Ο νέος χάρτης.17 απαντήσεις για το νέο Δημόσιο

Posted: 23/01/2016 in Αξιολόγηση

Ριζικές αλλαγές στην αξιολόγηση του προσωπικού και την επιλογή προϊσταμένων προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που έχει πάρει τον δρόμο του για τη Βουλή. Οπως υποστηρίζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων και η αξιολόγηση «360 μοιρών» του προσωπικού στο Δημόσιο θα συμβάλουν στην αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης.    

Το «Eθνος» παρουσιάζει τις απαντήσεις του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του μητρώου επιτελικών στελεχών, την αξιολόγηση του προσωπικού αλλά και τον νέο τρόπο επιλογής προϊσταμένων που θα τεθούν σε εφαρμογή αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 θα έχουν επιλεγεί όλοι οι προϊστάμενοι του Δημοσίου, από τμηματάρχες μέχρι και γενικοί διευθυντές, με το νέο σύστημα επιλογής.

Οπως υποστηρίζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων και η αξιολόγηση «360 μοιρών» του προσωπικού στο Δημόσιο θα συμβάλουν στην αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης περιλαμβάνονται τροπολογίες με τις οποίες προβλέπεται:

• Η απορρόφηση των αδιόριστων επιτυχόντων του ΑΣΕΠ από διαγωνισμούς του 1998. Οσοι έχουν πετύχει σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ακόμα και πριν από 18 χρόνια θα μπορούν να προσληφθούν στο Δημόσιο, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στην ανεξάρτητη αρχή. Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού ΑΣΕΠ του 1998 υπολογίζονται στους 1.000. Κατά τους προηγούμενους μήνες κυβερνητικά στελέχη είχαν αναφερθεί στον διορισμό τους, λέγοντας ότι θα συμπεριληφθούν στις προϋπολογιζόμενες για το 2016 προσλήψεις στον δημόσιο τομέα. Στόχος είναι να καταρτιστεί και να δημοσιευθεί πανελλήνια λίστα επιτυχόντων για κάθε κατηγορία, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

• Ευνοϊκή μοριοδότηση των τριτέκνων, αντίστοιχη με αυτήν των πολυτέκνων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Το υπουργείο έχει αποδεχθεί το πάγιο αίτημα των τριτέκνων και με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα μοριοδοτούνται όπως και οι πολύτεκνοι στους διαγωνισμούς του Δημοσίου.

• Τέλος δίνεται η δυνατότητα στους πρώην δημοτικούς αστυνόμους που εργάζονται σε σωφρονιστικά ιδρύματα να μπορούν να μεταταχθούν σε θέσεις αντίστοιχες των προσόντων τους, όπως σε τμήματα Δημοτικής Αστυνομίας.

• Η αυτοδίκαιη αργία για κακουργηματικές πράξεις, όπως έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση.

ΠΟΙΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Στελεχών

Τι είναι το Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

1. Συστήνεται και τηρείται ηλεκτρονικά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι/ες για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης.

Ποιους αφορά

2. Οι θέσεις των Προέδρων, Διοικητών, Διευθυνόντων Συμβούλων και όλων των μελών των Διοικήσεων των δημοσίων νομικών προσώπων, των οποίων ο διορισμός διενεργείται από την κυβέρνηση, στελεχώνονται εφεξής αποκλειστικά με μέλη του Μητρώου του άρθρου 1, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης. Επίσης οι θέσεις Γ. Γραμματέων, Αναπληρωτών Γ.Γ. και Ειδικών Γραμματέων θα καλύπτονται αποκλειστικά με μέλη του Μητρώου. Δεν περιλαμβάνονται μόνο οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς αυτοτελών Γενικών και Ειδικών Γραμματειών.

Πώς γίνεται η εγγραφή στο Μητρώο

3. Η εγγραφή στο Μητρώο πραγματοποιείται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιουργείται για τον σκοπό αυτό στην επίσημη ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του αιτούντος στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας του/της ή στην αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού του φορέα του. Η ηλεκτρονική αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Ποιοι μπορούν να είναι μέλη του Μητρώου

4. Μόνιμοι υπάλληλοι και ΙΔΑΧ Υπουργείων, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ανεξαρτήτων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Προϋποθέσεις:

• Αναγνωρισμένο διδακτορικό, Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό με προϋπόθεση για όλους την κατοχή του βαθμού Α’ σύμφωνα με το νέο βαθμολόγιο.

• Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης για τρία χρόνια και 15 χρόνια υπηρεσίας.

• Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ημεδαπής ή μέλη ΔΕΠ αναγνωρισμένων ιδρυμάτων εξωτερικού.

• Προσωπικό ερευνητικών ιδρυμάτων.

• Σε περίπτωση υποβολής μικρότερου αριθμού υποψηφιοτήτων από τα ως άνω προβλεπόμενα, το ΕΣΕ περιορίζεται στην εξέταση και έκδοση σχετικής εισήγησης επί αυτών. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων ή σε περίπτωση που κριθεί με αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΣΕ ότι καμία υποψηφιότητα δεν πληροί τις προδιαγραφές της προκηρυχθείσας θέσης, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση των ανωτέρω θέσεων από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα.

• Οσοι ενδιαφέρονται υποβάλλουν αίτηση στην εφαρμογή του ΑΣΕΠ.

Τι είναι το Ανεξάρτητο Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής

  1. Το Ανεξάρτητο Κεντρικό Συμβούλιο αποτελείται από δύο μέλη του ΑΣΕΠ, ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν εκπρόσωπο του ΕΚΔΔΑ, έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ, έναν εκπρόσωπο από τον Συνήγορο του Πολίτη, έναν εκπρόσωπο από τις εργοδοτικές οργανώσεις.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
Μοριοδότηση με τέσσερις ομάδες κριτηρίων

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής

1. Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη 4 ομάδες κριτηρίων:

α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,

β) Μοριοδότηση βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,

γ) Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και,

δ) Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.

Από ποιους γίνεται η επιλογή

2. Από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής

3. Μοριοδότηση βάσει τυπικών/εκπαιδευτικών και άλλων προσόντων:

• Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου ή μεταπτυχιακού τίτλου

• Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

• Βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης

• Βάσει αξιολόγησης

• Βάσει δομημένης συνέντευξης από ειδικά συμβούλια με τη συμμετοχή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Πώς γίνεται η αξιολόγηση

4. Με βάση τον μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας

• Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση.

Πώς θα γίνεται η δομημένη συνέντευξη

5. Σκοπός της είναι το Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου σε σχέση με τη θέση ευθύνης για την οποία κρίνεται. Λαμβάνεται υπόψη το προσωπικό μητρώο.

Δύο θεματικές ενότητες:

• Ερωτήσεις σχετικές με το αντικείμενο του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, τις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου

• Ανάπτυξη υποθετικού σεναρίου (situational interview). Ο υποψήφιος θα επιλέγει με κλήρωση ερωτήσεις για ένα υποθετικό σενάριο από τράπεζα ερωτήσεων που θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Εκθεση, βαθμολογία και αξιολογητές

Πώς γίνεται η βαθμολογική ένταξη

1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από τον διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, συνυπολογιζομένου τυχόν πλεονάζοντος χρόνου στον βαθμό αυτό, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ένταξη ανατρέχει στον χρόνο κρίσης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη.

Προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχη της προηγούμενης παραγράφου, σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή των χωρών – μελών αυτής, λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη.

Προϋπηρεσία υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού που έχει διανυθεί σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και αφορά σε αρχαιολογικά έργα, ανασκαφές ή άλλες συναφείς εργασίες που διενεργήθηκαν υπό την εποπτεία της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου, αναγνωρίζεται στο σύνολό της ως προϋπηρεσία Δημοσίου και λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική τους εξέλιξη.

Για την κατά τα ανωτέρω ένταξη λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό στην κατηγορία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά τον χρόνο της ένταξης. Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί προ του διορισμού, εκτός του δημοσίου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται.

Τι περιλαμβάνει η έκθεση αξιολόγησης των υπαλλήλων

2. α) Τους τίτλους σπουδών του υπαλλήλου καθώς και τις δραστηριότητες επιμόρφωσης που έλαβαν χώρα το έτος για το οποίο διεξάγεται η αξιολόγηση

β) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από τον αξιολογούμενο, κατά την περίοδο που αξιολογείται

γ) Συνοπτικά τα στοιχεία της συμβουλευτικής συνέντευξης.

Ποιοι είναι οι αξιολογητές

3. Αξιολογητές του υπαλλήλου και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοί του. Στην περίπτωση των Γενικών Διευθυντών, αξιολογητές είναι ο Γενικός Γραμματέας και ο αρμόδιος Υπουργός ή αναπληρωτής Υπουργός ή τα δύο ανώτερα μονοπρόσωπα διοικητικά όργανα της Υπηρεσίας.

Πώς προκύπτει ο βαθμός αξιολόγησης

4. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των δύο αξιολογητών ενώ στην περίπτωση κατά την οποία η απόκλιση μεταξύ των δύο αξιολογητών υπερβαίνει τις 24 εκατοστιαίες μονάδες, αρμόδια για την αξιολόγηση είναι η Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων, στην οποία παραπέμπονται υποχρεωτικά οι σχετικές Εκθέσεις αξιολόγησης. Κάθε προϊστάμενος αξιολογείται από τους άμεσους υφισταμένους του εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον τρεις. Η αξιολόγηση από τους υφισταμένους γίνεται με βάση ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο καταρτίζει η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού.

Ποιος ο ρόλος της στοχοθεσίας

5. Με αυτήν επιδιώκεται η πληρέστερη εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και συλλογικής δράσης της Διοίκησης και η καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας.

1) Εντός της πρώτης εβδομάδας του Οκτωβρίου ο υπουργός ή το όργανο διοίκησης του κάθε φορέα γνωστοποιεί τους στρατηγικούς στόχους για το επόμενο έτος.

2) Ακολουθεί εξειδικευμένη εισήγηση των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων προς τον υπουργό.

3) Την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου ο υπουργός και οι Προϊστάμενοι αποφασίζουν και γνωστοποιούν και κατανέμουν τους στόχους.

4) Η απόφαση αυτή κοινοποιείται σε όλους τους υπαλλήλους ηλεκτρονικά και παρουσιάζεται στην Ολομέλεια των Διευθύνσεων.

5) Ακολουθούν εισηγήσεις Διευθυντών και Προϊσταμένων Τμημάτων οι οποίοι ζητούν την άποψη των υπαλλήλων.

6) Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων αποφασίζουν για την στοχοθεσία του Τμήματος και κάθε υπαλλήλου ξεχωριστά για να τεθούν οι ατομικοί στόχοι.

7) Σε όλα τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη:

Α. Προτεραιότητα κάθε στόχου

Β. Δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων

Γ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

8) Ολα τα παραπάνω δημοσιεύονται στη Διαύγεια

Τι είναι και πώς λειτουργούν οι ολομέλειες

6. Αποτελούν συμβουλευτικά όργανα της Διοίκησης

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΟΙ οι υπάλληλοι

• Συγκαλείται και προεδρεύεται από τον οικείο Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Γενικό Διευθυντή

• Συνεδριάζει τακτικά τρεις φορές τον χρόνο σε επίπεδο διεύθυνσης

•  Κάθε δύο μήνες σε επίπεδο Τμήματος

• Τα δύο τρίτα των υπαλλήλων μπορούν να ζητήσουν έκτακτη Ολομέλεια η οποία πρέπει να συνέλθει εντός δέκα ημερών

• Απαρτία με τα 3/5 των υπαλλήλων.

Πώς θα πραγματοποιείται ο κοινωνικός έλεγχος

7. Διενεργείται με έρευνες, ηλεκτρονικές και μη με τις οποίες οι πολίτες αξιολογούν τις υπηρεσίες.

• Συστήνεται Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης με αποστολή την επιστημονική παρακολούθηση της διοικητικής λειτουργίας και τον συντονισμό των διαδικασιών αξιολόγησης και κοινωνικού ελέγχου, από εμπειρογνώμονες του ΕΚΔΔΑ με διετή θητεία.

Πηγή : http://www.ethnos.gr

 

 

 

 

Η συνέντευξη Τύπου του Χριστόφορου Βερναρδάκη. – Τι γίνεται με αξιολόγηση και επιλογή προϊσταμένων
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.