15.000 υπάλληλοι του δημόσιου χρησιμοποιούν το Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Posted: 06/10/2015 by sypnaped in Υπαλληλικά


15.000 υπάλληλοι του δημόσιου χρησιμοποιούν το Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Περισσότεροι από 15.000 υπάλληλοι του δημόσιου τομέα χρησιμοποιούν το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και σε αυτό έχουν καταχωρηθεί περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια έγγραφα.                     

Το ΚΗΜΔΗΣ αποτελεί  ένα καινοτόμο σύστημα ηλεκτρονικού αποθετηρίου διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων που εκτελούνται στην χώρα μας. Αυτό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο 8ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ποιότητας στο Λουξεμβούργο (υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Ε.Ε αλλά και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης) που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες και στο οποίο η γενική διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του υπουργείου Οικονομίας συμμετείχε με την παρουσίαση της εφαρμογής του ΚΗΜΔΗΣ. Μάλιστα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου, επιλέχθηκε ως μία από τις τρείς καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές που συμμετείχαν στο συνέδριο, στον τομέα «Ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας της Δημόσιας Διοίκησης». Στο συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν περίπου 250 συμμετέχοντες από 26 χώρες και διεθνείς οργανισμούς, αναπτύχθηκε η λογική και λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ αποτελεί πληροφοριακό σύστημα καταχώρισης δεδομένων από τις αναθέτουσες αρχές και δημόσιους φορείς με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση στοιχείων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις στο σύνολο τους, ήτοι δημόσιες προμήθειες, υπηρεσίες και έργα ανεξαρτήτως αξίας. Αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) του υπουργείου Οικονομίας. Η Αρχή βάσει των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί και αξιολογεί τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση σ’ αυτό, των στοιχείων δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές και τους αρμόδιους δημόσιους φορείς. Μάλιστα, από φέτος τον Αύγουστο έχει τεθεί σε ισχύ το αναμορφωμένο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και επήλθε διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ΚΗΜΔΗΣ αναφορικά με τους υπόχρεους φορείς, αλλά και τον προϋπολογισμό των προς καταχώριση συμβάσεων. Ειδικότερα, υπόχρεοι φορείς για καταχώριση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. θεωρούνται πλέον οι αναθέτουσες αρχές, οι αναθέτοντες φορείς και οι κεντρικές αρχές προμηθειών, ενώ καταργείται το κατώτατο όριο των 1.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Πηγή : https://eperifereia.wordpress.com

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.