Η αναγνώριση της συνάφειας του διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησης του υπαλλήλου

Posted: 25/04/2015 in Υπηρεσιακό συμβούλιο

Η παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 ορίζει:

«Για υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν αναγνωρισμένο και συναφές διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά το διορισμό τους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι (6) και δύο (2) έτη αντίστοιχα. Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοούνται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του Πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. Για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης της συνάφειας αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 4024/2011.»

Συνάδελφοι

Το ζήτημα της αναγνώρισης του μεταπτυχιακού ή του διδακτορικού διπλώματος ως συναφούς με το αντικείμενο απασχόλησης τους, προκειμένου να καρπωθούν των ευεργετημάτων του Ν.4038/2012 αλλά και των επικείμενων διατάξεων της αξιολόγησης προσωπικού και κρίσεων προϊσταμένων, έχει ταλαιπωρήσει ορισμένους συναδέλφους, οι οποίοι συνάντησαν την άρνηση των υπηρεσιακών συμβουλίων να θεωρήσουν το μεταπτυχιακό ή το διδακτορικό  τους ως συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης τους.

Η αρ. 15/2010 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επεξηγεί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του μεταπτυχιακού ή του διδακτορικού διπλώματος ως συναφούς με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου.

Η γνωμοδότηση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή καθώς καθιστά ευκολότερη την αναγνώριση της συνάφειας, και αυτό λόγω του πολύ μεγάλου εύρους των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η γνωμοδότηση αναφέρει τα εξής :

1) Προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος σύμφωνα με τον νόμο (όταν ίσχυε προ μνημονίου), είναι η συνάφεια της απασχόλησης όχι προς τον τίτλο του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού, αλλά προς το περιεχόμενο των σπουδών. Επομένως, ειδικά για τους διδάκτορες δεν θα ληφθεί υπόψη το θέμα της διατριβής τους, το οποίο είναι πάντοτε εξειδικευμένο, αλλά το αντικείμενο των σπουδών τους, δηλαδή ο κλάδος στον οποίον ο διδάκτορας έχει ειδικευθεί.

2) Η έννοια της συνάφειας δεν σημαίνει ούτε πλήρη, ούτε καν μερική ταύτιση του περιεχομένου των σπουδών και της απασχόλησης του υπαλλήλου. Το περιεχόμενο των σπουδών του υπαλλήλου μπορεί να είναι και ξένο προς το καθ’ εαυτό αντικείμενο της απασχόλησης του, αρκεί να περιλαμβάνεται σε μια έστω, από τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας του. Αυτό σημαίνει ότι αρκεί το περιεχόμενο των σπουδών του υπαλλήλου να μπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνεται σε μια, έστω, από τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, όπως αυτές ορίζονται στον Ν.3852/2010 και στο Π.Δ. 130/2010.

3) Δεν είναι απαραίτητο ο υπάλληλος να ασκεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα κατά το χρόνο που υποβάλει την αίτηση. Π.χ. ένας συνάδελφος έχει μεταπτυχιακό σχετικό με το περιβάλλον, αλλά κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του για την αναγνώριση του μεταπτυχιακού του απασχολείται στη Γραμματεία του Περιφερειάρχη, δε σημαίνει ότι το μεταπτυχιακό του δεν είναι συναφές με τα το αντικείμενο απασχόλησης του, επειδή τα καθήκοντα του είναι μη συναφή με το περιεχόμενο των σπουδών του. Αντίθετα για την αναγνώριση της συνάφειας θα ληφθούν υπόψη οι αρμοδιότητες που έχει γενικά η Περιφέρεια, και όχι τα συγκεκριμένα καθήκοντα που ασκεί ο συνάδελφος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του. Δεδομένου ότι η Περιφέρεια έχει μια σειρά παό αρμοδιότητες που σχετίζονται με το περιβάλλον, το μεταπτυχιακό είναι συναφές, ανεξάρτητα από τα εάν ο συνάδελφος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης απασχολείται σε καθήκοντα που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των σπουδών του.

Σε κάθε περίπτωση, το υπηρεσιακό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αιτιολογεί επαρκώς την κρίση του σχετικά με τη συνάφεια ή μη του μεταπτυχιακού ή του διδακτορικού διπλώματος με το αντικείμενο απασχόλησης ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της κρίσης αυτής. Απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου περιοριζόμενη στην απλή επανάληψη των προϋποθέσεων του νόμου, χωρίς να παραθέτει κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο, είναι μη νόμιμη.

Διαβάστε την προαναφερθείσα γνωμοδότηση : 15/2010 – Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ορθοδοντικού – Συνάφεια – Χορήγηση σχετικού επιδόματος.

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.