Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες Περιφερειών

Posted: 17/01/2015 in Υπαλληλικά

Με τις διατάξεις του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, για την υποβοήθηση του έργου των περιφερειαρχών αλλά και των αντιπεριφερειαρχών (τόσο των θεματικών όσο και των αιρετών) παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών ή ειδικών συνεργατών.    

Διαβάστε εδώ την ΕΓΚΥΚΛΙΟ με θέμα «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας»  (ΑΔΑ : 4ΙΙΚΚ-3)

%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%87-%cf%83%cf%8d%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%ce%b9_1-copy

%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%87-%cf%83%cf%8d%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%ce%b9_2-copy

%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%87-%cf%83%cf%8d%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%ce%b9_3-copy

Διαδικασία πρόσληψης

Η διαδικασία πρόσληψης των ατόμων αυτών διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του ν. 1416/84 (ΦΕΚ 18 Α΄) όπως ισχύει.

Στις θέσεις αυτές, μπορούν να προσληφθούν ιδιώτες, ύστερα από δημόσια διά του Τύπου γνωστοποίηση για να καταστεί δυνατή στα πλαίσια της διαφάνειας η συμμετοχή των ενδιαφερομένων και στην συνέχεια ο Περιφερειάρχης να προσλάβει τα πλέον κατάλληλα για τη θέση αυτή άτομα.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των θέσεων αυτών με απόσπαση από θέση του δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 1 της παρ. 6 του ν. 1256/82 ή με   ανάθεση καθηκόντων με παράλληλη, πλήρη  ή μειωμένη  άσκηση των κυρίων καθηκόντων του προσλαμβανόμενου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται έκδοση υπουργικής απόφασης απόσπασης με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 1416/84.

Οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες δεν εντάσσονται στον ΟΕΥ της Περιφέρειας αλλά υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση των Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών για την συνεπικουρία του έργου τους και η θητεία τους διαρκεί όσο η θητεία των ανωτέρω αιρετών, οι δε προσλαμβανόμενοι ιδιώτες έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και επομένως για το χρόνο εργασίας στις θέσεις αυτές διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της κατηγορίας προσωπικού ορισμένου χρόνου (π.χ. άδειες κ. λπ.).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που στις θέσεις αυτές προσληφθεί δικηγόρος αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος καθώς και για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη.

Οι αποδοχές των ιδιωτών καθορίζονται με την αριθμ.2007203/770/0022/15-2-1996 (ΦΕΚ 99 Β)ΚΥΑ, ομοίως και οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων στις θέσεις αυτές . Σε περίπτωση δε ανάθεσης καθηκόντων οι αποδοχές δεν μπορούν να υπερβούν το 50%  των αποδοχών της κύριας αυτών θέσης.

Διαβάστε εδώ την ΕΓΚΥΚΛΙΟ με θέμα «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας»  (ΑΔΑ : 4ΙΙΚΚ-3)

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.