Στο ΦΕΚ του 3ου μνημονίου (νόμος 4336/2015), οι δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας.  Δεν έλαβαν υπόψη τις παρατηρήσεις μας

Posted: 20/08/2015 in Νομοθεσία, Υπαλληλικά

Δεν έλαβαν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες του νησιωτικού γεωγραφικού χώρου με τα έντονα προβλήματα προσβασιμότητας λόγω της κακής έως ανύπαρκτης ακτοπλοϊκής διασύνδεσης αλλά και των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη χειμερινή κυρίως περίοδο.

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336 / 2015 (διαβάστε εδώ το ΦΕΚ)

Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.9: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (σελίδες 967 – 979)

Άρθρο 3 – Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας

1.Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των επι-
τρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας των μετακι-
νούμενων προσώπων για οποιαδήποτε από τις αιτίες της
παρ. 1 του άρθρου 2, ανάλογα με τον κλάδο, την κατη-
γορία, την ειδικότητα που ανήκουν ή την ιδιότητά τους
και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο,
τις εξήντα (60). Το όριο αυτό δεν προσαυξάνεται στις
περιπτώσεις ανάθεσης καθηκόντων άλλου κλάδου ή ει-
δικότητας ή σε περίπτωση μετακίνησης εκτός έδρας υπό
άλλη ιδιότητα.

Ζητήσαμε για το Νότιο Αιγαίο τον καθορισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ημερών  στις 80 γιατί σε καμία περίπτωση οι 60 ημέρες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του χώρου.  (Δεν το έλαβαν υπόψη τους)

Άρθρο 10 – Έξοδα Διανυκτέρευσης

  1. Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται:

α. Όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινουμέ-
νου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμε-
τρα, εφόσον αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρε-
σιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι
(120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο.
Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώ-
ρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση με-
γαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Αν η μετακίνηση
λαμβάνει χώρα και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική
Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακι-
νούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε
χιλιόμετρα.

Ζητήσαμε να μην υπάρχει χιλιομετρική δέσμευση στην περίπτωση μετακίνησης από νησί σε νησί (Δεν το έλαβαν υπόψη τους).

Άρθρο 11 – Ημερήσια αποζημίωση

β. Όταν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η
απόσταση του προορισμού από την έδρα του είναι: αα)
μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφό-
σον κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνη-
το, ή ββ) μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμε-
τρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο, ή γγ) μεγαλύ-
τερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από
την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή α-
πό νησί σε νησί.

Ζητήσαμε χιλιομετρικές αποστάσεις προορισμού να μειωθούν από 160 σε 100 καθώς και από 120 σε 60 αντίστοιχα (Δεν το έλαβαν υπόψη τους).

Ζητήσαμε να μην υπάρχει χιλιομετρική δέσμευση στην περίπτωση μετακίνησης από νησί σε νησί.  (Δεν το έλαβαν υπόψη τους. Η διατύπωση «από νησί σε νησί»  δεν αποτελεί ξεχωριστή υποπαράγραφο).

Επισημάναμε και άλλα θέματα τα οποία δυστυχώς δεν τα έλαβαν υπόψη τους. Διαβάστε τις παρακάτω προηγούμενες αναρτήσεις :

Ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ για το σχέδιο νόμου των μετακινήσεων των Δημοσίων Υπαλλήλων

Posted: 15/06/2015 

Δήλωση Σ.Υ.Π.Ν.Α.Π.Ε.Δ «Αποζημιώσεις των εκτός έδρας μετακινήσεων»

Posted: 11/06/2015

Φορολογούν οδοιπορικά και «εκτός έδρας» σαν εισόδημα

Posted: 10/06/2015

Παρατηρήσεις – σχόλια, μελών μας στο σχέδιο νόμου «Δαπάνες Μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας»

Posted: 09/06/2015

Σχέδιο Νόμου «Δαπάνες Μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας»

Posted: 29/05/2015

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.