Πρωτοχρονιάτικη ΠΝΠ: Συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων θα απολύονται αυτοδίκαια λόγω «ορίου ηλικίας»

Posted: 31/12/2015 by sypnaped in Υπαλληλικά

ΠΝΠ_301215 ΦΕΚ184_Α_2015

Μια ακόμα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αλλά και μία Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου έσπευσαν να προλάβουν να υπογράψουν πριν αλλάξει ο χρόνος, ο πρωθυπουργός και το  υπουργικό συμβούλιο.

– μία ΠΝΠ για να …επαναπροσληφθούν καθαρίστριες!

– μία Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) για να … απαγορευτούν οι προσλήψεις στο δημόσιο!    

Συγκεκριμένα :

1. Στις 30 Δεκεμβρίου υπέγραψαν την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 51 για «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». Επικαλούμενη «την ανάγκη περιστολής, λόγω των δημοσιονομι κών συνθηκών, των δαπανών στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης» αλλά και «τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού» η κυβέρνηση αποφασίζει ότι «παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως την 31n Δεκεμβρίου 2016» η 33/2006 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, για αναστολή των διορισμών και προσλήψεων στο δημόσιο.

– Στις 30 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και άλλοι 25 υπουργοί υπέγραψαν Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία (επανα-) προσλαμβάνονται σχεδόν όλες οι συμβασιούχες καθαρίστριες στο δημόσιο.

Ειδικότερα, η ΠΝΠ ορίζει ότι:

«Για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ, και των ΟΤΑ, και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2016 οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις, και όσες πρόκειται να υπογραφούν έως τις 31.12.2015, καθώς και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης».

Επειδή όμως οι ΠΝΠ εκδίδονται, εξ ορισμού, μόνον για σπουδαίους και εξαιρετικούς λόγους, η εν λόγω επικαλείται μεταξύ άλλων και «την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν στον εξορθολογισμό και την παροχή του αναγκαίου χρόνου για την εφαρμογή κρισίμων διατάξεων αρμοδιότητας των Υπουργείων………

Η κυβέρνηση έκρινε ως επείγοντα μεταξύ άλλων τα εξής:

 Μόνιμοι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό − συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή δεν συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις, απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία, μόλις συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους. Αν το προσωπικό αυτό κατά τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει σαράντα (40) έτη συνολική υπηρεσία στο Δημόσιο, παρατείνεται η παραμονή του στην Υπηρεσία, έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας. Το προηγούμενο εδάφιο έχει εφαρμογή και για τους μόνιμους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι πέραν του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος του δημοσίου, υπάγονται και σε καθεστώς κύριας ασφάλισης άλλου ασφαλιστικού− συνταξιοδοτικού φορέα για τη λήψη δεύτερης κύριας σύνταξης, εφόσον κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή τους δεν θεμελιώνουν αποδεδειγμένα βάσει βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού– συνταξιοδοτικού φορέα, δικαίωμα λήψης πλήρους της δεύτερης κύριας σύνταξης από τον φορέα αυτό. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους υπαλλήλους Δήμων και Κοινοτήτων.

– «Οι συμβάσεις των εργαζομένων (σσ: σε φορείς Προστασίας του Περιβάλλοντος που συγχωνεύτηκαν) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι και την 31η/12/2016. Οι συμβάσεις αυτές δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας, καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες των φορέων θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο.

– Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο «απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία, μόλις συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του. Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται  πάντοτε η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Αν το προσωπικό αυτό κατά τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει σαράντα (40) έτη συνολική υπηρεσία στο Δημόσιο, παρατείνεται η παραμονή του στην Υπηρεσία, έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας».

    ΠΔ 410/1988 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/30-8-1988)                     ΠΝΠ 30-12-2015 (ΦΕΚ 184/τ.Α΄)

ΠΝΠ_301215 ΦΕΚ184_Α_2015,

 

 

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.