομέων, είναι ουσιαστικά το συλλογικό όργανο των Συμβούλων Τομέων υπό την προεδρεία του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, ενώ η Συμβουλευτική Επιτροπή που συνεδριάζει σε ετήσια βάση, απαρτίζεται από εκπροσώπους από το σύνολο των οικείων φορέων που υπάγονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, από θεσμικούς φορείς και από εκπροσώπους της αγοράς στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Με το έβδομο άρθρο συνιστώνται συνολικώς εβδομήντα δύο (72) θέσεις προσωπικού για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων, του Ιδιαίτερου Γραφείου Γενικού Γραμματέα και των Τομέων της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής. Ο αριθμός τους εκτιμήθηκε με βάση τις λειτουργίες της Γενικής Γραμματείας και το υφιστάμενο πλαίσιο δημοσιονομικών αναγκών. Περαιτέρω ρυθμίζονται τα θέματα κάλυψης των θέσεων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής και τα συναφή θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της. Με το όγδοο άρθρο ρυθμίζονται τα θέματα δαπανών λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής και του επί αυτών δημοσιονομικού ελέγχου Στο ένατο άρθρο προβλέπονται τροποποιήσεις διατάξεων του ν.3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 138) που ορίζουν ως προϋπόθεση εξόφλησης δαπανών για δαπάνες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών προς αυτές πληροφοριακών συστημάτων καθώς και υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων και υλικού ΤΠΕ, την προηγούμενη καταχώριση στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.) (άρθρο 38 παρ. 1) , θέτουν προθεσμία τριών μηνών στους παρόχους υπηρεσιών εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων και υλικού ΤΠΕ για την ως άνω καταχώριση, ορίζουν Ομάδα Διοίκησης Έργου με Κοινή Απόφαση των Γενικών Γραμματέων Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Πολιτικής για το συντονισμό και την επίβλεψη της αποτελεσματικής λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π και για λοιπά σχετικά με το Ε.ΣΥ.Π θέματα, (άρθρο 38 παρ. 3) καθώς και την εξαίρεση από την εφαρμογή του άρθρου 38 για φορείς που καθορίζονται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού που λόγω της ειδικής φύσεως η αποστολής τους καλύπτονται από απόρρητο (άρθρο 38 παρ. 4). Περαιτέρω τροποποιούνται διατάξεις που ορίζουν τη δημιουργία «Δικτύου Δημόσιου Τομέα» (άρθρο 39 παρ. 1) και προβλέπεται παραπομπή στο Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής όπου γίνεται αναφορά στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο άρθρο 39 με εξαίρεση την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού. Τέλος τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 40 του εν λόγω νόμου, για την επιχειρησιακή διαχείριση του Ε.ΣΥ.Π. και για τον καθορισμό όρων προγραμματικών συμβάσεων, τον τρόπο εκτέλεσης αυτών, τα θέματα ευθύνης και κυρώσεων για την πλημμελή εκτέλεσή τους και σχετικά θέματα. Το δέκατο άρθρο εισάγει μεταβατικές διατάξεις σε σχέση με χρονικές προθεσμίες άσκησης του έργου της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής και με προϋποθέσεις που τηρούνται μέχρι την έκδοση κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 3979/2011 για το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.) Το ενδέκατο άρθρο ορίζει ρητά ότι από την έναρξη ισχύος του νομοθετήματος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα ρυθμιζόμενα με τις διατάξεις του παρόντος θέματα. Ειδικότερα η αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής θα είναι οι κάτωθι: Καταρτίζει, εξειδικεύει και επικαιροποιεί σε συνεργασία με τα Υπουργεία το πενταετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ψηφιακή Πολιτική. Αξιολογεί τη συνεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου με ιδιαίτερη έμφαση στο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους και εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα τρόπους για την εξασφάλισή τους. (β) Παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις που αφορούν την ψηφιακή πολιτική, συντονίζει τους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς, προς το σκοπό της διαμόρφωσης των εθνικών θέσεων σε σχέση με την Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς το σκοπό της υλοποίησης της στρατηγικής αυτής σε εθνικό επίπεδο. (γ) Συνεργάζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση προγραμμάτων – στρατηγικών σχεδίων για την ψηφιακή πολιτική. (δ) Συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία, καθώς και άλλα δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και διατηρεί αντίστοιχες βάσεις δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται αμελλητί στη Μονάδα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. (ε) Συνεργάζεται με την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση της νομοθετικής ορθότητας και ποιότητας προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων στον τομέα της αρμοδιότητας της ΓΓΨΠ και διατυπώνει σχετικές συστάσεις στα Υπουργεία. (στ) Διατυπώνει, κατόπιν συνεργασίας με τη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), προτάσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα αρμοδιότητας της ΓΓΨΠ με έμφαση σε θέματα ανοιχτής διακυβέρνησης. (ζ) Συνεργάζεται με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές της ΓΓΨΠ . (η) Αναλαμβάνει αρμοδιότητες Επιτελικής Δομής για τους τομείς τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΕΣΠΑ 2014-20 και για μελλοντικούς αντίστοιχους στόχους στα διαρθρωτικά ταμεία. (ηα) Θέτει τους στόχους για όλο τον ΘΣ 2 του ΕΣΠΑ 2014-20, καθώς και μελλοντικούς αντίστοιχους στόχους που αφορούν τις ΤΠΕ στα διαθρωτικά ταμεία και άλλες πηγές χρηματοδότησης. Καταρτίζει προσκλήσεις σύμφωνες με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. ηβ) Προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης ως προς την συμβατότητά τους με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, πριν την κατάθεσή τους στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. (ηγ) Γνωμοδοτεί για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίνονται προσκλήσεις στις περιπτώσεις δράσεων/πράξεων κρατικών ενισχύσεων για την ψηφιακή ανάπτυξη. (ηδ) Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ και απευθύνει ερωτήματα στην Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ). (ηε) Έχει πρόσβαση στην επιχειρησιακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ. (ηστ) Υποστηρίζει τη συμμετοχή της ΓΓΨΠ στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα», και στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. (ηζ) Προτείνει και συντονίζει δράσεις απλούστευσης διαδικασιών στον τομέα της αρμοδιότητας της ΓΓΨΠ. (ηη) Συντονίζει δράσεις για την εξασφάλιση της διαφάνειας σε όλα τα στάδια σχεδιασμού των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που αφορούν σε ΤΠΕ. (ηθ) Επιβάλλει κανόνες και πολιτικές διαλειτουργικότητας μεταξύ των προτεινόμενων και υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ και επιβλέπει τη συμβατότητα των νέων έργων με τους κανόνες αυτούς. Η Μονάδα Β’ – Έργων, μεταξύ άλλων: (α) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τις δράσεις και τα έργα ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής όλων των φορέων του δημοσίου τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνισή τους με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, εντοπίζει καθυστερήσεις και προτείνει λύσεις, συγκεντρώνει καλές πρακτικές καινοτόμων δράσεων για ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων. (β) Καθορίζει δράσεις και έργα για την προώθηση και αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο. (γ) Προτείνει και δύναται να εκτελεί ως δικαιούχος πράξεις του ΕΣΠΑ ή άλλες συγχρηματοδοτούμενες πράξεις καθώς και έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικές με τις αρμοδιότητές της ΓΓΨΠ. (δ) Παρακολουθεί την λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε» (ΚτΠ Α.Ε), και (ε) Συνεργάζεται με την ανώνυμη εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και άλλους φορείς του Δημοσίου στους τομείς της αρμοδιότητας της ΓΓΨΠ . Η Μονάδα Γ΄- Προτύπων και Προμηθειών, μεταξύ άλλων (α) καταρτίζει πρότυπα προσκλήσεων, προκηρύξεων και συμβάσεων για έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής ΤΠΕ, καθώς και για προμήθειες αγοράς υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων και υλικού, τα οποία χρησιμοποιούνται ως οδηγός για τα Υπουργεία, όλους τους φορείς του Δημοσίου, τους εποπτευόμενους φορείς και τις διαχειριστικές αρχές και (β) καταρτίζει και επικαιροποιεί αρχές, πρότυπα, διαδικασίες και κανόνες που προβλέπονται στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διατυπώνει γνώμη πριν την κύρωσή του από τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, όπως επίσης και πριν από κάθε απόφαση που αφορά στην εφαρμογή του. Η Μονάδα Δ – Παρακολούθησης και αξιολόγησης, μεταξύ άλλων (α) Συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη εφαρμογή των πεδίων που ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 (Β΄34), του ν.3861/2010 (A’ 112) και του ν.3979/2011 (Α’ 138), (β) Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των έργων ψηφιακής πολιτικής με την χρήση δεικτών, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα, και εισηγείται προτάσεις προς τη Μονάδα Α’ για την αναδιαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, όπου χρειάζεται, και (γ) τηρεί αρχείο και καταρτίζει τα μητρώα που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΓΓΨΠ. Η Μονάδα Ε’ – Ασφάλειας Συστημάτων μεταξύ άλλων:
(α) Διατυπώνει την πολιτική ασφάλειας συστημάτων για τον Δημόσιο Τομέα και εποπτεύει την εφαρμογή της.
(β) Διενεργεί τακτικούς προληπτικούς ελέγχους σε όλα τα συστήματα του Δημοσίου όλων των φορέων, τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά, συντάσσει άμεσα σχετικές αναφορές υποδεικνύοντας τις απαιτούμενες διορθωτικές επεμβάσεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για κάθε φορέα, και ελέγχει την εφαρμογή τους.
(γ) Συστήνει την Ομάδα Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΑΠΠΑΠΣ -CERT Computer Emergency Response Team). Η Ομάδα συνεργάζεται με τις ανάλογες δομές των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Συνεργάζεται επίσης και συμμετέχει στις ανάλογες διεθνείς και ευρωπαϊκές δομές. Από τη συγκρότηση της Ομάδας Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων κάθε περιστατικό παραβίασης ασφάλειας σε πληροφοριακά συστήματα φορέων δηλώνεται υποχρεωτικά και άμεσα σε αυτήν. Στο πλαίσιο της οριζόντιας διασύνδεσης, όλοι οι φορείς ορίζουν Υπεύθυνο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, που λειτουργεί ως σύνδεσμος με την ΓΓΨΠ και εκπροσωπεί τον φορέα του στην ΟΑΠΠΑΠΣ. Η Μονάδα μπορεί να εφαρμόσει ιεραρχικό σύστημα οργάνωσης Οριζόντιας Δομής Ασφάλειας Συστημάτων με αρμοδιότητες ανά τομείς.
(δ) Συστήνει εργαστήριο για τον έλεγχο συσκευών και συνεργάζεται προς τούτο με ανάλογους φορείς (όπως ΕΛΟΤ, ΑΕΙ, ΕΙ).
(ε) Καταρτίζει ενημερωτικά σημειώματα με οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για όλες τις δομές πληροφορικής του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
(στ) Ελέγχει τα συστήματα των μονάδων της ΓΓΨΠ κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β) της παρούσας παραγράφου.
Η Μονάδα ΣΤ’ – Υποστήριξης & Συντήρησης Κεντρικών Υποδομών, Εφαρμογών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μεταξύ άλλων
(α) αναλαμβάνει την παραγωγική λειτουργία των κεντρικών Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Data centers, G-Cloud, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, κ.α.) της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και νέων υποδομών που θα ιδρύσει εξ αρχής ή θα δημιουργήσει μέσω συγχωνεύσεων η ΓΓΨΠ .
(β) Διενεργεί και επικαιροποιεί την Απογραφή του Μητρώου Εξοπλισμού και Εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση.
(γ) Τηρεί αρχείο σχετικά με ανάγκες που αφορούν κόστη και οικονομίες για κατάρτιση προϋπολογισμών και προμηθειών.
(δ) Εγκρίνει την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, δικτύωσης και ευρείας χρήσης κατηγοριών εξοπλισμού ΤΠΕ που δύναται να προκηρυχθούν σε εθνικό επίπεδο και συμμετέχει στη σχετική διαδικασία.
(ε) Υποστηρίζει το λογισμικό εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, μαζί και οριζόντιων εφαρμογών, για το σύνολο του δημοσίου, και το προσαρμόζει στις υπηρεσιακές ανάγκες των φορέων.
(στ) Οργανώνει μονάδες υποστήριξης των χρηστών / πολιτών (help centers) σύμφωνα με τις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες.
(ζ) Μελετά και προτείνει πολιτικές μετάβασης σε αναδυόμενες νέες τεχνολογίες.
(η) Σχεδιάζει, σε συνεργασία με την Μονάδα Β’ – Έργων, επιμορφώσεις εντός της ΓΓΨΠ και εντός των φορέων λειτουργίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
(θ) Κατόπιν αιτημάτων από τους φορείς λειτουργίας και σε συνεργασία με την Μονάδα Β’ – Έργων, συμμετέχει με στελέχη της στις ομάδες δράσης (task force) που συστήνει η Μονάδα Β για να υποστηριχθούν στην έδρα του φορέα (On site) κεντρικές ή τομεακές υποδομές.
(ι) Αναλαμβάνει τις λειτουργίες καταχώρησης Ονομάτων Χώρου (internet domains) και Συστήματος Ονομάτων Χώρου (Domain Name System – DNS), και μεταφέρει την κυριότητα όλων των καταχωρημένων ονομάτων χώρου των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στη ΓΓΨΠ.
(ια) Εποπτεύει την επικοινωνία και την πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου.
(ιβ) Αναλαμβάνει τις λειτουργίες πιστοποίησης πολιτών, δημοσίων υπαλλήλων και φορέων, καθώς και των τεχνικών μέσων πιστοποίησης / ταυτοποίησης.
(ιγ) Αναπτύσσει οριζόντιες διασυνδέσεις με τις Διευθύνσεις Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Υπουργείων και Φορέων για την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής.
(κ) Έχει την αρμοδιότητα για τα συστήματα Διαλειτουργικότητας του Δημοσίου.
Η Μονάδα Ζ’ – Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μεταξύ άλλων:
(α) Τηρεί μητρώο με το σύνολο του Ανθρώπινου Δυναμικού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Δημόσια Διοίκηση.
(β) Χειρίζεται τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε είδους προσωπικού της ΓΓΨΠ.
(γ) Παρέχει τεχνική υποστήριξη στη ΓΓΨΠ σε θέματα πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας με τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπογραφών και όποιων τεχνικών λύσεων πρωτοκόλλου επιλεγούν για το σύνολο της Δημοσίας Διοίκησης, διενέργειας διαγωνισμών, τήρησης αρχείου.
(δ) Παρέχει οικονομική υποστήριξη στη ΓΓΨΠ σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, προϋπολογισμού, μισθολογίου.
(ε) Υποστηρίζει την εσωτερική χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ της Γραμματείας με τη σύσταση ειδικού Γραφείου ΟΠΣ.
(στ) Τηρεί φάκελο αξιολόγησης και εξειδίκευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού με βάση τα έργα και τους θεματικούς Τομείς στα οποία εμπλέκεται.
(ζ) Εφαρμόζει πολιτικές που αφορούν την ενδυνάμωση και την εξέλιξη του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Η Μονάδα Η’ – Χρηματοδοτήσεων και Κρατικών Ενισχύσεων:
(α) Αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία (ν.4314/2014) και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Διατηρεί ξεχωριστές οργανικές μονάδες που λειτουργούν σε επίπεδο τμήματος για την Αξιολόγηση Κρατικών Ενισχύσεων, για την Επιτόπια Επαλήθευση και για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία.
(β) Συνεργάζεται με τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τις Περιφέρειες για την υποβολή προτάσεων και τη διαμόρφωση προσκλήσεων σύμφωνων με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο (ενδεικτικά Θεματικοί Στόχοι 2 και 11), που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.
(γ) Καταρτίζει σε συνεργασία με την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή τον Ετήσιο Προγραμματισμό Προσκλήσεων των οριζόντιων και τομεακών δράσεων ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος επικαιροποιείται, όποτε απαιτείται.
Στη ΓΓΨΠ λειτουργούν επίσης:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου
(β) Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
(γ) Γραφείο Τύπου

Τομείς
Οι Τομείς, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος, υποστηρίζουν τα οικεία Υπουργεία και τους οικείους φορείς στην εφαρμογή της πολιτικής για την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου η ΓΓΨΠ να επιτελέσει αποτελεσματικά το έργο της σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση. Κάθε οργανική μονάδα της ΓΓΨΠ υποστηρίζει όλους τους Τομείς ανάλογα με το θεματικό τους αντικείμενο. Στο πεδίο αρμοδιοτήτων κάθε Τομέα υπάγονται όλοι οι φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, που δραστηριοποιούνται στην αντίστοιχη θεματική περιοχή, ιδίως αναφορικά με το κόστος, την ποιότητα, την ασφάλεια των υπηρεσιών τους. Για κάθε τομέα ορίζεται ως Σύμβουλος άτομο εγνωσμένου κύρους το οποίο διαθέτει:
α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με γνωστικό αντικείμενο συναφές του οικείου Τομέα και
β) τεκμηριωμένη εμπειρία στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η επιλογή Συμβούλου ανά Τομέα πραγματοποιείται από τους οικείους Υπουργούς και η τοποθέτησή του γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής.
Οι Σύμβουλοι Τομέων δύναται να είναι μετακλητοί υπάλληλοι ή αποσπασμένοι οπότε και επιλέγουν να λαμβάνουν είτε τις μηνιαίες αποδοχές της θέσης αυτής είτε τις μηνιαίες αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Κάθε Σύμβουλος Τομέα μεταξύ άλλων:
α) είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση, την υποστήριξη και την επίλυση ζητημάτων που αφορούν τον κάθε Τομέα.
β) συνεργάζεται, ενημερώνει, υποστηρίζει και δέχεται αιτήματα από τους φορείς Δημόσιας Διοίκησης του αντίστοιχου Τομέα.
γ) ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής και, όποτε απαιτηθεί, τους οικείους Υπουργούς για την πορεία των θεμάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που αφορούν τον οικείο Τομέα.
δ) συνεργάζεται με τους προϊσταμένους Μονάδων της ΓΓΨΠ σε ζητήματα που αφορούν τον οικείο Τομέα και συμμετέχει στις ομάδες εργασίας αυτού.
ε) συμμετέχει στο Συμβούλιο Τομέων.

Πηγή : https://eperifereia.wordpress.com

 

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.