Ενημέρωση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς

Posted: 22/12/2015 in Υπαλληλικά

Με τη δημοσίευση του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α/16-12-2015) «…..Μισθολογικές Ρυθμίσεις των υπαλλήλων …..» η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα νέα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 θα πραγματοποιηθεί μέχρι 31-12-2015 (άρθρο 26). Μετά την ημερομηνία αυτή, κάθε μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων, αναστέλλεται μέχρι τις 31-12-2017 και ενεργοποιείται εκ νέου από 1-1-2018.  

Όσοι συνάδελφοι έχουν χρόνους προϋπηρεσιών σε άλλους φορείς που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 7, να υποβάλλουν μέχρι 31-12-2015 αίτημα προς τη Δ/νση Διοίκησης Δωδ/σου με τα συνοδά δικαιολογητικά προκειμένου να τους αναγνωρισθούν από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο (άρθρο 11) και να συνυπολογισθούν στην νέα τους μισθολογική κατάταξη.

150116_

Προτείνουμε η αίτηση (υπόδειγμα)  να συνοδεύεται από :

  • Βεβαίωση προϋπηρεσίας του φορέα στον οποίο παρασχέθηκε η προϋπηρεσία
  • Αντίγραφα συμβάσεων (εφόσον υπάρχουν)
  • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για το διάστημα της παρασχεθείσας εργασίας
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι η υπό αναγνώριση προϋπηρεσία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος

 

Για όσους υπαλλήλους υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις αμέσως μετά τη δημοσίευση του Ν. 4354/2015 (εντός του 2015) και επειδή δεν διευκρινίζεται επαρκώς «…..τα σχετικά οικονομικά αποτελέσματα θα ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης….» με δεδομένο ότι ο νόμος ισχύει από 1-1-2016, συνιστούμε για το νέο έτος την υποβολή πρόσθετης συμπληρωματικής αίτησης χωρίς τα συνοδά δικαιολογητικά αφού θα έχουν ήδη κατατεθεί.

_

Επισημαίνεται πως με βάση το άρθρο 11, παρ.4β του νόμου: απαραίτητη προϋπόθεση για αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Σχετικά έγγραφα :

pdf_1Ενημέρωση για την έκδοση της υπ΄ αριθ. 253/2013 γνωμοδότησης του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 

pdf_1«Παρέχονται διευκρινήσεις».

 

Freno stin anagnorisi thw proyphresias_

Η πρόβλεψη του Ν.4024/2011 «περί αναγνώρισης προϋπηρεσίας μέχρι 7 ετών στον ιδιωτικό τομέα» δεν ισχύει γιατί δεν εκδόθηκε το σχετικό προεδρικό διάταγμα.

O Ν.4024/2011  άρθρο 6, παρ. 4 αναφέρει «….Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να προβλέπεται η αναγνώριση για βαθμολογική και μισθολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι επτά (7) έτη κατά ανώτατο όριο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο πέμπτο της παρούσας παραγράφου…..

Διάβασε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου προς την ΠΟΕ-ΟΤΑ

pdf_1( ΔΙΔΑΔ/Φ.31.38/1825/8516/5-5-2014 «Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος»)

 

 

Αντίθετα, το σχέδιο νόμου «Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης», προβλέπει ότι προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί προ του διορισμού, εκτός του δημοσίου τομέα, λαμβάνεται υπ’ όψη εφόσον αποδεικνύεται. Η απόδειξη πρέπει να βρίσκει έρεισμα σε πραγματικά περιστατικά και στοιχεία, τα οποία οπωσδήποτε περιλαμβάνουν καταβολές ασφαλιστικών εισφορών, συμβάσεις εργασίας και προγράμματα εργασίας κατατεθειμένα στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας.

Διαβούλευση για την αξιολόγηση 021215

Άρθρο 26

Το άρθρο 98 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α’ 26), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 98 Βαθμολογική ένταξη

  1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, συνυπολογιζομένου τυχόν πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ένταξη ανατρέχει στον χρόνο κρίσης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
  2. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη.

  3. Προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχη της προηγούμενης παραγράφου, σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών – μελών αυτής, λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη. 4. Προϋπηρεσία υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού που έχει διανυθεί σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και αφορά σε αρχαιολογικά έργα, ανασκαφές ή άλλες συναφείς εργασίες που διενεργήθηκαν υπό την εποπτεία της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου, αναγνωρίζεται στο σύνολό της ως προϋπηρεσία Δημοσίου και λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική τους εξέλιξη.

  4. Για την κατά τα ανωτέρω ένταξη λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό στην κατηγορία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης. 6. Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί προ του διορισμού, εκτός του δημοσίου τομέα, λαμβάνεται υπ’ όψη εφόσον αποδεικνύεται.»

Οι νέες μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015 (Ν.4354/2015). «Στοχευμένες» εξαιρέσεις……..

Posted: 21/12/201

Σε δημόσια διαβούλευση το σ/ν για την αξιολόγηση των δημ. υπαλλήλων – Υποβολή σχολίων μέχρι την Πέμπτη 10/12/2015 και ώρα 12:00

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.