ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

Posted: 14/11/2015 in Επικαιρότητα, Υπαλληλικά

Στα περιθώρια του Γενικού Συμβουλίου της ΟΣΥΑΠΕ και της ολομέλειας των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2015 στην Αθήνα, ο Σύλλογος μας, μαζί με τους Πρωτοβαθμίους Συλλόγους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη και τους έθεσε τα φλέγοντα προβλήματα της Περιφέρειας μας.

 

Μισθοδοσία

Ενημερώσαμε για  το θέμα καταβολής της μισθοδοσίας μας, από 1/1/2016. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/10 και  ν.3899/2010 όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν με τους νόμους ν.3965/11 και το ν.4047/2012, αναφέρεται ότι η μισθοδοσία του προσωπικού των Περιφερειών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού έργου αορίστου χρόνου, καταβάλλεται, κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δράσης δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Σήμερα και σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ με αρ. πρ. 26947/31-07-2015 (ΑΔΑ: Β5ΤΞ465ΦΘΕ-0ΙΑ), αλλά και τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. πρ. οικ. 27154/31-07-2015, προβλέπεται ότι «από το 2016 και μετά οι δαπάνες μισθοδοσίας των περιφερειών θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς τους». Τα παραπάνω προβλέπονται στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Τ.Α έναντι της εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ) 2016-2019.

Το ζήτημα της καταβολής της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Περιφερειών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποτελεί πάγια και αδιαπραγμάτευτη θέση τόσο του Σ.Υ.Π.Ν.Α.Π.Ε.Δ. όσο και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε), την οποία έχει εκφράσει σε κεντρικό επίπεδο και έχει λάβει προφορικές δεσμεύσεις, ότι δεν θα εφαρμοστεί. Παραταύτα εξακολουθεί να ισχύει η παραπάνω ΚΥΑ και οι περισσότερες Περιφέρειες έχουν προχωρήσει στο σχεδιασμό και τη σύνταξη του νέου Προϋπολογισμού για το νέο οικονομικό έτος, με βάση και τα οριζόμενα σ’ αυτήν και τις οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου.

Υπενθυμίσαμε επίσης ότι στις 31-12-2015 τελειώνει η ισχύς της νομοθετικής ρύθμισης (άρθρο 5 ν. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 16-12-2011 «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011»), σύμφωνα με την οποία καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό η μισθοδοσία των εργαζομένων, που μεταφέρθηκαν ή μετατάχτηκαν από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας στους Δήμους, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010.

Η απόφαση της κυβέρνησης -συνέπεια της δέσμευσής της για την υλοποίηση των μνημονίων-για την καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Περιφερειών από τα τακτικά έσοδα των Περιφερειών μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), δηλαδή με ευθύνη των ίδιων των Περιφερειών και όχι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ουσιαστικά θέτει την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων στις περιφέρειες σε πλήρη αμφισβήτηση.

Η θέση του Υπουργού όπως εκφράστηκε είναι ότι η μισθοδοσία των υπαλλήλων πρέπει να γίνεται από τις Περιφέρειες γιατί είναι απαίτηση των διατάξεων του Καλλικράτη και των «θεσμών», ενώ δήλωσε ότι η μισθοδοσία είναι αρμοδιότητα του Γενικού Λογιστηρίου του Υπουργείου Οικονομικών και ενδέχεται για τεχνικούς λόγους να δοθεί παράταση ενός έτους στην παρούσα μορφή καταβολής μισθοδοσίας.

Η θέση του συνόλου των εργαζομένων στις Αιρετές Περιφέρειες, είναι µία και ενιαία: Συνέχιση της καταβολής της μισθοδοσίας από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Κρατική διασφάλιση της μισθοδοσίας µας χωρίς παρατάσεις, χωρίς αναβολές, αλλά µε άμεση νοµοθετική ρύθµιση.

 

ΙΔΑΧ

Η ενιαία μόνιμη σχέση εργασίας στο Δημόσιο καθώς και η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων αναγκών των υπηρεσιών αποτελούσαν πάντα και αποτελούν βασικά αιτήματα μας.

Δυστυχώς, οι κυβερνητικές πολιτικές των προηγούμενων δεκαετιών οδήγησαν στην επέκταση και διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας στο Δημόσιο, με δυσμενείς επιπτώσεις στους εργαζομένους αλλά και στη λειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της αποκατάστασης των αδικιών πρέπει να λυθεί και το θέμα των υπαλλήλων κλάδου YE καθαριστών – καθαριστριών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής (τετράωρης) απασχόλησης με εξομοίωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και στην κατεύθυνση της κάλυψης υπαρκτών  πάγιων αναγκών και  να υπαχθεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης με μετατροπή της σύμβασής τους από αορίστου χρόνου σε δημοσίου δικαίου.

Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως εξ’ άλλου ΑΠΟΦΑΝΘΗΚΑΝ ΡΗΤΑ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ της αρχικής πρόσληψης τους και της μετατροπής των συμβάσεων τους σε συμβάσεις ΙΔΑΧ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ164/2004

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπηρετούν συνολικά πέντε (5) υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται αποκλειστικά και μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου. Από την ημέρα της πρόσληψης τους ασκούν καθήκοντα Διοικητικού Υπαλλήλου.

Και οι πέντε (5) συνάδελφοι, από την αρχική τους πρόσληψη ασχολούνταν και εξακολουθούν να ασχολούνται με αντικείμενα ευθύνης καλύπτοντας επιτακτικές ανάγκες της υπηρεσίας και βεβαίως κατέχουν βασικό τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( ο ένας εξ αυτών έχει τίτλο Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ,  (τα προαναφερόμενα στοιχεία είναι αληθή γιατί προκύπτουν  από τα φύλα αξιολόγησης  και μπορούν να βεβαιωθούν από την υπηρεσία).

Ήδη εργάζονται 8 και πλέον έτη. Επειδή το σύνταγμα θεωρεί μόνιμους Δημοσίους Υπαλλήλους αυτούς που έχουν αποκλειστική σχέση εργασίας με  πλήρες ωράριο, πιθανόν να μην προβλέπεται ακόμα  η μετάταξη τους σε ανώτερο κλάδο γιατί πιθανόν να μην προβλέπεται μερική απασχόληση σε κλάδους ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ και επομένως αυτοί οι εργαζόμενοι να παραμένουν στάσιμοι μισθολογικά και υπηρεσιακά.

Για όλους τους παραπάνω λόγους πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση για νομοθετική παρέμβαση. Το δημοσιονομικό κόστος δεν θα είναι ιδιαίτερα υψηλό αφού αντί να προσλάβουμε 5 άτομα μόνιμο προσωπικό μπορούμε να μετατρέψουμε τη σχέση των μερικής απασχόλησης εργαζομένων σε πλήρη απασχόληση.

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.